Контакт

Претражи

Политика у области борбе против корупције и превара

Друштво је усвојило Политику у области борбе против корупције и превара са циљем спречавања и спровођења забране укључивања у било који облик коруптивног понашања или преварних радњи.

Политиком су обезбеђени услови за благовремено откривање, спречавање и минимализацију ризика противправног, неетичног и коруптивног понашања, а на основу успостављеног јединственог стандарда понашања, вредности, принципа законитог пословања и основних правила борбе против корупције и превара.

Политика предвиђа обавезу свих лица да при појави аргументованих сумњи везаних за чињење или припрему коруптивних или преварних радњи или при њиховом откривању доставе одговарајуће информације путем унапред дефинисаних и заштићених канала комуникације, уз гарантовање поверљивости. Политиком су дефинисане мере заштите лица које је доставило ове информације и начин њихове примене, којима се обезбеђује да положај лица које на овај начин укаже на коруптивне или преварне радњи не буде на било који начин због тога угрожен.