Контакт

Претражи

Комисије Одбора директора

Одбор директора НИС-а је образовао следеће Комисије

Поред комисија предвиђених законом, Одбор директора може да образује, посебном одлуком, и друге сталне или ad hoc комисије које ће се бавити питањима релевантним за рад Одбора директора. Одлуку о образовању других комисија као и одлуку о њиховом сталном или ad hoc статусу Одбор директора ће заснивати на потреби бољег и ефикаснијег управљања и решавања сложених питања из његовог делокруга.

Комисија за ревизију

Најважнија питања која спадају у надлежност Комисије за ревизију су:

 • припремање, предлагање и провера спровођења рачуноводствених политика и политика управљања ризицима;
 • давање предлога Одбору директора за именовање и разрешење лица надлежних за обављање функције унутрашњег надзора у друштву и вршење надзора над радом унутрашњег надзора у друштву;
 • испитивање примене рачуноводствених стандарда у припреми финансијских извештаја и оцена садржине финансијских извештаја;
 • спровођење поступка избора ревизора и предлагање кандидата за ревизора, уз давање мишљења о његовој стручности и независности у односу на друштво, као и вршење надзора над поступком ревизије.

Чланови Комисије за ревизију:
– Олга Висоцка, председник Комисије за ревизију,
– Дејан Раденковић, члан Комисије за ревизију и
– Алексеј Урусов, члан Комисије за ревизију.

Комисија за именовања

Делокруг Комисије за именовања је:

 • давање предлога кандидата за члана Одбора директора, са својим мишљењем и препоруком за именовање;
 • предлагање услова које треба да испуњава кандидат за члана Одбора директора и поступак именовања члана Одбора директора;
 • најмање једанпут годишње састављање извештаја о примерености састава Одбора директора и броју чланова Одбора директора и давање препорука у вези са овим питањима;
 • разматрање кадровске политике друштва у вези са избором лица на руководећа места у друштву.

Чланови Комисије за именовања:
– Драгутин Матановић, председник Комисије за именовања,
Горан Кнежевић, члан Комисије за именовања и
– Кирил Тјурдењев, члан Комисије за именовања.

Комисија за накнаде

Комисија за накнаде има следеће надлежности:

 • припрема нацрт одлуке о политици накнада извршним члановима Одбора директора;
 • даје предлог о износу и структури накнаде за сваког појединог извршног члана Одбора директора, као и предлог накнаде ревизору;
 • најмање једном годишње саставља извештај за Скупштину акционара о оцени износа и структуре накнада за сваког члана Одбора директора; и
 • даје препоруке извршним члановима Одбора директора о износу и структури накнада лицима на руководећим местима у друштву.

Чланови Комисија за накнаде:
– Алексеј Јанкевич, председник Комисије за накнаде,
– Олга Висоцка, члан Комисије за накнаде и
– Зоран Грујичић, члан Комисије за накнаде.