Kontakt

Pretraži

Korporativno upravljanje

NIS je posvećen primeni visokih standarda u oblasti korporativnog upravljanja koji se temelje na međunarodno prihvaćenim načelima i iskustvima svetske prakse.

Svestan značaja efikasnog i odgovornog korporativnog upravljanja, NIS je posvećen primeni visokih standarda u ovoj oblasti koji se temelje na međunarodno prihvaćenim načelima i iskustvima najbolje svetske prakse uz kontinuirani razvoj i unapređenje sistema korporativnog upravljanja.

Korporativno upravljanje treba da obezbedi:

 • efikasno ostvarivanje i zaštitu prava akcionara i interesa društva;
 • fer i ravnopravan tretman akcionara;
 • odgovornost organa društva prema akcionarima;
 • transparentnost u radu i donošenju odluka organa uprave;
 • profesionalizam i etičnost organa uprave;
 • blagovremeno, potpuno i tačno izveštavanje i objavljivanje svih bitnih informacija;
 • efikasnu kontrolu nad finansijskim i poslovnim aktivnostima društva da bi se zaštitila prava i zakoniti interesi akcionara;
 • razvoj poslovne etike i društveno odgovornog poslovanja.

Korporativno upravljanje treba da obezbedi:

 • profesionalno i odgovorno rukovođenje;
 • efikasnost organa uprave koji deluju u najboljem interesu društva i njegovih akcionara, u cilju povećanja imovine i vrednosti društva i
 • visok nivo transparentnosti i javnosti u poslovanju društva.

Sistem upravljanja društvom

Društvo je uspostavilo jednodomni sistem upravljanja u kome centralnu ulogu u upravljanju društvom ima Odbor direktora koji je odgovoran za realizaciju postavljenih ciljeva i ostvarivanje rezultata, dok akcionari svoja prava i kontrolu vrše prvenstveno preko Skupštine akcionara. Odredbama Statuta izvršeno je potpuno i jasno razgraničenje delokruga poslova Odbora direktora u odnosu na delokrug poslova Skupštine akcionara, Generalnog direktora društva i tela koja obrazuju organi upravljanja Društvom.

Organi i tela društva

U ovoj sekciji