Kontakt

Pretraži

Opšta akta Društva

Osnovna načela korporativnog upravljanja utvrđena zakonskom regulativom, kao i dobrovoljno prihvaćeni najviši standardi u ovoj oblasti realizuju se kroz interna akta NIS-a, koja na sveobuhvatan način regulišu pitanja u vezi sa poslovanjem društva i uspostavljanjem sistema korporativnog upravljanja.

Statut NIS a.d. Novi Sad

Statut je od ključne važnosti za sistem korporativnog upravljanja jer uređuje osnovna pitanja vezana za korporativno upravljanje u društvu i u tom smislu obezbeđuje osnove zaštite i ravnopravnog tretmana akcionara, raspodelu ovlašćenja između korporativnih organa, kao i javnost i transparentnost poslovanja društva.

Preuzmi PDF (3.4Mb)

Osnivački akt NIS a.d. Novi Sad

Osnivački akt predstavlja konstitutivni akt koji sadrži osnovne podatke o društvu i koji se nakon usvajanja od strane Skupštine akcionara kasnije ne menja.

Preuzmi PDF (835Kb)

Drugi akti društva

Politika u oblasti borbe protiv korupcije i prevara usvojena je sa ciljem sprečavanja korupcijskog ponašanja i prevara i sprovođenja zabrane uključivanja u bilo koji oblik koruptivnog ponašanja ili prevarnih radnji.

U ovoj sekciji