Kontakt

Pretraži

Kodeks korporativnog upravljanja

U skladu sa iskustvima i najboljom praksom u ovoj oblasti, NIS je usvojio vlastite principe korporativnog upravljanja koji su inkorporisani u Kodeks korporativnog upravljanja NIS a.d. Novi Sad usvojen 27. januara 2014. godine

Kodeks uspostavlja principe korporativne prakse i organizacione kulture u skladu sa kojima će se ponašati nosioci korporativnog upravljanja društva, a naročito u vezi sa pravima akcionara društva, okvirima i načinom delovanja organa društva, vršenjem nadzora, kao i javnošću i transparentnošću poslovanja društva.

Osnovni cilj Kodeksa korporativnog upravljanja je uvođenje dobrih poslovnih običaja i uspostavljanje visokih standarda u domenu korporativnog upravljanja, koji treba da omoguće ravnotežu uticaja nosilaca korporativnog upravljanja društva, konzistentnost sistema kontrole i jačanje poverenja akcionara, investitora, kao i drugih zainteresovanih strana, a sve u cilju obezbeđenja dugoročnog i održivog razvoja društva.

Kako bi održao visok nivo kulture korporativnog upravljanja, NIS ulaže značajne napore u cilju obezbeđivanja konstantnog razvoja sistema korporativnog upravljanja i unapređenja sadržine kodeksa u skladu sa međunarodno priznatim standardima i najboljim iskustvima u ovoj oblasti.

Odbor direktora kroz izjavu o primeni Kodeksa korporativnog upravljanja izveštava Skupštinu akcionara na svakoj redovnoj sednici o praksama korporativnog upravljanja koje društvo primenjuje u skladu sa Kodeksom, o usklađenosti organizacije i delovanja društva sa Kodeksom i daje objašnjenje svake eventualne neusklađenosti i odstupanja od principa sadržanih u Kodeksu.

Kodeks korporativnog upravljanja NIS a.d. Novi Sad (pdf, 1,8Mb)

Izveštaj o korporativnom upravljanju za 2022. godinu (pdf, 0,9Mb)
(deo Godišnjeg izveštaja za 2022. godinu)

U ovoj sekciji