Контакт

Претражи

Најчешћа питања

За одговор на Ваше питање увек можете да нас директно контактирате, а у наставку су одговори на питања која највише занимају акционаре и инвеститоре.

Бесплатна подела акција НИС-а

Располагање акцијама и наслеђивање акција

Трговање акцијама

Скупштина акционара и дивиденда

Бесплатна подела акција НИС-а

Шта су то акције НИС-а?

Акције су хартије од вредности које свом власнику обезбеђују одговарајући удео у власништву компаније. Акционар НИС-а је један од власника компаније, а што акционар има више акција, то поседује и већи удео у власништву компаније. Све акције НИС-а су обичне акције које својим власницима дају иста права која су утврђена законом и актима друштва.

Када су запослени, бивши запослени и грађани постали акционари НИС-а?

Запослени и бивши запослени НИС-а и грађани Републике Србије, који су остварили право на акције НИС-а у поступку који је спроводила Агенција за приватизацију, постали су акционари НИС-а 6. јануара 2010. године. Тога дана је одговарајући број акција НИС-а, у складу са законом, а на основу Одлуке Владе Републике Србије, пренет на запослене и бивше запослене НИС-а и грађане Републике Србије, који су уписани као власници акција у Централном регистру хартија од вредности.

Где могу да добијем потврду да сам акционар НИС-а?

Акције су уписане у електронском облику у бази Централног регистра хартија од вредности, па се саме акције не могу физички преузети.

Акционари који су стекли акције као грађани Републике Србије добили су по 5 акција НИС-а. Потврду о власништву над акцијама НИС-а грађани могу да добију на шалтерима Поште и Банке Поштанска штедионица а.д. Београд.

Акционари који су стекли акције као запослени или бивши запослени у НИС-у: Како бисте добили потврду да сте акционар НИС-а тј. извод са власничког рачуна хартија од вредности на коме су уписане акције НИС-а, потребно је да изаберете брокерско-дилерско друштво или овлашћену банку која ће Вам отворити Ваш власнички рачун (рачун који се отвара у Централном регистру хартија од вредности и на коме су уписане акције које поседујете). Брокерско-дилерска друштва или овлашћене банке ће наплатити накнаду за услуге које Вам пружају по свом тарифнику. Након што отворите власнички рачун, добићете извод са власничког рачуна у коме ће се налазити информација о броју акција чији сте власник.

Променио сам адресу/име или презиме/ЈМБГ/новчани рачун. Коме да се обратим да би се ова промена евидентирала?

Промене података о акционару спроводе чланови Централног регистра хартија од вредности (брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке). За евидентирање ових промена потребно је да се обратите свом брокерско-дилерском друштву или овлашћеној банци, а ако га немате потребно је да га изаберете. Списак брокерско-дилерских друштава и овлашћених банака доступан је на интернет страници Централног регистра хартија од вредности и интернет страници Београдске берзе.

Акционари који су акције добили као грађани (по 5 акција НИС-а) треба да се обрате Банци поштанска штедионица (Ул. Краљице Марије 3, Београд; тел. 011/3024 – 329) која ће извршити неопходне измене.

Располагање акцијама и наслеђивање акција

Шта се може урадити са акцијама?

Све акције НИС-а јесу обичне акције које власницима дају иста права без обзира да ли је акционар лице које је акције добило као запослени или бивши запослени НИС-а, као грађанин, или је то лице акције наследило, добило на поклон или купило на берзи. Између осталог, акције дају акционару и право да учествује у добити коју компанија оствари у виду дивиденде, уколико Скупштина акционара НИС-а донесе одлуку о исплати дивиденде. Такође, власник акције може да одлучи да акцију прода, поклони, заложи, а акције се као део имовине оставиоца наслеђују.

Шта је то власнички рачун и да ли морам да га отворим?

Власнички рачун је рачун који се води у Централном регистру хартија од вредности на коме су евидентиране све хартије од вредности које једно лице поседује. Ове рачуне отварају и воде чланови Централног регистра тј. брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке код Централног регистра хартија од вредности. Након отварања власничког рачуна и преноса акција на овај рачун, акционар може располагати својим акцијама. За отварање овог рачуна не постоји утврђен рок, а ако евентуално нисте отворили овај рачун, акције које поседујете су уписане на Ваше име у Централном регистру хартија од вредности, с тим да са њима не можете располагати док не отворите власнички рачун.

Потпуно сте слободни приликом избора брокерско-дилерског друштва или овлашћене банке (банка која има дозволу Комисије за хартије од вредности за обављање делатности инвестиционог друштва) која ће Вам отворити власнички рачун. Списак брокерско-дилерских друштава и овлашћених банака доступан је на интернет страници Централног регистра хартија од вредности и интернет страници Београдске берзе.

Да ли наследници имају право да наследе акције?

Акције представљају део имовине оставиоца који треба пријавити у оставинску масу, како би се по правоснажности решења о наслеђивању, могле пренети на наследнике. За потребе оставинске расправе потребно је приложити извод са власничког рачуна на коме су уписане акције које су предмет наслеђивања.

Ако за живота власник акција није отворио власнички рачун, потврду о акцијама издаје:

 • Централни регистар за хартије од вредности ако је акционар преминуо после 06.01.2010. године;
 • НИС а.д. Нови Сад ако је акционар преминуо пре 06.01.2010. године.

За акционаре које су акције добили као грађани (по 5 акција НИС-а) извод издаје Банка Поштанска штедионица а.д. Београд.

Након што је решење о наслеђивању постало правоснажно наследници треба да се обрате члану Централног регистра (брокерско-дилерско друштво или овлашћена банка), који ће извршити пренос акција са оставиоца на наследнике у складу са решењем о наслеђивању.

Трговање акцијама

Како се могу купити или продати акције НИС-а?

Акцијама НИС-а тргује се искључиво на Београдској берзи. Уколико желите да купите или продате акције НИС-а потребно је најпре да изаберете брокерско-дилерско друштво или овлашћену банку која ће Вам отворити Ваш власнички рачун (рачун који се отвара у Централном регистру хартија од вредности и на коме су евидентиране све акције које поседујете) и која ће бити Ваш посредник на берзи при трговини акцијама. Списак чланова Београдске берзе је доступан на интернет презентацији Београдске берзе. Пре избора било би пожељно да се информишете о:

 • цени отварања власничког рачуна,
 • провизији која се плаћа приликом трговања,
 • да ли постоје трошкови давања или опозива налога,
 • другим трошковима које наплаћује берзански посредник,
 • погодностима које пружа берзански посредник (нпр. могућност давања налога телефоном или путем интернета).

Поред потписивања уговора са Вашим берзанским посредником потребно је и да отворите посебан новчани рачун за трговање акцијама на који се уплаћују средства за куповину акција тј. са кога се подижу средства након продаје акција. Овај новчани рачун се разликује од Вашег текућег рачуна, као и од власничког рачуна.

Одлуку о куповини и продаји акција доносите самостално. Када процените да је повољан тренутак за куповину или продају акција свом берзанском посреднику дајете налог у коме одређујете:

 • количину акција (у складу са новчаним средствима које сте раније уплатили за куповину тј. приликом продаје у складу са бројем акција које поседујете),
 • трајање Вашег налога (дневни, до одређеног дана или до опозива тј. 90 дана),
 • највишу цену по којој сте спремни да купите акције тј. најнижу цену по којој сте спремни да акције продате.

Од свог берзанског посредника добићете потврду о пријему налога. НИС не учествује у трговању акцијама на берзи и нема директног утицаја на формирање тржишне цене акција. Уколико се Ваш налог за куповину или продају реализовао, од Вашег берзанског посредника добићете писано обавештење са обрачунатим трошковима трговања. Купљене акције наћи ће се на Вашем власничком рачуну уобичајено након 2 радна дана, а у случају продаје акција новац можете подићи са свог наменског новчаног рачуна такође након 2 радна дана. Нереализовани налог у сваком тренутку можете изменити или повући.

Процедура прве продаје акција за акционаре који су добили акције као грађани је поједностављена, и подразумева могућност продаје акција преко Банке Поштанска штедионица а.д. Београд и испостављањем налога за продају на шалтерима поште. Ови акционари (који су добили по 5 акција НИС-а) ослобођени су плаћања одређених трошкова трговања и пореских обавеза при првој продаји својих акција.

Да ли постоји рок до кога морам да продам акције?

Не постоји рок до кога се акције морају продати. Од тренутка стицања оне представљају део имовине акционара и њима се може слободно располагати без било каквог временског ограничења.

По којој вредности могу да купим или продам акције – по тржишној или номиналној?

Акције се купују и продају по тржишној вредности. Тржишна и номинална вредност акција су различити појмови. Номинална вредност се не мења осим када се мења вредност основног капитала или када вредност основног капитала остаје иста, али се број акција, услед поделе или спајања акција мења.

Тржишна вредност се утврђује на берзи и зависи од односа понуде и тражње. НИС а.д. Нови Сад не учествује непосредно у формирању тржишне цене акција, већ ту цену формирају купци и продавци одређујући по којој цени су спремни да акцију купе или продају и она се свакодневно мења. Тржишну цену акција можете сазнати на интернет страници НИС-а, а такође ову цену Београдска берза јавно објављује на званичној интернет страници Београдске берзе.

Колико износе трошкови приликом трговања акцијама?

Приликом куповине и продаје акција, акционари који нису акције добили као грађани плаћају 4 провизије:

 • провизија брокерско-дилерског друштва или овлашћене банке;
 • провизија Београдске берзе (износи 0,1%);
 • провизија Централног регистра хартија од вредности (износи 0,11%);
 • провизија пословне банке у којој акционар има отворен наменски новчани рачун за трговање.

Све провизије се приликом трговања акцијама наплаћују аутоматски, тако да акционар приликом продаје акција подиже у пословној банци износ који је већ умањен за ове провизије (нето износ), тј. приликом куповине акција са његовог наменског новчаног рачуна се наплаћује износ цене акција увећан за износ провизија.

Поред провизија везаних за трговање акцијама, брокерско-дилерска друштва и овлашћене банке могу наплаћивати и друге накнаде (нпр. за отварање власничког рачуна хартија од вредности, давање налога, повлачење налога итд.) зависно од тарифника брокерско-дилерског друштва или овлашћене банке чије услуге користите. Стога би било пожељно да се о овоме информишете пре закључења уговора са берзанским посредником.

Такође, након продаје акција, акционар је у обавези да пријави и плати порез на капиталну добит коју је остварио продајом акција. Капиталним добитком, односно губитком не сматра се разлика настала преносом хартија од вредности, када је обвезник који је физичко лице извршио пренос хартија од вредности које је пре преноса имао у свом власништву непрекидно најмање десет година.

Процедура прве продаје акција за акционаре који су добили акције као грађани је поједностављена, и подразумева могућност продаје акција преко Банке Поштанска штедионица а.д. Београд и испостављањем налога за продају на шалтерима поште. Ови акционари (који су добили по 5 акција НИС-а) ослобођени су плаћања одређених трошкова трговања и пореских обавеза при првој продаји својих акција.

Могу ли се акционари предомислити у погледу цене и количине акција након што су већ дали налог за куповину или продају?

Одлуку о цени и количини акција коју купују или продају акционари доносе сами. Ако се предомисле и желе да промене услове које су одредили у налогу за куповину или продају акција, увек могу да се обрате свом брокеру и траже да изврши промену цене или количине акција или да потпуно одустану од продаје или куповине и изврше повлачење налога који је раније испостављен. Наравно, ово није могуће ако се налог у међувремену у целости реализовао.

Могу ли овластити некога да у моје име да налог за куповину или продају акција?

Могуће је специјалним пуномоћјем (пуномоћје дато искључиво за ову намену), које ћете оверити у складу са законом, овластити друго лице да код брокера (или на шалтеру Поште тј. Банке поштанска штедионица када је у питању прва продаја акција за акционаре који су акције добили као грађани) испостави налог за куповину или продају Ваших акција. Без обзира што налог за продају потписује пуномоћник, новац од продаје акција мора бити усмерен на новчани рачун власника акција.

Скупштина акционара и дивиденда

Ко може учествовати у раду скупштине акционара?

Право да учествују у раду Скупштине акционара имају сви акционари НИС-а који поседују акције НИС-а на дан утврђења Списка акционара (десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара), што подразумева право да гласају, право да учествују у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијање одговора, у складу са Законом о привредним друштвимаСтатутом НИС а.д. Нови Сад и Пословником Скупштине акционара.

Право да лично учествује у раду Скупштине акционара има акционар са најмање 0,1% акција од укупног броја акција, односно пуномоћник који представља најмање 0,1% од укупног броја акција.

Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника, да гласају у одсуству или да гласају електронским путем.

Уколико је акционар продао или пренео акције на новог акционара пре дана одржавања Скупштине, а након дана утврђивања Списка акционара он задржава право учешћа у раду Скупштине.

Како се акционари позивају на седницу скупштине акционара?

Обавештење о одлуци Одбора директора о сазивању седнице Скупштине акционара са предложеним дневним редом, објављује се на:

 • интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) и
 • интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs)

и то одмах по доношењу, а најкасније наредног радног дана.

Позив за седницу Скупштине акционара упућује се објављивањем на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) и то најкасније 30 дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине акционара и најкасније 21 дан пре дана одржавања ванредне седнице Скупштине акционара. Објава позива мора трајати најмање до дана одржавања седнице Скупштине акционара.

Позив за седницу Скупштине акционара објављује се и на:

 • интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs),
 • интернет страници регулисаног тржишта (www.belex.rs) и
 • интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности Републике Србије (www.crhov.rs).

Где могу да видим материјале за седницу скупштине акционара?

Акционарима су материјали за Скупштину доступни:

 • на интернет страници друштва (www.nis.rs) ;
 • у седишту Друштва (акционар или његов пуномоћник који то захтева писаним путем може извршити увид у материјал за седницу Скупштине акционара у седишту друштва, у редовно радно време, односно између 8:00 и 16:00 часова, сваког радног дана у периоду од дана објаве позива и материјала за седницу Скупштине акционара на интернет страници НИС-а до дана одржавања седнице Скупштине акционара. У случају да акционар или пуномоћник желе копије материјала, а имајући у виду да су материјали за седницу Скупштине акционара доступни на интернет страници тако да их акционари могу преузети у целости, НИС ће обезбедити акционарима и њиховим пуномоћницима копије материјала под условом да трошкове копирања сносе сами акционари).

Позив и материјали за XVI редовну седницу Скупштине акционара
(позив је објављен 28. маја 2024. године)

Да ли акционар може да гласа у одсуству на скупштини акционара?

Акционар који има право учешћа на Скупштини акционара може да гласа о сваком питању о коме се гласа на седници Скупштине акционара попуњавањем и достављањем формулара за гласање путем директне предаје, курирске службе, препоручене поште или електронским путем, који мора бити примљен од стране друштва најкасније 3 радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара.

Код гласања у одсуству потпис акционара, односно другог лица које потписује формулар у име акционара мора бити оверен код надлежног органа, односно лица. У случају гласања електронским путем формулар за гласање мора бити потписан квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис.

Код гласања писаним путем формулар се доставља Друштву на адресу: НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12 (са обавезном назнаком: за Праксу за подршку органима управљања). Код гласања електронским путем формулар за гласање се доставља на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара.

Уколико путем формулара за гласање гласа заступник или пуномоћник акционара, уз формулар заступник акционара, односно пуномоћник доставља и одговарајући доказ о праву на заступање акционара.

Колико гласова носи једна акција НИС-а?

Једна акција НИС-а носи један глас у Скупштини акционара. Број гласова одговара броју акција НИС-а које је акционар поседовао на дан утврђења Списка акционара за Скупштину (десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине акционара).

Где могу да сазнам како је НИС пословао у претходном периоду и да ли је остварио добит?

Годишњи и квартални извештаји друштвафинансијски извештајиконсолидовани финансијски извештаји, као и извештаји независног ревизора НИС-а су доступни на интернет страници НИС-а (www.nis.rs). Наведени извештаји доступни су и на интернет страници Београдске берзе (www.belex.rs), као и у Службеном регистру информација Комисије за хартије од вредности.

Како се даје пуномоћје за седницу скупштине акционара?

Акционар има могућност да учествује у раду Скупштине акционара и да гласа преко пуномоћника. Уколико се пуномоћје даје само за појединачну седницу Скупштине акционара обавезна је употреба формулара за давање пуномоћја који прописује НИС и који се објављује заједно са позивом за седницу Скупштине акционара. Уколико се пуномоћје не даје на прописаном формулару, оно мора бити дато у писаној форми и мора да садржи елементе предвиђене Пословником Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.

Ако пуномоћје даје физичко лице оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа, односно од стране надлежног органа или лица уколико се овера потписа на пуномоћју врши у иностранству. Једна копија пуномоћја и пратећих докумената (нпр. превода овере потписа на српски језик) се доставља најмање 3 радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара. Оригинал или оверена копија пуномоћја и пратећих докумената се доставља најкасније пре почетка седнице Скупштине акционара.

Акционар Друштва може пуномоћје дати и електронским путем и тада ово пуномоћје мора бити потписано квалификованим електронским потписом у складу са законом којим се уређује електронски потпис. У случају давања пуномоћја електронским путем, акционар или пуномоћник обавештава Друштво о датом пуномоћју и доставља пуномоћје на адресу електронске поште коју је Друштво одредило у позиву за седницу Скупштине акционара најкасније 24 часа пре одржавања седнице Скупштине акционара.

Шта је дивиденда и ко одлучује о исплати дивиденде?

Дивиденда је део добити друштва који је намењен за исплату акционарима, пропорционално величини њиховог учешћа у основном капиталу друштва (тј. броју акција које поседују).

Према Закону о привредним друштвима добит друштва се распоређује по усвајању финансијских извештаја за претходну пословну годину од стране Скупштине акционара на редовној седници Скупштине која се одржава до 30. јуна текуће године.

Ако је донета одлука о исплати дивиденде, тада Скупштина акционара одлучује и о износу дивиденде, о дану дивиденде (дан на који се утврђује листа акционара који имају право на дивиденду) и о року за исплату дивиденде (који не може бити дужи од шест месеци од дана доношења одлуке о исплати дивиденде).

За више информација о исплати дивиденде, молимо вас да посетите посебну страницу намењену исплати дивиденде.