Контакт

Претражи

Скупштина акционара

Скупштина акционара је највиши орган НИС-а преко кога акционари друштва доносе и одобравају основне корпоративне одлуке

НИС а.д. Нови Сад је потпуно посвећен примени принципа једнаког третмана акционара, кроз обезбеђење остваривања свих права акционара гарантованих законом и актима друштва, међу којима су и права везана за учешће у раду седнице Скупштине акционара.

Све акције НИС а.д. Нови Сад су обичне акције које власницима дају иста права, при чему свака акција даје право на један глас.

Надлежности Скупштине акционара

Скупштина акционара је надлежна, између осталог, за доношење одлука о следећим питањима:

 • измене Статута НИС-а;
 • повећање или смањење основног капитала, као и свака емисија хартија од вредности;
 • промене права или повластица било које класе акција;
 • статусне промене и промена правне форме, промена претежне делатности, пословног имена и седишта Друштва;
 • стицање и располагање имовином велике вредности;
 • именовање и разрешење чланова Одбора директора, одређивање накнада члановима Одбора директора, односно правила за њихово одређивање;
 • избор ревизора и одређивање накнаде за његов рад;
 • усвајање годишњих финансијских извештаја, извештаја ревизора, као и усвајање извештаја Одбора директора;
 • расподела добити и покриће губитака;
 • покретање поступка ликвидације, односно подношење предлога за стечај Друштва.

Позив и материјали за седницу Скупштине акционара

Обавештење о одлуци Одбора директора о сазивању седнице Скупштине акционара са предложеним дневним редом, објављује се на:

 • интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) и
 • интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs)

и то одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.

Позив за седницу Скупштине акционара објављује се и на:

 • интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs),
 • интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs) и
 • интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs).

Право учешћа у раду седнице Скупштине акционара

Право да учествују у раду седнице Скупштине акционара имају акционари који се налазе на списку акционара тј. на списку лица која поседују акције НИС-а на дан акционара који, у складу са законом, пада на десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. Списак акционара се утврђује на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Право да лично учествује у раду Скупштине акционара има акционар са најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва, односно пуномоћник који представља најмање 0,1% од укупног броја акција Друштва. Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција Друштва, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника,  да гласају у одсуству или да гласају електронским путем у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом НИС а.д. Нови Сад и Пословником Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Пословник Скупштине акционара

Скупштина акционара НИС а.д. Нови Сад је донела свој пословник, којим су регулисана питања везана за начин сазивања и одржавања седница, начин рада и одлучивања Скупштине акционара, а посебно питања везана за начин остваривања права акционара у вези са Скупштином акционара.

Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (pdf, 3,1Mb)

У овој секцији