Kontakt

Pretraži

Usaglašenost sa međunarodnim sankcijama

Kao internacionalna kompanija, NIS je obavezan da svoje poslovanje usklađuje sa svim važećim domaćim i međunarodnim propisima.

U NIS-u se propisi iz oblasti međunarodnih sankcija redovno prate, kako bi se njihovim pravovremenim sagledavanjem i pravilnim razumevanjem obezbedilo da naše poslovanje bude u potpunosti bez regulatornih rizika. Upravo u tom kontekstu, sredinom 2023. godine u NIS-u se otpočelo sa primenom Uputstva o proveri usaglašenosti poslovanja sa međunarodnim sankcijama (interni akt na osnovu kojeg se sprovode compliance provere).

Uputstvom se uspostavlja postupak i set internih kontrola koje omogućavaju NIS-u da, pre ulaska u ugovorni odnos ili pre obnavljanja ugovora utvrdi vlasničku strukturu svakog partnera, predmet transakcije, poreklo/krajnju destinaciju robe, te da proceni da li saradnja sa konkretnim partnerom na nameravanoj transakciji predstavlja rizik za NIS.

Sprovođenje compliance provera od strane NIS-a, po utvrđenim procedurama, ujedno je i garancija za sve naše partnere i za naše investitore da je poslovna saradnja sa NIS-om sigurna i u uslovima kompleksnog sankcionog ambijenta.