Контакт

Претражи

Корпоративно управљање

НИС је посвећен примени високих стандарда у области корпоративног управљања који се темеље на међународно прихваћеним начелима и искуствима светске праксе

Свестан значаја ефикасног и одговорног корпоративног управљања, НИС је посвећен примени високих стандарда у овој области који се темеље на међународно прихваћеним начелима и искуствима најбоље светске праксе уз континуирани развој и унапређење система корпоративног управљања.

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

 • ефикасно остваривање и заштиту права акционара и интереса друштва;
 • фер и равноправан третман акционара;
 • одговорност органа друштва према акционарима;
 • транспарентност у раду и доношењу одлука органа управе;
 • професионализам и етичност органа управе;
 • благовремено, потпуно и тачно извештавање и објављивање свих битних информација;
 • ефикасну контролу над финансијским и пословним активностима друштва да би се заштитила права и законити интереси акционара и
 • развој пословне етике и друштвено одговорног пословања

Наши стратешки корпоративни циљеви су:

 • професионално и одговорно руковођење;
 • ефикасност органа управе који делују у најбољем интересу друштва и његових акционара, у циљу повећања имовине и вредности друштва и
 • висок ниво транспарентности и јавности у пословању друштва

Систем управљања друштвом

Друштво је успоставило једнодомни систем управљања у коме централну улогу у управљању друштвом има Одбор директора који је одговоран за реализацију постављених циљева и остваривање резултата, док акционари своја права и контролу врше првенствено преко Скупштине акционара. Одредбама Статута извршено је потпуно и јасно разграничење делокруга послова Одбора директора у односу на делокруг послова Скупштине акционара, Генералног директора друштва и тела која образују органи управљања Друштвом.

Органи и тела друштва

У овој секцији