Општа акта Друштва

Основна начела корпоративног управљања утврђена законском регулативом, као и добровољно прихваћени највиши стандарди у овој области реализују се кроз интерна акта НИС-а, која на свеобухватан начин регулишу питања у вези са пословањем друштва и успостављањем система корпоративног управљања.

Статут НИС а.д. Нови Сад

(pdf 3,4Mb)

Статут је од кључне важности за систем корпоративног управљања јер уређује основна питања везана за корпоративно управљање у друштву и у том смислу обезбеђује основе заштите и равноправног третмана акционара, расподелу овлашћења између корпоративних органа, као и јавност и транспарентност пословања друштва.

Оснивачки акт НИС а.д. Нови Сад

(pdf 835Kb)

Оснивачки акт представља конститутивни акт који садржи основне податке о друштву и који се након усвајања од стране Скупштине акционара касније не мења.

Други акти друштва

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом