Kontakt

Pretraži

Isplata dividende za 2023. godinu

Iznos dividende

Na sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad koja je održana 27. juna 2024. godine usvojena je Odluka o raspodeli dobiti za 2023. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad.

Ovom odlukom određeno je da dividenda akcionarima NIS a.d. Novi Sad bude isplaćena u novcu, u ukupnom bruto iznosu od 10.478.261.304 dinara. Bruto iznos dividende za 2023. godinu iznosi 64,26 dinara po akciji.

Od ovog iznosa prilikom isplate biće odbijen odgovarajući iznos poreza (za fizička lica rezidente Republike Srbije stopa poreza iznosi 15%). Iznos poreza za akcionare obračunava i uplaćuje NIS tako da akcionari nisu u obavezi da se u vezi poreza na dividendu obraćaju Poreskoj upravi.

Dan dividende

U skladu sa odlukom Skupštine akcionara, akcionari koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija NIS a.d. Novi Sad na dan dividende tj. na dan 17. jun 2024. godine imaju pravo na isplatu dividende, prema broju akcija koje su posedovali na taj dan.

Datum isplate dividende

Datum isplate dividende za 2023. godinu će biti naknadno određen.

Postupak isplate dividende

U vezi sa isplatom dividende, rezidenti Republike Srbije ne treba NIS-u pre isplate dividende da dostavljaju podatke (ne odnosi se na zbirne i kastodi račune) jer se isplata manjinskim akcionarima vrši preko Centralnog registra hartija od vrednosti i to na sledeći način:

– Akcionarima koji imaju aktivan račun finansijskih instrumenata, dividenda će biti isplaćena na novčani račun koji koriste za trgovanje akcijama. U slučaju da dividenda nije uplaćena na novčani račun akcionara u roku od 15 radnih dana od dana isplate dividende, akcionar može dividendu podići lično na šalteru OTP banke Srbija uz ličnu kartu;

– Akcionari koji više nemaju aktivan račun finansijskih instrumenata s obzirom da im je račun ugašen nakon dana dividende, mogu do dana koji prethodi danu obračuna dividende da dostave korporativnom agentu NIS-a tj. OTP banci Srbija instrukcije za prijem sredstava po osnovu isplate dividende. Ukoliko to ne učine u predviđenom roku, nakon dana isplate dividende iznos dividende mogu da podignu lično na šalteru OTP banke Srbija uz ličnu kartu;

– Akcionari koji su akcije dobili kao zaposleni ili bivši zaposleni, a koji nisu do dana dividende otvorili račun finansijskih instrumenata iznos dividende će moći da podignu lično na šalteru OTP banke Srbija uz ličnu kartu;

– Akcionari koji su dobili po 5 akcija NIS-a kao građani iznos dividende mogu da podignu sa novčanog računa koji su naveli prilikom prijavljivanja za besplatne akcije (o eventualnim promenama u vezi sa prijavljenim računom potrebno je obavestiti Banku Poštanska štedionica). Ukoliko je akcionar prijavio račun otvoren u Banci Poštanska štedionica, iznos dividende može podići na šalterima Pošte uz ličnu kartu.

NAPOMENA
u vezi dividende za 2018. i 2019. godinu
Prema propisima koji su važili u vreme isplate dividende za 2018. i 2019. godinu, dividenda koja nije uplaćena na račun akcionara u roku od 15 radnih dana od dana isplate je vraćena NIS-u. Isplatu ove dividende vrši NIS na osnovu podnetog Zahteva za isplatu dividende koja je vraćena isplatiocu (docx, 24kB)

Zahtev akcionari mogu podneti lično u Beogradu ili Novom Sadu ili slanjem putem pošte.

Odluke i obaveštenja

28.06.2024. Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava POR-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda) (pdf, 88KB)
27.06.2024. Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2023. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad (pdf, 341KB)

Potvrda o plaćenom porezu

Za potvrdu o plaćenom porezu po odbitku na osnovu isplate dividende akcionarima fizičkim licima i potvrdu na PPP-PO obrascu molimo Vas da se obratite Grupi za poslove sa manjinskim akcionarima na adresu servis.akcionara@nis.rs.

Kontakt

Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate Grupu za poslove sa manjinskim akcionarima.