Контакт

Претражи

Дивиденде

НИС је исплатио акционарима 23,4 милијарде динара на име дивиденде за 2022. годину.

Политика дивиденди НИС а.д. Нови Сад

Наша дугорочна политика дивиденди је да исплаћујемо дивиденде у укупном износу од најмање 15 процената од нето добити.

Наша политика дивиденди је заснована на избалансираном приступу који узима у обзир неопходност задржавања добити за потребе финансирања будућих инвестиција, као и стопу повраћаја на уложени капитал и износ исплате дивиденди.

При утврђивању предлога одлуке о расподели добити и исплати дивиденде, менаџмент друштва узима у обзир низ фактора, укључујући финансијску ситуацију, планове за инвестиције, обавезе за отплату кредита, макроекономско окружење и законске прописе. Сваки од ових фактора, засебно или у комбинацији, уколико је довољно значајан, може да утиче на предложену исплату дивиденде.

Одлуку о расподели добити и исплати дивиденде доноси Скупштина акционара на редовној годишњој седници.

Дивиденда се исплаћује једанпут годишње у новцу и платива је у српским динарима (РСД).

Политика дивиденди НИС а.д. Нови Сад усвојена је Одлуком Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад на IV редовној седници одржаној 25.06.2012. године.

Подаци о исплаћеним дивидендама за претходне године

Преузмите преглед (xlsx, 17kb)

2022.

2021.

2020.

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.

2012.

2011.

2010.

2009.

2008.

Друштво је пословало са добитком.

На XV Редовној седници Скупштине акционара која је одржана 29.06.2023. године одлучено је да се за исплату дивиденди издвоји 25% нето добити остварене у 2022. години. Донета је одлука да акционарима буде исплаћено 23,4 милијарди динара, односно бруто износ по акцији од 143,29 динара.

Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на Дан акционара XV редовне седнице Скупштине акционара који је био 19. јуна 2023. године.

Дивиденда за 2022. годину je исплаћена акционарима 24.08.2023. године.

За додатне информације молимо Вас да посетите страницу Исплата дивиденде за 2022. годину.

Потврда о плаћеном порезу

За потврду о плаћеном порезу по одбитку на основу исплате дивиденде акционарима физичким лицима и потврду на ППП-ПО обрасцу молимо Вас да се обратите Групи за послове са мањинским акционарима на адресу servis.akcionara@nis.rs.

Дивиденда за 2018. и 2019. годину

Према прописима који су важили у време исплате дивиденде за 2018. и 2019. годину, дивиденда која није уплаћена на рачун акционара у року од 15 радних дана од дана исплате је враћена НИС-у. Исплату ове дивиденде врши НИС на основу поднетог Захтева за исплату дивиденде која је враћена исплатиоцу (docx, 24kB)

Захтев акционари могу поднети лично у Београду или Новом Саду или слањем путем поште.

За додатнe информације молимо Вас да контактирате Групу за послове са мањинским акционарима.

U ovoj sekciji