Kontakt

Pretraži

Profil Grupe

Osnovne informacije o NIS Grupi.

NIS Grupa je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u jugoistočnoj Evropi, čije su osnovne delatnosti istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i prirodnog gasa, promet širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti energetike i petrohemije.

Sedište NIS-a i glavne aktive nalaze se u Republici Srbiji, dok su predstavništva i zavisna društva otvorena u nekoliko zemalja sveta, pre svega u susednim državama. Najvažniji resurs NIS Grupe čini tim od gotovo 12.000 zaposlenih.

Cilj NIS-a je da u izazovnim makroekonomskim okolnostima obezbedi nove vrednosti za svoje akcionare, zaposlene i zajednicu u kojoj posluje, kao i da pruži svoj doprinos energetskoj stabilnosti na tržištima na kojima posluje.

Pored poslovnih aktivnosti, NIS kontinuirano realizuje i brojne društveno odgovorne projekte čiji je cilj da se unapredi život svih građana i zajednice u kojoj Grupa posluje. Aktivnosti u ovoj oblasti posebno su usmerene na mlade ljude, kao nosioce budućeg razvoja.

NIS Grupa je posvećena unapređenju zaštite životne sredine i značajna sredstva izdvaja za realizaciju ekoloških projekata i projekata koji doprinose zaštiti životne sredine. U oblasti bezbednosti na radu cilj NIS-a su radni procesi bez povreda i štetnih uticaja na životnu sredinu.

Poslovne aktivnosti NIS Grupe organizovane su u okviru matičnog društva NIS a.d. Novi Sad kroz Blok „Istraživanje i proizvodnjaˮ1 i „Downstream2 , a podršku im pruža devet funkcija unutar matičnog Društva i MZSC:

 • Funkcija za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo
 • Funkcija za strategiju i investicije
 • Funkcija za nabavku
 • Funkcija za organizaciona pitanja
 • Funkcija za HSE
 • Funkcija za pravna i korporativna pitanja
 • Funkcija za korporativnu zaštitu
 • Funkcija za odnose sa državnim organima i korporativne komunikacije
 • Funkcija za internu reviziju i upravljanje rizicima i
 • MZSC.

Jedan od zamenika generalnog direktora zadužen je za petrohemijske poslove.

Blok „Istraživanje i proizvodnja“

Istraživanje i proizvodnja

NIS je jedina kompanija u Srbiji koja se bavi istraživanjem i proizvodnjom nafte i gasa. U ovoj biznis oblasti, NIS kontinuirano sprovodi aktivnosti koje obuhvataju operativnu podršku proizvodnji, upravljanje rezervama nafte i gasa, upravljanje razradom ležišta nafte i gasa, kao i velike projekte u oblasti istraživanja i proizvodnje.

Većina naftnih i gasnih polja NIS-a je u Srbiji, dok Kompanija istražne radove izvodi i u Rumuniji i Bosni i Hercegovini. Najstarija inostrana koncesija NIS-a je u Angoli, gde proizvodnja traje od 1985. godine.

U okviru Bloka „Istraživanje i proizvodnjaˮ u Elemiru kod Zrenjanina posluju pogon za pripremu prirodnog gasa, proizvodnju TNG-a i gazolina i uklanjanje CO2, kao i aminsko postrojenje za prečišćavanje prirodnog gasa, u kom se primenjuje HiPACT tehnologija (High Pressure Acidgas Capture Technology). Način prerade gasa u ovom postrojenju je takav da sprečava ispuštanje ugljen-dioksida u atmosferu, pa se pored biznis-efekata ostvaruju i značajne ekološke koristi.

Pored toga, NIS je u Elemiru otvorio savremeni Trening centar za obuku radnika u naftnoj industriji. U pitanju je jedinstveni kompleks sa modernom opremom u kome se obuka izvodi u realnim uslovima, sa mogućnošću simulacije svih zadataka sa kojima se naftaši susreću u procesu proizvodnje, pripreme i otpreme nafte i gasa.

U oblasti Istraživanja i proizvodnje naučno-tehnološku podršku NIS Grupi pruža zavisno društvo Naučno-tehnološki centar NTC NIS ‒ Naftagas d.o.o. Novi Sad.

Servisi

NIS poseduje sopstvene servisne kapacitete, koji zadovoljavaju potrebe Grupe i pružaju usluge trećim licima. Servisi pružaju usluge u oblasti istraživanja i proizvodnje nafte i gasa putem geofizičkih ispitivanja, izrade, opremanja i remonta bušotina, kao i sprovođenja specijalnih operacija i merenja na bušotinama. Ovi servisni kapaciteti pružaju i usluge održavanja sredstava za rad, izgradnje i održavanja naftno-gasnih sistema i objekata. U ovom segmentu poslovanja, cilj je jačanje prisustva na međunarodnom tržištu. Upravo iz tog razloga, prioritet je modernizacija opreme, obezbeđivanje što boljeg kvaliteta pruženih usluga, povećanje tehničko-tehnološke efikasnosti i rast uposlenosti u NIS-u i drugim kompanijama.

Downstream

„Downstream” čine Blok „Preradaˮ, Blok „Prometˮ i Blok „Energetikaˮ.

Prerada

Rafinerija nafte u Pančevu jedno je od najmodernijih i ekološki najrazvijenijih prerađivačkih postrojenja u regionu, sa maksimalnim projektovanim kapacitetom od 4,8 miliona tona godišnje. U modernizaciju Rafinerije je od 2009. godine investirano više od 800 miliona evra, od čega su značajna sredstva izdvojena za projekte zaštite životne sredine. Rafinerija nafte Pančevo proizvodi: motorna goriva evro-5 standarda, avio-gorivo, tečni naftni gas, naftni koks, ulje za loženje, bitumene, propilen, aromate, primarni benzin za pirolizu i druge naftne derivate (sumpor i drugi ugljovodonici).

Postrojenje za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja pušteno je u rad 2020. godine. Ovaj projekat, vredan više od 300 miliona evra, omogućava NIS-u povećanu proizvodnju najvrednijih goriva – dizela, benzina i tečnog naftnog gasa, kao i početak domaće proizvodnje naftnog koksa. Tokom 2022. godine nastavljena je treća faza modernizacije Rafinerije čiji je kapitalni projekat rekonstrukcija FCC (postrojenja katalitičkog krekinga) i izgradnja novog postrojenja za proizvodnju ETBE (visokooktanske komponente benzina).

U 2022. godini prioritet Bloka „Preradaˮ bio je kontinuirana proizvodnja naftnih derivata kako bi se doprinelo urednom snabdevanju tržišta u izazovnim okolnostima. Zahvaljujući tome Rafinerija nafte Pančevo je u maju ostvarila i rekord u mesečnoj proizvodnji – prerađeno je 416.000 tona sirove nafte i poluproizvoda, odnosno tokom cele godine 4.421 hiljada tona sirove nafte i poluproizvoda, što je najbolji mesečni i godišnji rezultat od 2009. godine.

Prioritet Bloka „Preradaˮ su i projekti usmereni na unapređenje zaštite životne sredine, pa je Rafinerija nafte u Pančevu prvo energetsko postrojenje u Republici Srbiji koje je od nadležnih državnih organa dobilo IPPC dozvolu o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađenja životne sredine. Pored toga, u Rafineriji se sprovode brojni projekti digitalizacije i unapređenja energetske efikasnosti.

Promet

U Srbiji i zemljama regiona NIS upravlja mrežom sa više od 400 benzinskih stanica, od kojih je više od 90 van granica Srbije. Maloprodajna mreža NIS najveća je na domaćem tržištu, a Kompanija poslovanje u ovoj oblasti razvija i u susednim državama – Bosni i Hercegovini, Bugarskoj i Rumuniji.

NIS na tržištu nastupa sa dva maloprodajna brenda: NIS Petrol i GAZPROM (premijum brend u ovom segmentu) i benzinske stanice NIS Grupe sinonim su za kvalitetnu ponudu goriva i dodatnog asortimana, kao i za savremene usluge koje izlaze u susret potrebama potrošača. NIS kontinuirano ulaže u razvoj svoje maloprodajne mreže, i u unapređenje kvaliteta robe i usluga. Jedan od prioriteta su i digitalni projekti kojima se potrošačima omogućuju servisi u skladu sa savremenim trendovima, poput plaćanja za gorivo bez odlaska na platno mesto, digitalizacija programa lojalnosti, i tako dalje.

Struktura prometa NIS-a, pored maloprodaje gotovih naftnih derivata, tečnog naftnog gasa i niza pratećih proizvoda, obuhvata i izvozne i domaće veleprodajne isporuke sirove nafte, gasa i naftnih derivata. Uz to, NIS razvija snabdevanje avio-gorivom i snabdevanje plovnih objekata gorivom, promet maziva i bitumena  kao posebne poslovne pravce.

Sve vrste goriva prolaze strogu i redovnu laboratorijsku kontrolu i odgovaraju najvišim domaćim i međunarodnim standardima.

Energetika

Ova delatnost obuhvata proizvodnju električne i toplotne energije iz konvencionalnih i obnovljivih izvora energije, centralizovano upravljanje portfolijom prirodnog gasa za ceo NIS (proizvodnju i prodaju komprimovanog prirodnog gasa, prodaju prirodnog gasa), trgovinu električnom energijom, razvoj i uvođenje strateški važnih energetskih projekata, kao i razvoj i implementaciju projekata za povećanje energetske efikasnosti.

Tokom trećeg kvartala 2022. godine formiran je Blok „Energetikaˮ čiji je zadatak, između ostalog, ubrzanje energetske tranzicije NIS-a. Osnovni fokus Bloka „Energetikaˮ je širenje obima posla u oblasti proizvodnje i trgovine električnom energijom, upravljanje energetskim resursima Kompanije, uključujući TE-TO Pančevo, kao i unapređenje energetske efikasnosti i pouzdanosti u okviru NIS Grupe.

Izgradnja savremene kombinovane gasno-parne termoelektrane-toplane Pančevo (TE-TO Pančevo) na prirodni gas realizovana je u saradnji sa kompanijom Gasprom energoholding. Proizvedena električna energija se isporučuje u prenosni elektroenergetski sistem Srbije, čime NIS doprinosi energetskoj stabilnosti Republike Srbije. Glavna prednost TE-TO Pančevo je što se iz prirodnog gasa kao goriva istovremeno proizvode toplotna energija u obliku procesne pare za potrebe Rafinerije nafte Pančevo i električna energija koja se plasira u elektroenergetski sistem Srbije.

Od 2013. godine na naftnim i gasnim poljima na osam lokacija u Srbiji NIS je pustio u rad male elektrane instalisane električne snage od 14,5 MWe. Ekološka prednost ovih postrojenja je u proizvodnji električne i toplotne energije iz gasa koji ranije nije bio iskorišćen zbog lošeg kvaliteta, velike količine ugljen-dioksida i azota ili nije mogao biti valorizovan zbog nepostojanja gasne infrastrukture. Proizvedena toplotna i električna energija se koriste za potrebe NIS-a, ali se električna energija prodaje i na tržištu. Takođe, proizvodnja električne energije obavlja se i na gasnom polju Žombolj u Rumuniji, pri čemu se električna energija prodaje na lokalnom tržištu.

U 2022. godini NIS je izgradio u okviru pilot projekta solarne fotonaponske elektrane na 8 benzinskih stanica ukupne snage 290 kWp za sopstvene potrebe benzinskih stanica uz plasman viškova električne energije u distributivnu električnu mrežu.

Strategija

U 2017. godini usvojena je korporativna „Strategija 2025ˮ koja će obezbediti dalji rast i profitabilnost za akcionare, zaposlene i širu društvenu zajednicu.

Osnovni strateški ciljevi NIS-a su:

 • očuvanje pokazatelja proizvodnje i rasta resursne baze;
 • povećanje dubine i efikasnosti prerade;
 • povećanje prodaje derivata kroz sopstvene kanale prodaje i modernizacija maloprodajne mreže;
 • diversifikacija poslovanja izgradnjom novih kapaciteta za proizvodnju električne energije, i
 • optimizacija operativnih performansi.

Ključni pokazatelji3

Informacije o običnim akcijama

Broj akcija:

163.060.400

Nominalna vrednost:

500,00 RSD

CFI:

ESVUFR

ISIN:

RSNISHE79420

Tiker

NIIS

Listirane na

Beogradska berza www.belex.rs Prime Listing

Informacije o trgovanju u 2022

Poslednja cena na dan 31.12.2022.

675 RSD

Najviša cena

680 RSD

Najniža cena

482 RSD

Ukupan promet

471.944.693 RSD

Ukupan obim (broj akcija)

807.870

Ukupan broj transakcija

5.859

Tržišna kapitalizacija na dan 31.12.2022.

110.065.770.000 RSD

Konsolidovana EPS

566,51 RSD

Konsolidovani P/E racio

1,19

Konsolidovana knjigovodstvena vrednost na dan 31.12.2022.

2.141,71 RSD

Konsolidovani P/BV racio

0,32

Kretanje cene NIIS u odnosu na BELEX15 i BELEXLine

Kontakti

NIS a.d. Novi Sad

Narodnog fronta 12
21000 Novi Sad, Srbija
(+381 21) 481 1111

Milentija Popovica 1
11000 Belgrade. Srbija
(+381 11) 311 3311
office@nis.eu

Usluge odnosa sa investitorima

NIS a.d. Novi Sad
Narodnog fronta 12
21000 Novi Sad, Srbija
Investor.Relations@nis.eu

Sektor za poslove sa manjinskim akcionarima

NIS a.d. Novi Sad
Narodnog fronta 12
21000 Novi Sad, Srbija
servis.akcionara@nis.eu
(+381 11) 22 000 55

1. Istraživanje i proizvodnja i zavisna društva – NTC NIS-Naftagas d.o.o. Novi Sad, Naftagas – Naftni servisi d.o.o. Novi Sad i Naftagas – Transport d.o.o. Novi Sad.
2. Blok „Preradaˮ, Blok „Prometˮ, Blok „Energetikaˮ i zavisno društvo Naftagas – Tehnički servisi d.o.o. Zrenjanin.
3. na konsolidovanom nivou za NIS Grupu
4. Bez internog prometa