Kontakt

Pretraži

Dividende

NIS je isplatio akcionarima 23,4 milijarde dinara na ime dividende za 2022. godinu.

Politika dividendi NIS a.d. Novi Sad

Naša dugoročna politika dividendi je da isplaćujemo dividende u ukupnom iznosu od najmanje 15 procenata od neto dobiti.

Naša politika dividendi je zasnovana na izbalansiranom pristupu koji uzima u obzir neophodnost zadržavanja dobiti za potrebe finansiranja budućih investicija, kao i stopu povraćaja na uloženi kapital i iznos isplate dividendi.

Pri utvrđivanju predloga odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende, menadžment društva uzima u obzir niz faktora, uključujući finansijsku situaciju, planove za investicije, obaveze za otplatu kredita, makroekonomsko okruženje i zakonske propise. Svaki od ovih faktora, zasebno ili u kombinaciji, ukoliko je dovoljno značajan, može da utiče na predloženu isplatu dividende.

Odluku o raspodeli dobiti i isplati dividende donosi Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj sednici.

Dividenda se isplaćuje jedanput godišnje u novcu i plativa je u srpskim dinarima (RSD).

Politika dividendi NIS a.d. Novi Sad usvojena je Odlukom Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad na IV redovnoj sednici održanoj 25.06.2012. godine.

Podaci o isplaćenim dividendama za prethodne godine

Preuzmite pregled (xlsx, 17kb)

2023.

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Na XVI Redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 27.06.2024. godine odlučeno je da se za isplatu dividendi izdvoji 25% neto dobiti ostvarene u 2023. godini. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćeno 10,5 milijardi dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 64,26 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara XVI redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 17. juna 2024. godine.

Za dodatne informacije molimo Vas da posetite stranicu Isplata dividende za 2023. godinu.

Potvrda o plaćenom porezu

Za potvrdu o plaćenom porezu po odbitku na osnovu isplate dividende akcionarima fizičkim licima i potvrdu na PPP-PO obrascu molimo Vas da se obratite Grupi za poslove sa manjinskim akcionarima na adresu servis.akcionara@nis.rs.

Dividenda za 2018. i 2019. godinu

Prema propisima koji su važili u vreme isplate dividende za 2018. i 2019. godinu, dividenda koja nije uplaćena na račun akcionara u roku od 15 radnih dana od dana isplate je vraćena NIS-u. Isplatu ove dividende vrši NIS na osnovu podnetog Zahteva za isplatu dividende koja je vraćena isplatiocu (docx, 24kB)

Zahtev akcionari mogu podneti lično u Beogradu ili Novom Sadu ili slanjem putem pošte.

Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate Grupu za poslove sa manjinskim akcionarima.

U ovoj sekciji