Контакт

Претражи

Материјали и одлуке Скупштине акционара

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне. Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године. Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено законом или статутом.

Приликом сазивања седнице НИС на интернет страници објављује позив и материјале за наредну седницу Скупштине акционара. Материјали за седницу Скупштине акционара су такође доступни на увид у седишту Друштва сваком акционару који то захтева или његовом пуномоћнику до дана одржавања седнице.

НИС је, као јавно акционарско друштво, у обавези да најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

XV редовна

XIV редовна

XIII редовна

XII редовна

44. ванредна

43. ванредна

XI редовна

X редовна

IX редовна

VIII редовна

VII редовна

42. ванредна

VI редовна

V редовна

IV редовна

III редовна

II редовна

Датум и место одржавања

29. јун 2023. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на XV редовној седници Скупштине акционара

Записник

– Записник са XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
– Извештај Комисије за гласање са XV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
– Списак присутних и заступаних акционара
– Списак присутних лица

Позив и дневни ред

Позив за XV редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 30. мај 2023. године)

Одлуке и материјали

1. Одлукa о избору председника на XV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину:
2.1. Одлукa о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године
– Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године
2.2. Одлукa о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године
– Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године
2.3. Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године
– Извештај независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године
2.4. Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године
– Извештај независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2022. године
2.5. Одлукa о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd
– Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd

3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
3.1. Одлукa о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
– Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
3.2. Одлукa о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2022. године – 15. април 2023. године
– Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2022. године – 15. април 2023. године
4. Одлукa о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
– Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
5. Одлукa о усвајању Извештаја о накнадама члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину са извештајем независног ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd
6.1. Одлука о усвајању извештаја о раду Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2022. године – мај 2023. године
6.2. Одлукa о усвајању Извештаја о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) Одборa Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2. полугодиште 2022. године и 1. полугодиште 2023. године
7. Одлукa о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2023-2025)
– Изјава о независности ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd
8. Одлукa о расподели добити за 2022. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
9. Одлукa о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
– Политика накнада члановима Одбора директора и Комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
10. Одлукa о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
11. Одлукa о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
12.1. Одлукa o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад
12.2. Одлукa o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2023. и 2024. годину