Екстерни ревизор

Избор ревизора

У складу са Законом о привредним друштвима и Статутом НИС а.д. Нови Сад, ревизора друштва именује Скупштина акционара на предлог Одбора директора. Ревизор Друштва бира се на редовној седници Скупштине акционара.

Изабрани ревизори

2007. година - Deloitte д.о.о. Београд
2008. година - KPMG д.о.о. Београд
2009. година - PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2010. година - PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2011. година - PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2012. година - PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2013. година - PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2014. година - KPMG д.о.о. Београд
2015. година - PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2016. година - PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2017. година - PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2018. година - PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2019. година - PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2020. година - KPMG д.о.о. Београд 
2021. година - PricewaterhouseCoopers д.о.о. Београд
2022. година - FinExpertiza д.о.о. Београд

Обавезна промена ревизора

Према Закону о тржишту капитала, имајући у виду да је НИС а.д. Нови Сад јавно акционарско друштво, правно лице које обавља ревизију може обавити највише пет узастопних ревизија годишњих финансијских извештаја.

Извештаји ревизора

Извештаји о извршеној ревизији финансијских извештаја и консолидованих финансијских извештаја друштва усвајају се на редовној седници Скупштине акционара на коју се обавезно позива и ревизор.

Извештаји независног ревизора 2007.-2021. године

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом