Кодекс корпоративног управљања

У складу са искуствима и најбољом праксом у овој области, НИС је усвојио властите принципе корпоративног управљања који су инкорпорисани у Кодекс корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад усвојен 27.01.2014. године

Кодекс успоставља принципе корпоративне праксе и организационе културе у складу са којима ће се понашати носиоци корпоративног управљања друштва, а нарочито у вези са правима акционара друштва, оквирима и начином деловања органа друштва, вршењем надзора, као и јавношћу и транспарентношћу пословања друштва.

Основни циљ Кодекса корпоративног управљања је увођење добрих пословних обичаја и успостављање високих стандарда у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја носилаца корпоративног управљања друштва, конзистентност система контроле и јачање поверења акционара, инвеститора, као и других заинтересованих страна, а све у циљу обезбеђења дугорочног и одрживог развоја друштва.

Како би одржао висок ниво културе корпоративног управљања, НИС улаже значајне напоре у циљу обезбеђивања константног развоја система корпоративног управљања и унапређења садржине кодекса у складу са међународно признатим стандардима и најбољим искуствима у овој области.

Одбор директора кроз изјаву о примени Кодекса корпоративног управљања извештава Скупштину акционара на свакој редовној седници о праксама корпоративног управљања које друштво примењује у складу са Кодексом, о усклађености организације и деловања друштва са Кодексом и даje објашњење сваке евентуалне неусклађености и одступања од принципа садржаних у Кодексу.

Кодекс корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад (pdf, 1,8Mb)

Извештај о корпоративном управљању за 2021. годину (pdf, 0,9Mb)
(део Годишњег извештаја за 2021. годину

Упитник Београдске берзе о пракси корпоративног управљања
(објављен 31.03.2022. године) (pdf, 0,7Mb)

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом