Kontakt

Pretraži

Najčešća pitanja

Za odgovor na Vaše pitanje uvek možete da nas direktno kontaktirate, a u nastavku su odgovori na pitanja koja najviše zanimaju akcionare i investitore.

Besplatna podela akcija NIS-a

Šta su to akcije NIS-a?

Akcije su hartije od vrednosti koje svom vlasniku obezbeđuju odgovarajući udeo u vlasništvu kompanije. Akcionar NIS-a je jedan od vlasnika kompanije, a što akcionar ima više akcija, to poseduje i veći udeo u vlasništvu kompanije. Sve akcije NIS-a su obične akcije koje svojim vlasnicima daju ista prava koja su utvrđena zakonom i aktima društva.

Kada su zaposleni, bivši zaposleni i građani postali akcionari NIS-a?

Zaposleni i bivši zaposleni NIS-a i građani Republike Srbije, koji su ostvarili pravo na akcije NIS-a u postupku koji je sprovodila Agencija za privatizaciju, postali su akcionari NIS-a 6. januara 2010. godine. Toga dana je odgovarajući broj akcija NIS-a, u skladu sa zakonom, a na osnovu Odluke Vlade Republike Srbije, prenet na zaposlene i bivše zaposlene NIS-a i građane Republike Srbije, koji su upisani kao vlasnici akcija u Centralnom registru hartija od vrednosti.

Gde mogu da dobijem potvrdu da sam akcionar NIS-a?

Akcije su upisane u elektronskom obliku u bazi Centralnog registra hartija od vrednosti, pa se same akcije ne mogu fizički preuzeti.

Akcionari koji su stekli akcije kao građani Republike Srbije dobili su po 5 akcija NIS-a. Potvrdu o vlasništvu nad akcijama NIS-a građani mogu da dobiju na šalterima Pošte i Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd.

Akcionari koji su stekli akcije kao zaposleni ili bivši zaposleni u NIS-u: Kako biste dobili potvrdu da ste akcionar NIS-a tj. izvod sa vlasničkog računa hartija od vrednosti na kome su upisane akcije NIS-a, potrebno je da izaberete brokersko-dilersko društvo ili ovlašćenu banku koja će Vam otvoriti Vaš vlasnički račun (račun koji se otvara u Centralnom registru hartija od vrednosti i na kome su upisane akcije koje posedujete). Brokersko-dilerska društva ili ovlašćene banke će naplatiti naknadu za usluge koje Vam pružaju po svom tarifniku. Nakon što otvorite vlasnički račun, dobićete izvod sa vlasničkog računa u kome će se nalaziti informacija o broju akcija čiji ste vlasnik.

Promenio sam adresu/ime ili prezime/JMBG/novčani račun. Kome da se obratim da bi se ova promena evidentirala?

Promene podataka o akcionaru sprovode članovi Centralnog registra hartija od vrednosti (brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke). Za evidentiranje ovih promena potrebno je da se obratite svom brokersko-dilerskom društvu ili ovlašćenoj banci, a ako ga nemate potrebno je da ga izaberete. Spisak brokersko-dilerskih društava i ovlašćenih banaka dostupan je na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i internet stranici Beogradske berze.

Akcionari koji su akcije dobili kao građani (po 5 akcija NIS-a) treba da se obrate Banci poštanska štedionica (Ul. Kraljice Marije 3, Beograd; tel. 011/3024 – 329) koja će izvršiti neophodne izmene.

Raspolaganje akcijama i nasleđivanje akcija

Šta se može uraditi sa akcijama?

Sve akcije NIS-a jesu obične akcije koje vlasnicima daju ista prava bez obzira da li je akcionar lice koje je akcije dobilo kao zaposleni ili bivši zaposleni NIS-a, kao građanin, ili je to lice akcije nasledilo, dobilo na poklon ili kupilo na berzi. Između ostalog, akcije daju akcionaru i pravo da učestvuje u dobiti koju kompanija ostvari u vidu dividende, ukoliko Skupština akcionara NIS-a donese odluku o isplati dividende. Takođe, vlasnik akcije može da odluči da akciju proda, pokloni, založi, a akcije se kao deo imovine ostavioca nasleđuju.

Šta je to vlasnički račun i da li moram da ga otvorim?

Vlasnički račun je račun koji se vodi u Centralnom registru hartija od vrednosti na kome su evidentirane sve hartije od vrednosti koje jedno lice poseduje. Ove račune otvaraju i vode članovi Centralnog registra tj. brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke kod Centralnog registra hartija od vrednosti. Nakon otvaranja vlasničkog računa i prenosa akcija na ovaj račun, akcionar može raspolagati svojim akcijama. Za otvaranje ovog računa ne postoji utvrđen rok, a ako eventualno niste otvorili ovaj račun, akcije koje posedujete su upisane na Vaše ime u Centralnom registru hartija od vrednosti, s tim da sa njima ne možete raspolagati dok ne otvorite vlasnički račun.

Potpuno ste slobodni prilikom izbora brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke (banka koja ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti investicionog društva) koja će Vam otvoriti vlasnički račun. Spisak brokersko-dilerskih društava i ovlašćenih banaka dostupan je na internet stranici Centralnog registra hartija od vrednosti i internet stranici Beogradske berze.

Da li naslednici imaju pravo da naslede akcije?

Akcije predstavljaju deo imovine ostavioca koji treba prijaviti u ostavinsku masu, kako bi se po pravosnažnosti rešenja o nasleđivanju, mogle preneti na naslednike. Za potrebe ostavinske rasprave potrebno je priložiti izvod sa vlasničkog računa na kome su upisane akcije koje su predmet nasleđivanja.

Ako za života vlasnik akcija nije otvorio vlasnički račun, potvrdu o akcijama izdaje:

 • Centralni registar za hartije od vrednosti ako je akcionar preminuo posle 06.01.2010. godine;
 • NIS a.d. Novi Sad ako je akcionar preminuo pre 06.01.2010. godine.

Za akcionare koje su akcije dobili kao građani (po 5 akcija NIS-a) izvod izdaje Banka Poštanska štedionica a.d. Beograd.

Nakon što je rešenje o nasleđivanju postalo pravosnažno naslednici treba da se obrate članu Centralnog registra (brokersko-dilersko društvo ili ovlašćena banka), koji će izvršiti prenos akcija sa ostavioca na naslednike u skladu sa rešenjem o nasleđivanju.

Trgovanje akcijama

Kako se mogu kupiti ili prodati akcije NIS-a?

Akcijama NIS-a trguje se isključivo na Beogradskoj berzi. Ukoliko želite da kupite ili prodate akcije NIS-a potrebno je najpre da izaberete brokersko-dilersko društvo ili ovlašćenu banku koja će Vam otvoriti Vaš vlasnički račun (račun koji se otvara u Centralnom registru hartija od vrednosti i na kome su evidentirane sve akcije koje posedujete) i koja će biti Vaš posrednik na berzi pri trgovini akcijama. Spisak članova Beogradske berze je dostupan na internet prezentaciji Beogradske berze. Pre izbora bilo bi poželjno da se informišete o:

 • ceni otvaranja vlasničkog računa,
 • proviziji koja se plaća prilikom trgovanja,
 • da li postoje troškovi davanja ili opoziva naloga,
 • drugim troškovima koje naplaćuje berzanski posrednik,
 • pogodnostima koje pruža berzanski posrednik (npr. mogućnost davanja naloga telefonom ili putem interneta).

Pored potpisivanja ugovora sa Vašim berzanskim posrednikom potrebno je i da otvorite poseban novčani račun za trgovanje akcijama na koji se uplaćuju sredstva za kupovinu akcija tj. sa koga se podižu sredstva nakon prodaje akcija. Ovaj novčani račun se razlikuje od Vašeg tekućeg računa, kao i od vlasničkog računa.

Odluku o kupovini i prodaji akcija donosite samostalno. Kada procenite da je povoljan trenutak za kupovinu ili prodaju akcija svom berzanskom posredniku dajete nalog u kome određujete:

 • količinu akcija (u skladu sa novčanim sredstvima koje ste ranije uplatili za kupovinu tj. prilikom prodaje u skladu sa brojem akcija koje posedujete),
 • trajanje Vašeg naloga (dnevni, do određenog dana ili do opoziva tj. 90 dana),
 • najvišu cenu po kojoj ste spremni da kupite akcije tj. najnižu cenu po kojoj ste spremni da akcije prodate.

Od svog berzanskog posrednika dobićete potvrdu o prijemu naloga. NIS ne učestvuje u trgovanju akcijama na berzi i nema direktnog uticaja na formiranje tržišne cene akcija. Ukoliko se Vaš nalog za kupovinu ili prodaju realizovao, od Vašeg berzanskog posrednika dobićete pisano obaveštenje sa obračunatim troškovima trgovanja. Kupljene akcije naći će se na Vašem vlasničkom računu uobičajeno nakon 2 radna dana, a u slučaju prodaje akcija novac možete podići sa svog namenskog novčanog računa takođe nakon 2 radna dana. Nerealizovani nalog u svakom trenutku možete izmeniti ili povući.

Procedura prve prodaje akcija za akcionare koji su dobili akcije kao građani je pojednostavljena, i podrazumeva mogućnost prodaje akcija preko Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd i ispostavljanjem naloga za prodaju na šalterima pošte. Ovi akcionari (koji su dobili po 5 akcija NIS-a) oslobođeni su plaćanja određenih troškova trgovanja i poreskih obaveza pri prvoj prodaji svojih akcija.

Da li postoji rok do koga moram da prodam akcije?

Ne postoji rok do koga se akcije moraju prodati. Od trenutka sticanja one predstavljaju deo imovine akcionara i njima se može slobodno raspolagati bez bilo kakvog vremenskog ograničenja.

Po kojoj vrednosti mogu da kupim ili prodam akcije – po tržišnoj ili nominalnoj?

Akcije se kupuju i prodaju po tržišnoj vrednosti. Tržišna i nominalna vrednost akcija su različiti pojmovi. Nominalna vrednost se ne menja osim kada se menja vrednost osnovnog kapitala ili kada vrednost osnovnog kapitala ostaje ista, ali se broj akcija, usled podele ili spajanja akcija menja.

Tržišna vrednost se utvrđuje na berzi i zavisi od odnosa ponude i tražnje. NIS a.d. Novi Sad ne učestvuje neposredno u formiranju tržišne cene akcija, već tu cenu formiraju kupci i prodavci određujući po kojoj ceni su spremni da akciju kupe ili prodaju i ona se svakodnevno menja. Tržišnu cenu akcija možete saznati na internet stranici NIS-a, a takođe ovu cenu Beogradska berza javno objavljuje na zvaničnoj internet stranici Beogradske berze.

Procedura prve prodaje akcija za akcionare koji su dobili akcije kao građani je pojednostavljena, i podrazumeva mogućnost prodaje akcija preko Banke Poštanska štedionica a.d. Beograd i ispostavljanjem naloga za prodaju na šalterima pošte. Ovi akcionari (koji su dobili po 5 akcija NIS-a) oslobođeni su plaćanja određenih troškova trgovanja i poreskih obaveza pri prvoj prodaji svojih akcija.

Koliko iznose troškovi prilikom trgovanja akcijama?

Prilikom kupovine i prodaje akcija, akcionari koji nisu akcije dobili kao građani plaćaju 4 provizije:

 • provizija brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke;
 • provizija Beogradske berze (iznosi 0,1%);
 • provizija Centralnog registra hartija od vrednosti (iznosi 0,11%);
 • provizija poslovne banke u kojoj akcionar ima otvoren namenski novčani račun za trgovanje.

Sve provizije se prilikom trgovanja akcijama naplaćuju automatski, tako da akcionar prilikom prodaje akcija podiže u poslovnoj banci iznos koji je već umanjen za ove provizije (neto iznos), tj. prilikom kupovine akcija sa njegovog namenskog novčanog računa se naplaćuje iznos cene akcija uvećan za iznos provizija.

Pored provizija vezanih za trgovanje akcijama, brokersko-dilerska društva i ovlašćene banke mogu naplaćivati i druge naknade (npr. za otvaranje vlasničkog računa hartija od vrednosti, davanje naloga, povlačenje naloga itd.) zavisno od tarifnika brokersko-dilerskog društva ili ovlašćene banke čije usluge koristite. Stoga bi bilo poželjno da se o ovome informišete pre zaključenja ugovora sa berzanskim posrednikom.

Takođe, nakon prodaje akcija, akcionar je u obavezi da prijavi i plati porez na kapitalnu dobit koju je ostvario prodajom akcija. Kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom ne smatra se razlika nastala prenosom hartija od vrednosti, kada je obveznik koji je fizičko lice izvršio prenos hartija od vrednosti koje je pre prenosa imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset godina.

Mogu li se akcionari predomisliti u pogledu cene i količine akcija nakon što su već dali nalog za kupovinu ili prodaju?

Odluku o ceni i količini akcija koju kupuju ili prodaju akcionari donose sami. Ako se predomisle i žele da promene uslove koje su odredili u nalogu za kupovinu ili prodaju akcija, uvek mogu da se obrate svom brokeru i traže da izvrši promenu cene ili količine akcija ili da potpuno odustanu od prodaje ili kupovine i izvrše povlačenje naloga koji je ranije ispostavljen. Naravno, ovo nije moguće ako se nalog u međuvremenu u celosti realizovao.

Mogu li ovlastiti nekoga da u moje ime da nalog za kupovinu ili prodaju akcija?

Moguće je specijalnim punomoćjem (punomoćje dato isključivo za ovu namenu), koje ćete overiti u skladu sa zakonom, ovlastiti drugo lice da kod brokera (ili na šalteru Pošte tj. Banke poštanska štedionica kada je u pitanju prva prodaja akcija za akcionare koji su akcije dobili kao građani) ispostavi nalog za kupovinu ili prodaju Vaših akcija. Bez obzira što nalog za prodaju potpisuje punomoćnik, novac od prodaje akcija mora biti usmeren na novčani račun vlasnika akcija.

Skupština akcionara i dividenda

Ko može učestvovati u radu skupštine akcionara?

Pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara imaju svi akcionari NIS-a koji poseduju akcije NIS-a na dan utvrđenja Spiska akcionara (deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara), što podrazumeva pravo da glasaju, pravo da učestvuju u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine akcionara, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionara i dobijanje odgovora, u skladu sa Zakonom o privrednim društvimaStatutom NIS a.d. Novi Sad i Poslovnikom Skupštine akcionara.

Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine akcionara ima akcionar sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija, odnosno punomoćnik koji predstavlja najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija.

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% od ukupnog broja akcija, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika, da glasaju u odsustvu ili da glasaju elektronskim putem.

Ukoliko je akcionar prodao ili preneo akcije na novog akcionara pre dana održavanja Skupštine, a nakon dana utvrđivanja Spiska akcionara on zadržava pravo učešća u radu Skupštine.

Kako se akcionari pozivaju na sednicu skupštine akcionara?

Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom, objavljuje se na:

i to odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara upućuje se objavljivanjem na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs) i to najkasnije 30 dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine akcionara i najkasnije 21 dan pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine akcionara. Objava poziva mora trajati najmanje do dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se i na:

 • internet stranici registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs),
 • internet stranici regulisanog tržišta (www.belex.rs) i
 • internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije (www.crhov.rs).

Gde mogu da vidim materijale za sednicu skupštine akcionara?

Akcionarima su materijali za Skupštinu dostupni:

 • na internet stranici društva (www.nis.rs) i
 • u sedištu Društva (akcionar ili njegov punomoćnik koji to zahteva pisanim putem može izvršiti uvid u materijal za sednicu Skupštine akcionara u sedištu društva, u redovno radno vreme, odnosno između 8:00 i 16:00 časova, svakog radnog dana u periodu od dana objave poziva i materijala za sednicu Skupštine akcionara na internet stranici NIS-a do dana održavanja sednice Skupštine akcionara. U slučaju da akcionar ili punomoćnik žele kopije materijala, a imajući u vidu da su materijali za sednicu Skupštine akcionara dostupni na internet stranici tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti, NIS će obezbediti akcionarima i njihovim punomoćnicima kopije materijala pod uslovom da troškove kopiranja snose sami akcionari).

Poziv i materijali za XV redovnu sednicu Skupštine akcionara
(poziv je objavljen 30. maja 2023. godine)

Da li akcionar može da glasa u odsustvu na skupštini akcionara?

Akcionar koji ima pravo učešća na Skupštini akcionara može da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na sednici Skupštine akcionara popunjavanjem i dostavljanjem formulara za glasanje putem direktne predaje, kurirske službe, preporučene pošte ili elektronskim putem, koji mora biti primljen od strane društva najkasnije 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara.

Kod glasanja u odsustvu potpis akcionara, odnosno drugog lica koje potpisuje formular u ime akcionara mora biti overen kod nadležnog organa, odnosno lica. U slučaju glasanja elektronskim putem formular za glasanje mora biti potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Kod glasanja pisanim putem formular se dostavlja Društvu na adresu: NIS a.d. Novi Sad, ulica Narodnog fronta br. 12 (sa obaveznom naznakom: za Praksu za podršku organima upravljanja). Kod glasanja elektronskim putem formular za glasanje se dostavlja na adresu elektronske pošte koju je Društvo odredilo u pozivu za sednicu Skupštine akcionara.

Ukoliko putem formulara za glasanje glasa zastupnik ili punomoćnik akcionara uz formular zastupnik akcionara, odnosno punomoćnik dostavlja i odgovarajući dokaz o pravu na zastupanje akcionara.

Koliko glasova nosi jedna akcija NIS-a?

Jedna akcija NIS-a nosi jedan glas u Skupštini akcionara. Broj glasova odgovara broju akcija NIS-a koje je akcionar posedovao na dan utvrđenja Spiska akcionara za Skupštinu (deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara).

Gde mogu da saznam kako je NIS poslovao u prethodnom periodu i da li je ostvario dobit?

Godišnji i kvartalni izveštaji društvafinansijski izveštajikonsolidovani finansijski izveštaji, kao i izveštaji nezavisnog revizora NIS-a su dostupni na internet stranici NIS-a (www.nis.rs). Navedeni izveštaji dostupni su i na internet stranici Beogradske berze (www.belex.rs), kao i u Službenom registru informacija Komisije za hartije od vrednosti.

Kako se daje punomoćje za sednicu skupštine akcionara?

Akcionar ima mogućnost da učestvuje u radu Skupštine akcionara i da glasa preko punomoćnika. Ukoliko se punomoćje daje samo za pojedinačnu sednicu Skupštine akcionara obavezna je upotreba formulara za davanje punomoćja koji propisuje NIS i koji se objavljuje zajedno sa pozivom za sednicu Skupštine akcionara. Ukoliko se punomoćje ne daje na propisanom formularu, ono mora biti dato u pisanoj formi i mora da sadrži elemente predviđene Poslovnikom Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad.

Ako punomoćje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa, odnosno od strane nadležnog organa ili lica ukoliko se overa potpisa na punomoćju vrši u inostranstvu. Jedna kopija punomoćja i pratećih dokumenata (npr. prevoda overe potpisa na srpski jezik) se dostavlja najmanje 3 radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Original ili overena kopija punomoćja i pratećih dokumenata se dostavlja najkasnije pre početka sednice Skupštine akcionara.

Akcionar Društva može punomoćje dati i elektronskim putem i tada ovo punomoćje mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis. U slučaju davanja punomoćja elektronskim putem, akcionar ili punomoćnik obaveštava Društvo o datom punomoćju i dostavlja punomoćje na adresu elektronske pošte koju je Društvo odredilo u pozivu za sednicu Skupštine akcionara najkasnije 24 časa pre održavanja sednice Skupštine akcionara.

Šta je dividenda i ko odlučuje o isplati dividende?

Dividenda je deo dobiti društva koji je namenjen za isplatu akcionarima, proporcionalno veličini njihovog učešća u osnovnom kapitalu društva (tj. broju akcija koje poseduju).

Prema Zakonu o privrednim društvima dobit društva se raspoređuje po usvajanju finansijskih izveštaja za prethodnu poslovnu godinu od strane Skupštine akcionara na redovnoj sednici Skupštine koja se održava do 30. juna tekuće godine.

Ako je doneta odluka o isplati dividende, tada Skupština akcionara odlučuje i o iznosu dividende, o danu dividende (dan na koji se utvrđuje lista akcionara koji imaju pravo na dividendu) i o roku za isplatu dividende (koji ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende).

Za više informacija o isplati dividende, molimo vas da posetite posebnu stranicu namenjenu isplati dividende.