Kontakt

Pretraži

Skupština akcionara

Skupština akcionara je najviši organ NIS-a preko koga akcionari društva donose i odobravaju osnovne korporativne odluke.

NIS a.d. Novi Sad je potpuno posvećen primeni principa jednakog tretmana akcionara, kroz obezbeđenje ostvarivanja svih prava akcionara garantovanih zakonom i aktima društva, među kojima su i prava vezana za učešće u radu sednice Skupštine akcionara.

Sve akcije NIS a.d. Novi Sad su obične akcije koje vlasnicima daju ista prava, pri čemu svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Nadležnosti Skupštine akcionara

Skupština akcionara je nadležna, između ostalog, za donošenje odluka o sledećim pitanjima:

 • izmene Statuta NIS-a;
 • povećanje ili smanjenje osnovnog kapitala, kao i svaka emisija hartija od vrednosti;
 • promene prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
 • statusne promene i promena pravne forme, promena pretežne delatnosti, poslovnog imena i sedišta Društva;
 • sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti;
 • imenovanje i razrešenje članova Odbora direktora, određivanje naknada članovima Odbora direktora,
 • odnosno pravila za njihovo određivanje;
 • izbor revizora i određivanje naknade za njegov rad;
 • usvajanje godišnjih finansijskih izveštaja, izveštaja revizora, kao i usvajanje izveštaja Odbora direktora;
 • raspodela dobiti i pokriće gubitaka;
 • pokretanje postupka likvidacije, odnosno podnošenje predloga za stečaj Društva.

Poziv i materijali za sednicu Skupštine akcionara

Obaveštenje o odluci Odbora direktora o sazivanju sednice Skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom, objavljuje se na:

 • internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs) i
 • internet stranici regulisanog tržišta (www.belex.rs)
 • i to odmah po donošenju, a najkasnije narednog radnog dana.

Poziv za sednicu Skupštine akcionara objavljuje se i na:

 • internet stranici registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs),
 • internet stranici regulisanog tržišta (www.belex.rs) i
 • internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti Republike Srbije (www.crhov.rs).

Pravo učešća u radu sednice Skupštine akcionara

Pravo da učestvuju u radu sednice Skupštine akcionara imaju akcionari koji se nalaze na spisku akcionara tj. na spisku lica koja poseduju akcije NIS-a na dan akcionara koji, u skladu sa zakonom, pada na deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Spisak akcionara se utvrđuje na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.

Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine akcionara ima akcionar sa najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija Društva, odnosno punomoćnik koji predstavlja najmanje 0,1% od ukupnog broja akcija Društva. Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% od ukupnog broja akcija Društva, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika, da glasaju u odsustvu ili da glasaju elektronskim putem u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Statutom NIS a.d. Novi Sad i Poslovnikom Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad.

Poslovnik Skupštine akcionara

Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad je donela svoj poslovnik, kojim su regulisana pitanja vezana za način sazivanja i održavanja sednica, način rada i odlučivanja Skupštine akcionara, a posebno pitanja vezana za način ostvarivanja prava akcionara u vezi sa Skupštinom akcionara.

Poslovnik Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad (pdf, 3,1Mb)

U ovoj sekciji