Контакт

Претражи

Корисне информације за акционаре

Подела бесплатних акција

Дана 6. јануара 2010. године, на основу Одлуке Владе Републике Србије, a у складу са Законом о праву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку приватизације, на грађане Републике Србије, носиоце права, као и запослене и бивше запослене Друштва пренет је oдређени број акција НИС-а које су претходно биле у власништву Републике Србије. Целокупну процедуру поделе бесплатних акција спровели су органи Републике Србије, а број акција који су грађани, запослени и бивши запослени добили овим путем утврђен ја од стране Агенције за приватизацију. Подаци о највећим акционарима НИС-а могу се наћи на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Листирање акција на Београдској берзи

Скупштина акционара НИС-а је 21. jуна 2010. године донела Одлуку о претварању НИС а.д. Нови Сад у отворено акционарско друштво.

У складу са овом одлуком и захтевом НИС-а, Комисија за листинг и котацију Београдске берзе донела је 23. августа 2010. године одлуку о пријему акција НИС–а на листинг А – Прајм маркет (Prime Market) Београдске берзе. Одлука НИС-а да поднесе захтев за пријем на берзанско тржиште, и то Прајм маркет (Prime Market), резултат је става да је НИС-у, као једној од највећих нафтних компанија у Југоисточној Европи за коју постоји план да постане лидер на регионалном тржишту, место искључиво на Прајм маркету (Prime Market), као најелитнијем делу берзанског тржишта са најригорознијим критеријумима за укључење. Као први дан трговања акцијама на Београдској берзи утврђен је 30. август 2010. године.

Куповина и продаја акција

(за информације о поступку прве продаје акција за акционаре који су добили акције као грађани (5 акција) погледајте сегмент Акционари који су акције добили као грађани)

Акцијама НИС-а тргује се искључиво на Београдској берзи. Уколико желите да купите или продате акције НИС-а потребно је најпре да изаберете брокерско-дилерско друштво или овлашћену банку која ће Вам отворити Ваш власнички рачун (рачун који се отвара у Централном регистру хартија од вредности и на коме су уписане све акције које поседујете) и која ће бити Ваш посредник на берзи при трговини акцијама. Списак чланова Београдске берзе је доступан на интернет презентацији Београдске берзе. Пре избора било би пожељно да се информишете о:

 • цени отварања власничког рачуна;
 • провизији која се плаћа приликом трговања;
 • да ли постоје трошкови давања или опозива налога;
 • другим трошковима које наплаћује берзански посредник;
 • погодностима које пружа берзански посредник (нпр. могућност давања налога телефоном или путем интернета).

Поред потписивања уговора са Вашим берзанским посредником потребно је и да отворите посебан новчани рачун за трговање акцијама на који се уплаћују средства за куповину акција тј. са кога се подижу средства након продаје акција. Овај новчани рачун се разликује од Вашег текућег рачуна, као и од власничког рачуна.

Одлуку о куповини и продаји акција доносите самостално. Када процените да је повољан тренутак за куповину или продају акција свом берзанском посреднику дајете налог у коме одређујете:

 • количину акција (у складу са новчаним средствима које сте раније уплатили за куповину тј. приликом продаје у складу са бројем акција које поседујете);
 • трајање Вашег налога (дневни, до одређеног дана или до опозива тј. 90 дана);
 • највишу цену по којој сте спремни да купите акције тј. најнижу цену по којој сте спремни да акције продате.

Од свог берзанског посредника добићете потврду о пријему налога. НИС не учествује у трговању акцијама на Берзи и нема директног утицаја на формирање тржишне цене акција. Уколико се Ваш налог за куповину или продају реализовао, од Вашег берзанског посредника добићете писано обавештење са обрачунатим трошковима трговања. Купљене акције наћи ће се на Вашем власничком рачуну уобичајено након 2 радна дана, а у случају продаје акција новац можете подићи са свог наменског новчаног рачуна такође након 2 радна дана. Нереализовани налог у сваком тренутку можете изменити или повући.

Пореске обавезе

Након продаје акција потребно је Пореској управи пријавити капиталну добит ради наплате пореза. Износ који се плаћа на име пореза представља 15% од разлике између продајне и куповне цене акција која се увећава за раст цена на мало. Уколико је разлика негативна пријављује се капитални губитак. Капиталним добитком, односно губитком не сматра се разлика настала преносом хартија од вредности, када је обвезник физичко лице извршио пренос хартија од вредности које је пре преноса имао у свом власништву непрекидно најмање десет година.

Акционари који су акције добили као грађани

Процедура прве продаје акција за акционаре који су добили акције као грађани је поједностављена, и подразумева могућност продаје акција преко Банке Поштанска штедионица а.д. Београд и испостављањем налога за продају на шалтерима поште. Oви акционари (који су добили по 5 акција НИС-а) ослобођени су плаћања одређених трошкова трговања и пореских обавеза при првој продаји својих акција.

Дивиденда

Дивиденда је део добити друштва који је намењен за исплату акционарима, пропорционално величини њиховог учешћа у укупном капиталу друштва (тј. броју акција које поседују). Према Закону о привредним друштвима добит друштва се распоређује по усвајању финансијских извештаја за претходну пословну годину од стране Скупштине акционара на редовној седници Скупштине која се одржава до 30. јуна текуће године. Износ дивиденде, као и дан дивиденде и рок за исплату дивиденде (који не може бити дужи од шест месеци од дана доношења одлуке о исплати дивиденде) одређују се одлуком Скупштине акционара.

Закон о привредним друштвима прописује да се по усвајању финансијских извештаја за претходну пословну годину добит те године распоређује следећим редом:

1. за покриће губитака пренесених из ранијих година;
2. за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања за ове сврхе део добити преостане, Скупштина га може расподелити за следеће намене:

1. за резерве, ако их је друштво утврдило статутом (статутарне резерве);
2. за дивиденду, у складу са Законом о привредним друштвима,
3. за исплату запосленима.

Подаци о расподели добити и покрићу губитка за претходне године:

 • 2008. година – Друштво је пословало са губитком и није било исплате дивиденде.
 • 2009. година – Друштво је пословало са губитком и није било исплате дивиденде.
 • 2010. година – Друштво је пословало са добитком. Управни одбор* је 27. јула 2011. године донео Одлуку о расподели добити и покрићу губитака за 2010. годину према којој се целокупна остварена добит распоређује на покривање губитака пренесених из ранијих година, и стога није било исплате дивиденде.
 • 2011. година – Друштво је пословало са добитком. Скупштина акционара је 25. јуна 2012. године донела Одлуку o расподели добити и покрићу губитака за 2011. годину према којој се целокупна добит распоређује на покривање губитака пренетих из ранијих година, и стога није било исплате дивиденде.
 • 2012. година – Друштво је пословало са добитком. На V Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 18.06.2013. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2012. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 12,4 милијарде динара, односно бруто износ по акцији од 75,83 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара V редовне седнице Скупштине акционара који је био 8. јуна 2013. године. Дивиденда за 2012. годину исплаћена је 20. августа 2013. године.
 • 2013. година – Друштво је пословало са добитком. На VI Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 30.06.2014. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2013. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 13,1 милијарде динара, односно бруто износ по акцији од 80,22 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VI редовне седнице Скупштине акционара који је био 20. јуна 2014. године. Дивиденда за 2013. годину је исплаћена акционарима 25. новембра 2014. године.
 • 2014. година – Друштво је пословало са добитком. На VII Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 23.06.2015. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2014. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 7,6 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 46,85 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VII редовне седнице Скупштине акционара који је био 13. јуна 2015. године. Дивиденда за 2014. годину је исплаћена акционарима 31. августа 2015. године.
 • 2015. година – Друштво је пословало са добитком. На VIII Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 28.06.2016. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2015. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 4,0 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 24,69 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VIII редовне седнице Скупштине акционара који је био 18. јуна 2016. године. Дивиденда за 2015. годину је исплаћена акционарима 19. септембра 2016. године.
 • 2016. година – Друштво је пословало са добитком. На IX Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 27.06.2017. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2016. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 4,0 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 24,66 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара IX редовне седнице Скупштине акционара који је био 17. јуна 2017. године. Дивиденда за 2016. годину је исплаћена акционарима 18. августа 2017. године.
 • 2017. година – Друштво је пословало са добитком. На X Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 21.06.2018. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2017. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 6,9 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 42,61 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара X редовне седнице Скупштине акционара који је био 11. јуна 2018. године. Дивиденда за 2017. годину је исплаћена акционарима 27. августа 2018. године.
 • 2018. година – Друштво је пословало са добитком. На XI Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 27.06.2019. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2018. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 6,5 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 39,97 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара XI редовне седнице Скупштине акционара који је био 17. јуна 2019. године. Дивиденда за 2018. годину je исплаћена акционарима 17. септембра 2019. године.
 • 2019. година – Друштво је пословало са добитком. На XII Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 30.06.2020. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2019. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 4,4 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 27,14 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара XII редовне седнице Скупштине акционара који је био 20. јуна 2020. године. Дивиденда за 2019. годину je исплаћена акционарима 27. новембра 2020. године.
 • 2020. година – Друштво је пословало са губитком. На XIII Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 29.06.2021. године одлучено је да се део добити ранијих година издвоји за исплату дивиденди. Донета је одлука да акционарима буде исплаћена 1 милијарда динара, односно бруто износ по акцији од 6,14 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара XIII редовне седнице Скупштине акционара који је био 19. јуна 2021. године. Дивиденда за 2020. годину je исплаћена акционарима 31. августа 2021. године.
 • 2021. година – Друштво је пословало са добитком. На XIV Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 29.06.2022. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2021. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 5,78 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 35,46 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара XIV редовне седнице Скупштине акционара који је био 19. јуна 2022. године. Дивиденда за 2021. годину je исплаћена акционарима 22. августа 2022. године.
 • 2022. година – Друштво је пословало са добитком. На XV Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 29.06.2023. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2022. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 23,4 милијарде динара, односно бруто износ по акцији од 143,29 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара XV редовне седнице Скупштине акционара који је био 19. јуна 2023. године. Дивиденда за 2022. годину je исплаћена акционарима 24. августа 2023. године.
 • 2023. година – Друштво је пословало са добитком. На XVI Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 27.06.2024. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2023. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 10,5 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 64,26 динара. Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара XVI редовне седнице Скупштине акционара који је био 17. јуна 2024. године. Датум исплате дивиденде за 2023. годину ће бити накнадно одређен.

За детаљније информације о исплати дивиденде за 2023. годину посетите страницу „Исплата дивиденде за 2023. годину“.

*У складу са Оснивачким актом НИС-а који је важио у време доношења предметне одлуке, одлучивање о расподели добити и покрићу губитака било је у надлежности Управног одбора

Комисија за решавање по жалбама мањинских акционара

Акционари и бивши акционари који сматрају да је НИС повредио неко од права која им припадају имају могућност да се обрате суду у случајевима предвиђеним законом о привредним друштвима.

НИС је такође омогућио својим акционарима да се обрате Комисији за решавање по жалбама мањинских акционара. Циљ образовања Комисије је мирно решавање, у оквиру друштва, спорних питања изнетих у жалбама мањинских акционара који сматрају да постоји повреда неког од права која им припадају као акционарима друштва на основу важећих законских и подзаконских прописа Републике Србије или аката друштва. У складу са највишим стандардима корпоративног управљања, Комисија кроз своју делатност доприноси заштити и несметаном остваривању свих права које имају мањински акционари, обезбеђује адекватно испуњење обавеза друштва према мањинским акционарима и одређује мере које би требало спровести како би се отклонила могућност настанка повреде права мањинских акционара или нарушавање неког од основних принципа односа са мањинским акционарима.

Ко може поднети жалбу Комисији?

Могућност подношења жалбе Комисији има мањински акционар који сматра да је повређено једно или више права које има на основу важећих законских и подзаконских прописа Републике Србије или аката друштва. У име и за рачун мањинског акционара, жалбу Комисији може поднети пуномоћник мањинског акционара.

Шта мора садржати жалба?

Жалба мањинског акционара обавезно садржи:
– име и презиме/назив мањинског акционара,
– јединствени матични број грађана/матични број мањинског акционара,
– адресу за доставу подносиоца жалбе,
– означавање права које мањински акционар сматра повређеним и разлог за подношење жалбе,
– уколико се мањински акционар већ по истом питању обраћао друштву – датум претходног обраћања друштву,
– својеручни потпис подносиоца жалбе када се доставља у писаном облику или квалификовани електронски потпис подносиоца жалбе када се жалба доставља у електронском облику.

Уз жалбу, подносилац жалбе може доставити и одговарајућа документа ради доказивања или објашњења садржине жалбе.

Када жалбу подноси пуномоћник мањинског акционара уз жалбу се обавезно доставља и примерак пуномоћја које је оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Како се доставља жалба?

Жалба се може доставити у писаној форми на адресу седишта друштва (Народног фронта 12, 21101 Нови Сад) са обавезном назнаком „за Комисију за решавање по жалбама мањинских акционара“ или у електронској форми на регистровану мејл адресу друштва или мејл адресу servis.akcionara@nis.rs са истом обавезном назнаком.

Обраћање Комисији, начин рада и надлежности комисије регулисане су Упутством Рад Комисије за решавање по жалбама мањинских акционара.