Послови са личним интересом

Лице које има посебне дужности према друштву дужно је да без одлагања обавести Одбор директора о постојању личног интереса (или интереса с њим повезаног лица) у правном послу који друштво закључује, односно правној радњи коју друштво предузима.

Друштво идентификује правне послове и правне радње са повезаним лицима, како би се обезбедило да до њиховог закључивања дође само уколико исти нису штетни за пословање друштва. Правни послови и правне радње у којима постоји лични интерес акционара или члана Одбора директора одобравају се од стране Одбора директора у складу са законом.

Одбор директора подноси Скупштини акционара информацију о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес на првој наредној седници.

Обавештења о закљученим правним пословима, односно предузетим правним радњама у којима постоји лични интерес

(у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима)

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом