Контакт

Претражи

Материјали и одлуке Скупштине акционара

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне. Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године. Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено законом или статутом.

Приликом сазивања седнице НИС на интернет страници објављује позив и материјале за наредну седницу Скупштине акционара. Материјали за седницу Скупштине акционара су такође доступни на увид у седишту Друштва сваком акционару који то захтева или његовом пуномоћнику до дана одржавања седнице.

НИС је, као јавно акционарско друштво, у обавези да најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

XVI редовна

XV редовна

XIV редовна

XIII редовна

XII редовна

44. ванредна

43. ванредна

XI редовна

X редовна

IX редовна

VIII редовна

VII редовна

42. ванредна

VI редовна

V редовна

IV редовна

III редовна

II редовна

Датум и место одржавања

27. јун 2024. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Позив и дневни ред

Позив за XVI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 28. мај 2024. године)

Предлози одлука и материјали

1. Предлог одлуке о избору председника на XVI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину:
2.1. Предлог одлуке о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
2.2. Предлог одлуке о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
2.3. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
Извештај независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
2.4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
Извештај независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2023. године
2.5. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd
Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd

3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
3.1. Предлог одлуке о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
3.2. Предлог одлуке о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године
Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2023. године – 15. април 2024. године

4. Предлог одлуке о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
– Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
5. Предлог одлуке о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2023. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd
6.1. Предлог одлуке о усвајању извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2023. године – април 2024. године
6.2. Предлог одлуке о усвајању Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одборa Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2. полугодиште 2023. године и 1. полугодиште 2024. године
7. Предлог одлуке о расподели добити за 2023. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
8. Предлог одлуке о усвајању резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2021-2023. година
9. Предлог одлуке о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
10. Предлог одлуке о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
11.1. Предлог одлуке o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад
11.2. Предлог одлуке o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2024. и 2025. годину