Регулатива

Основни оквир корпоративног управљања постављају релевантни законски и подзаконски прописи. 

Закон о привредним друштвима утврђује основе корпоративног управљања, тако што регулише пре свега статусна питања у вези са акционарским друштвима, односно њихово оснивање, пословање, реорганизацију и ликвидацију. Посебан значај за цео систем корпоративног управљања имају одредбе које регулишу органе управљања акционарских друштава, њихове надлежности и одговорности, њихов састав и њихов међусобни однос, као и питање остваривања и заштите права акционара.

Други релевантан системски закон јесте Закон о тржишту капитала, којим је регулисано тржиште капитала, односно процедуре издавања и промета акција акционарских друштава (и других хартија од вредности) на финансијском тржишту, као и обавезно објављивање информација које се односе на јавна друштва.

Регулативу у овој области употпуњују и подзаконски акти које доноси Комисија за хартије од вредности (Правилник о садржини, форми и начину објављивања годишњих, полугодишњих и кварталних извештаја јавних друштава), као и општа акта Београдске берзе а.д. Београд (пре свега Правила пословања и Правилник о листингу). 

Регулаторни оквир корпоративног управљања поред елемената прописаних законом и подзаконским актима, садржи и значајно изражене елементе интерне регулације, као и добровољног прихватања обавеза и начела најбоље праксе корпоративног управљања.

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом