Kontakt

Pretraži

Informacije o akcijama

NIS a.d. Novi Sad je kompanija sa najvećom tržišnom kapitalizacijom na Beogradskoj berzi. Osnovni kapital NIS a.d. Novi Sad iznosi 81.530.200.000,00 dinara i podeljen je na ukupno 163.060.400 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Sve emitovane akcije su obične akcije i daju svojim vlasnicima sledeća prava:

  • pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
  • pravo na isplatu dividende u skladu sa važećom regulativom;
  • pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
  • pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
  • druga prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i aktima društva.

Podaci o akcijama

Ukupan broj običnih akcija:

163.060.400

Nominalna vrednost:

500,00 RSD

CFI:

ESVUFR

ISIN:

RSNISHE79420

Ticker:

NIIS

Listing:

Prime Listing, Beogradska berza a.d. Beograd www.belex.rs

Struktura akcionarskog kapitala na dan 30.06.2024.

Akcionari po kategorijama na dan 30.06.2024.

broj akcionara i procenat vlasništva

Spisak akcionara na dan 30.06.2024. godine

Poslovno ime / Ime i prezime Broj akcija i broj glasova Učešće u osnovnom kapitalu (%)
1. JAD Gazprom Neft 81.530.200 50,00%
2. Republika Srbija 48.712.602 29,87%
3. JAD Gazprom 10.035.687 6,15%
4. OTP banka Srbija a.d. – kastodi račun-FO 2.625.334 1,61%
5. UniCredit bank Srbija a.d. – kastodi račun-FO 805.000 0,49%
6. Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd 394.229 0,24%
7. BDD M&V Investments a.d. Beograd 165.985 0,10%
8. Convest a.d. Novi Sad – zbirni račun 164.945 0,10%
9. Keramika Jovanović d.o.o. 160.226 0,10%
10. BDD M&V Investments a.d. Beograd – zbirni račun 154.090 0,09%
Ostali akcionari 18.312.102 11,23%

U ovoj sekciji