Kontakt

Pretraži

Poslovi sa ličnim interesom

Lice koje ima posebne dužnosti prema društvu dužno je da bez odlaganja obavesti Odbor direktora o postojanju ličnog interesa (ili interesa s njim povezanog lica) u pravnom poslu koji društvo zaključuje, odnosno pravnoj radnji koju društvo preduzima.

Društvo identifikuje pravne poslove i pravne radnje s povezanim licima, kako bi se obezbedilo da do njihovog zaključivanja dođe samo ukoliko isti nisu štetni za poslovanje društva. Pravni poslovi i pravne radnje u kojima postoji lični interes akcionara ili člana Odbora direktora odobravaju se od strane Odbora direktora u skladu sa zakonom.

Odbor direktora podnosi Skupštini akcionara informaciju o odobravanju zaključenja poslova u kojima postoji lični interes na prvoj narednoj sednici.

Obaveštenja o zaključenim pravnim poslovima, odnosno preduzetim pravnim radnjama u kojima postoji lični interes

(u skladu sa članom 66. Zakona o privrednim društvima)

U ovoj sekciji