Дивиденде

Политика дивиденди НИС а.д. Нови Сад

Наша дугорочна политика дивиденди је да исплаћујемо дивиденде у укупном износу од најмање 15 процената од нето добити.

Наша политика дивиденди је заснована на избалансираном приступу који узима у обзир неопходност задржавања добити за потребе финансирања будућих инвестиција, као и стопу повраћаја на уложени капитал и износ исплате дивиденди.

При утврђивању предлога одлуке о расподели добити и исплати дивиденде, менаџмент друштва узима у обзир низ фактора, укључујући финансијску ситуацију, планове за инвестиције, обавезе за отплату кредита, макроекономско окружење и законске прописе. Сваки од ових фактора, засебно или у комбинацији, уколико је довољно значајан, може да утиче на предложену исплату дивиденде.

Одлуку о расподели добити и исплати дивиденде доноси Скупштина акционара на редовној годишњој седници.

Дивиденда се исплаћује једанпут годишње у новцу и платива је у српским динарима (РСД).

Политика дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојена је Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад на IV редовној седници одржаној 25.06.2012. године.

Подаци о исплаћеним дивидендама за претходне године
 Преузмите преглед (xlsx, 17kb)

 

Друштво је пословало са добитком.

На XIV Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 29.06.2022. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2021. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 5,8 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 35,46 динара.

Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара XIV редовне седнице Скупштине акционара који је био 19. јуна 2022. године.

Дивиденда за 2021. годину je исплаћена акционарима 22.08.2022. године.

За додатне информације молимо Вас да посетите страницу Исплата дивиденде за 2021. годину.

Друштво је пословало са губитком.

На XIII Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 29.06.2021. године одлучено је да се део добити ранијих година издвоји за исплату дивиденди. Донета је одлука да акционарима буде исплаћена 1 милијарда динара, односно бруто износ по акцији од 6,14 динара.

Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара XIII редовне седнице Скупштине акционара који је био 19. јуна 2021. године.

Дивиденда за 2020. годину je исплаћена акционарима 31.08.2021. године.

Друштво је пословало са добитком.

На XII Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 30.06.2020. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2019. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 4,4 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 27,14 динара.

Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара XII редовне седнице Скупштине акционара који је био 20. јуна 2020. године.

Дивиденда за 2019. годину je исплаћена акционарима 27.11.2020. године.

Друштво је пословало са добитком.

На XI Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 27.06.2019. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2018. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 6,5 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 39,97 динара.

Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара XI редовне седнице Скупштине акционара који је био 17. јуна 2019. године.

Дивиденда за 2018. годину je исплаћена акционарима 17.09.2019. године.

Друштво је пословало са добитком.

На X Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 21.06.2018. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2017. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 6,9 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 42,61 динара.

Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара X редовне седнице Скупштине акционара који је био 11. јуна 2018. године.

Дивиденда за 2017. годину је исплаћена акционарима 27. августа 2018. године.

Друштво је пословало са добитком.

На IX Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 27.06.2017. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2016. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 4,0 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 24,66 динара.

Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара IX редовне седнице Скупштине акционара који је био 17. јуна 2017. године.

Дивиденда за 2016. годину је исплаћена акционарима 18. августа 2017. године.

Друштво је пословало са добитком.

На VIII Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 28.06.2016. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2015. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 4,0 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 24,69 динара.

Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VIII редовне седнице Скупштине акционара који је био 18. јуна 2016. године.

Дивиденда за 2015. годину је исплаћена акционарима 19. септембра 2016. године.

Друштво је пословало са добитком.

На VII Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 23.06.2015. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2014. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 7,6 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 46,85 динара.

Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VII редовне седнице Скупштине акционара који је био 13. јуна 2015. године.

Дивиденда за 2014. годину је исплаћена акционарима 31. августа 2015. године.

Друштво је пословало са добитком.

На VI Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 30.06.2014. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2013. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 13,1 милијарде динара, односно бруто износ по акцији од 80,22 динара.

Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара VI редовне седнице Скупштине акционара који је био 20. јуна 2014. године.

Дивиденда за 2013. годину је исплаћена акционарима 25. новембра 2014. године.

Друштво је пословало са добитком.

На V Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 18.06.2013. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2012. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 12,4 милијарде динара, односно бруто износ по акцији од 75,83 динара.

Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара V редовне седнице Скупштине акционара који је био 8. јуна 2013. године.

Дивиденда за 2012. годину је исплаћена акционарима 20. августа 2013. године.

Друштво је пословало са добитком.

Скупштина акционара је 25. јуна 2012. године донела Одлуку о расподели добити и покрићу губитака за 2011. годину према којој се целокупна остварена добит распоређује на покривање губитака пренесених из ранијих година, и стога није било исплате дивиденде.

Друштво је пословало са добитком.

Управни одбор* је 27. јула 2011. године донео Одлуку о расподели добити и покрићу губитака за 2010. годину према којој се целокупна остварена добит распоређује на покривање губитака пренесених из ранијих година, и стога није било исплате дивиденде.

*У складу са Оснивачким актом НИС-а који је важио у време доношења предметне одлуке, одлучивање о расподели добити и покрићу губитака било је у надлежности Управног одбора

Друштво је пословало са губитком и није било исплате дивиденде.

Друштво је пословало са губитком и није било исплате дивиденде.

Потврда о плаћеном порезу

За потврду о плаћеном порезу по одбитку на основу исплате дивиденде акционарима физичким лицима и потврду на ППП-ПО обрасцу молимо Вас да се обратите Сектору за послове са мањинским акционарима на адресу servis.akcionara@nis.rs.

Дивиденда за 2018. и 2019. годину

Према прописима који су важили у време исплате дивиденде за 2018. и 2019. годину, дивиденда која није уплаћена на рачун акционара у року од 15 радних дана од дана исплате је враћена НИС-у. Исплату ове дивиденде врши НИС на основу поднетог Захтева за исплату дивиденде која је враћена исплатиоцу (docx, 24kB)

Захтев акционари могу поднети лично у Београду или Новом Саду или слањем путем поште.

За додатнe информације молимо Вас да контактирате Сектор за послове са мањинским акционарима.

У овој секцији

  • Акције и власничка структура

  • Графикон

  • Калкулатор за инвеститоре

  • Дивиденде