Контакт

Претражи

Регулатива

Основни оквир корпоративног управљања постављају релевантни законски и подзаконски прописи.

Закон о привредним друштвима утврђује основе корпоративног управљања, тако што регулише пре свега статусна питања у вези са акционарским друштвима, односно њихово оснивање, пословање, реорганизацију и ликвидацију. Посебан значај за цео систем корпоративног управљања имају одредбе које регулишу органе управљања акционарских друштава, њихове надлежности и одговорности, њихов састав и њихов међусобни однос, као и питање остваривања и заштите права акционара.

Други релевантан системски закон јесте Закон о тржишту капитала, којим је регулисано тржиште капитала, односно процедуре издавања и промета акција акционарских друштава (и других хартија од вредности) на финансијском тржишту, као и обавезно објављивање информација које се односе на јавна друштва.

Регулативу у овој области употпуњују и подзаконски акти које доноси Комисија за хартије од вредности (Правилник о извештавању јавних друштава), као и општа акта Београдске берзе а.д. Београд (пре свега Правила пословања и Правилник о листингу).

Регулаторни оквир корпоративног управљања поред елемената прописаних законом и подзаконским актима, садржи и значајно изражене елементе интерне регулације, као и добровољног прихватања обавеза и начела најбоље праксе корпоративног управљања.

У овој секцији