Kontakt

Pretraži

Politika u oblasti borbe protiv korupcije i prevara

Društvo je usvojilo Politiku u oblasti borbe protiv korupcije i prevara sa ciljem sprečavanja i sprovođenja zabrane uključivanja u bilo koji oblik koruptivnog ponašanja ili prevarnih radnji.

Politikom su obezbeđeni uslovi za blagovremeno otkrivanje, sprečavanje i minimalizaciju rizika protivpravnog, neetičnog i koruptivnog ponašanja, a na osnovu uspostavljenog jedinstvenog standarda ponašanja, vrednosti, principa zakonitog poslovanja i osnovnih pravila borbe protiv korupcije i prevara.

Politika predviđa obavezu svih lica da pri pojavi argumentovanih sumnji vezanih za činjenje ili pripremu koruptivnih ili prevarnih radnji ili pri njihovom otkrivanju dostave odgovarajuće informacije putem unapred definisanih i zaštićenih kanala komunikacije, uz garantovanje poverljivosti. Politikom su definisane mere zaštite lica koje je dostavilo ove informacije i način njihove primene, kojima se obezbeđuje da položaj lica koje na ovaj način ukaže na koruptivne ili prevarne radnji ne bude na bilo koji način zbog toga ugrožen.