Контакт

Претражи

Општа акта Друштва

Основна начела корпоративног управљања утврђена законском регулативом, као и добровољно прихваћени највиши стандарди у овој области реализују се кроз интерна акта НИС-а, која на свеобухватан начин регулишу питања у вези са пословањем друштва и успостављањем система корпоративног управљања.

Статут НИС а.д. Нови Сад

Статут је од кључне важности за систем корпоративног управљања јер уређује основна питања везана за корпоративно управљање у друштву и у том смислу обезбеђује основе заштите и равноправног третмана акционара, расподелу овлашћења између корпоративних органа, као и јавност и транспарентност пословања друштва

Преузми PDF (3.4Mb)

Оснивачки акт НИС а.д. Нови Сад

Оснивачки акт представља конститутивни акт који садржи основне податке о друштву и који се након усвајања од стране Скупштине акционара касније не мења.

Преузми PDF (835Kb)

Други акти друштва

Политика у области борбе против корупције и превара усвојена је са циљем спречавања корупцијског понашања и превара и спровођења забране укључивања у било који облик коруптивног понашања или преварних радњи.

У овој секцији