Kontakt

Pretraži

Komisije Odbora direktora

Odbor direktora NIS-a je obrazovao sledeće Komisije

Pored komisija predviđenih zakonom, Odbor direktora može da obrazuje, posebnom odlukom, i druge stalne ili ad hoc komisije koje će se baviti pitanjima relevantnim za rad Odbora direktora. Odluku o obrazovanju drugih komisija kao i odluku o njihovom stalnom ili ad hoc statusu Odbor direktora će zasnivati na potrebi boljeg i efikasnijeg upravljanja i rešavanja složenih pitanja iz njegovog delokruga.

Komisija za reviziju

Najvažnija pitanja koja spadaju u nadležnost Komisije za reviziju su:

 • pripremanje, predlaganje i provera sprovođenja računovodstvenih politika i politika upravljanja rizicima;
 • davanje predloga Odboru direktora za imenovanje i razrešenje lica nadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu i vršenje nadzora nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;
 • ispitivanje primene računovodstvenih standarda u pripremi finansijskih izveštaja i ocena sadržine finansijskih izveštaja;
 • sprovođenje postupka izbora revizora i predlaganje kandidata za revizora, uz davanje mišljenja o njegovoj stručnosti i nezavisnosti u odnosu na društvo, kao i vršenje nadzora nad postupkom revizije.

Članovi Komisije za reviziju:
– Olga Visocka, predsednik Komisije za reviziju,
– Dejan Radenković, član Komisije za reviziju i
– Aleksej Urusov, član Komisije za reviziju.

Komisija za imenovanja

Delokrug Komisije za imenovanja je:

 • davanje predloga kandidata za člana Odbora direktora, sa svojim mišljenjem i preporukom za imenovanje;
 • predlaganje uslova koje treba da ispunjava kandidat za člana Odbora direktora i postupak imenovanja člana Odbora direktora;
 • najmanje jedanput godišnje sastavljanje izveštaj o primerenosti sastava Odbora direktora i broju članova Odbora direktora i davanje preporuka u vezi sa ovim pitanjima;
 • razmatranje kadrovske politike društva u vezi sa izborom lica na rukovodeća mesta u društvu.

Članovi Komisije za imenovanja:
– Dragutin Matanović, predsednik Komisije za imenovanja,
Goran Knežević, član Komisije za imenovanja i
– Kiril Tjurdenjev, član Komisije za imenovanja.

Komisija za naknade

Komisija za naknade ima sledeće nadležnosti:

 • priprema nacrt odluke o politici naknada izvršnim članovima Odbora direktora;
 • daje predlog o iznosu i strukturi naknade za svakog pojedinog izvršnog člana Odbora direktora, kao i predlog naknade revizoru;
 • najmanje jednom godišnje sastavlja izveštaj za Skupštinu akcionara o oceni iznosa i strukture naknada za svakog člana Odbora direktora; i
 • daje preporuke izvršnim članovima Odbora direktora o iznosu i strukturi naknada licima na rukovodećim mestima u društvu.

Članovi Komisija za naknade:
– Aleksej Jankevič, predsednik Komisije za naknade,
– Olga Visocka, član Komisije za naknade i
– Zoran Grujičić, član Komisije za naknade.