Контакт

Претражи

Позив за IV редовну седницу Скупштине акционара која ће бити одржана 25.6.2012

Мај 25, 2012

На основу чланова 335. и 365. Закона о привредним друштвима (Сл. гласник РС, бр. 36/2011 и 99/2011), члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. гласник РС, бр. 31/2011), члана 12. Оснивачког акта Друштва за истраживање, производњу, прераду, дистрибуцију и промет нафте и нафтних деривата и истраживање и производњу природног гаса „Нафтна индустрија Србије“ а.д. Нови Сад (у даљем тексту: Друштво или НИС а.д. Нови Сад) – пречишћен текст, бр. 70/II-13a oд 21.06.2010. године (у даљем тексту: „Оснивачки акт“) и Одлуке Управног одбора НИС а.д. Нови Сад о сазивању IV Редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, бр. 80/45-8 донете дана 18.05.2012. године, објављује се следећи

 

ПОЗИВ

ЗА IV РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА НИС А.Д. НОВИ САД

(у даљем тексту: „Позив„)

 

 

Поштовани акционари,

Обавештавамо вас да ће се IV Редовна седница Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржати у понедељак, 25.06.2012. године у згради Пословног центра НИС, ул. Милентија Поповића бр. 1, Београд, у сали 332 на трећем спрату, са почетком у 12,00 часова.

За IV Редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, Управни одбор НИС а.д. Нови Сад утврђује следећи

Дневни ред: 

 1. Избор председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
 2. Усвајањe Записника са III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 21.06.2011. године.
 3. Усвајање:
 • Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину;
 • Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину;
 • Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину;
 • Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину;
 • Годишњег извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину.
 1. Усвајање Извештаја Управног одбора о анализи рада Управног одбора НИС а.д. Нови Сад за период мај 2011. – април 2012. године.
 2. Разматрање Извештаја Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад:
 • Извештај о раду за период 2011. – 2012. године.
 • Извештај о извршењу Предрачуна трошкова (Буџета) за 2011. и 2012. годину.
 1. Усвајање Одлуке о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину.
 2. Усвајање Одлуке о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину.
 3. Усвајање Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад.
 4. Усвајање Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад.
 5. Усвајање Одлуке Скупштине акционара о прихватању информације о закључењу послова са личним интересом.
 6. Усвајање Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад.
 7. Усвајање Статута НИС а.д. Нови Сад.
 8. Усвајање Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад.
 9. Усвајање Политике накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
 10. Разрешење чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад.
 11. Именовање чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
 12. Одобравање Уговора који се закључује са чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Уговора који се закључује са независним чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад.
 13. Именовање чланова Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционара.
 • Одобравање Предрачунa трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2012. и 2013. годину.

Скупштина акционара Друштва доноси одлуке о свим тачкама дневног реда о којима гласају акционари Друштва, власници обичних акција НИС а.д. Нови Сад. Укупан број акција које поседују акционари са правом гласа о одлукама из дневног реда износи 163.060.400.

У складу са чланом 358. Закона о привредним друштвима, Одлуке Скупштине акционара се доносе обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању, уз следеће изузетке:

 • Одлуке из тачке 3. дневног реда које се односе на усвајање финансијских извештаја за 2011. годину, усвајање консолидованих финансијских извештаја за 2011. годину, усвајање извештаја о извршеној ревизији финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину и усвајање извештаја о извршеној ревизији консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину, као и Одлуку из тачке 11. дневног реда Скупштина акционара доноси обичном већином гласова присутних акционара Друштва са правом гласа уз неопходан потврдан глас Републике Србије;
 • Одлуку из тачке 12. дневног реда Скупштина акционара доноси обичном већином гласова свих акционара Друштва са правом гласа уз неопходан потврдан глас Републике Србије.

На седници Скупштине акционара може се расправљати и одлучивати само о тачкама на дневном реду.

Сходно одредбама члана 335. Закона о привредним друштвима материјали за седницу Скупштине акционара су доступни акционарима на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs) од дана објаве Позива до дана одржавања седнице Скупштине акционара. У складу са чланом 6. тачка 6.2. и чланом 12. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, сваки акционар или његов пуномоћник може извршити увид у материјал за Редовну седницу Скупштине акционара, у Канцеларији за послове са мањинским акционарима, у приземљу, Пословни центар НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, (улаз из Подгоричке улице), сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова, од дана објаве Позива до дана одржавања седнице Скупштине акционара. Имајући у виду да су материјали за Редовну седницу Скупштине акционара доступни на интернет страници Друштва тако да их акционари могу преузети у целости, НИС а.д. Нови Сад ће обезбедити акционарима и њиховим пуномоћницима копије материјала за Редовну седницу Скупштине акционара под условом да трошкове фотокопирања сносе сами акционари.

Сходно члану 331. Закона о привредним друштвима дан утврђења списка акционара који имају право на учешће у раду IV Редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (Дан акционара) је десети дан пре дана одржавања седнице Скупштине, тј. 15.06.2012. године. Списак акционара доступан је у Канцеларији за послове са мањинским акционарима, у приземљу, Пословни центар НИС а.д. Нови Сад, Народног фронта бр. 12, Нови Сад, (улаз из Подгоричке улице), почев од наредног радног дана од дана акционара до радног дана који претходи одржавању IV Редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, сваког радног дана у периоду од 8:00 до 16:00 часова, ради остваривања права увида. Само акционари који су акционари НИС а.д. Нови Сад на Дан акционара имају право учешћа у раду Скупштине акционара.

Сходно члану 328. Закона о привредним друштвима акционари имају право да учествују у раду Скупштине, што подразумева: (1) право да гласају, (2) право да учествују у расправи о питањима на дневном реду Скупштине акционара, укључујући право на подношења предлога, постављање питања која се односе на дневни ред Скупштине акционара и добијања одговора.

Право учешћа у раду Скупштине акционара акционари могу остваривати лично, преко пуномоћника или гласањем у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима.

Право да лично учествује у раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад има акционар који на Дан акционара поседује најмање 0,1% акција од укупног броја акција Друштва тј. 163.060 акција, односно пуномоћник акционара који представља најмање 163.060 акција НИС а.д. Нови Сад. 

Акционари који појединачно поседују мање од 0,1% од укупног броја акција НИС а.д. Нови Сад, односно мање од 163.060 акција, имају право да учествују у раду Скупштине акционара преко заједничког пуномоћника или да гласају у одсуству у складу са Законом о привредним друштвима.

Акционар има право да путем пуномоћја овласти одређено лице да у његово име учествује у раду Скупштине акционара, укључујући и право да у његово име гласа. Пуномоћник има иста права у погледу учешћа у раду седнице Скупштине акционара као и акционар који га је овластио.

Пуномоћник акционара може бити свако пословно способно лице изузев лица за која је чланом 345. Закона о привредним друштвима предвиђено да не могу бити пуномоћници акционара.&nb

Пуномоћје за гласање се даје у писаној форми и нарочито садржи:

 1. податке о акционару (тј. име, јединствени матични број и пребивалиште акционара који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште акционара који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште акционара који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште акционара који је страно правно лице);
 2. податке о пуномоћнику (тј. име, јединствени матични број и пребивалиште пуномоћника који је домаће физичко лице, односно име, број пасоша или други идентификациони број и пребивалиште пуномоћника који је страно физичко лице, односно пословно име, матични број и седиште пуномоћника који је домаће правно лице, односно пословно име, број регистрације или други идентификациони број и седиште пуномоћника који је страно правно лице);
 3. број, врсту и класу поседованих акција за које се даје пуномоћје као и њихов ИСИН (ISIN) број и ЦФИ (CFI) код; и
 4. потпис акционара, његовог законског заступника, или лица овлашћеног за заступање.

Потпис акционара који је физичко лице на пуномоћју мора бити оверен код надлежног органа, односно лица.

Када је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање се не оверава, с тим да пуномоћје мора бити дато на меморандуму, оверено печатом и потписано од стране лица овлашћеног за заступање.

Уколико је пуномоћје оверено код страног надлежног органа, потребно је Друштву доставити поред оригиналног пуномоћја и оригинал превода пуномоћја који је сачинио овлашћени тумач и/или преводилац у Републици Србији.

Пуномоћје за гласање није преносиво.

Пуномоћје које се даје пуномоћнику акционара НИС а.д. Нови Сад може бити:

 1. дато за одређено време, пуноважно за присуствовање и гласање (у мери у којој је то могуће предвидети) по свим питањима за ограничени временски период или док не буде опозвано;
 2. дато на неодређено време, уколико је то изричито предвиђено пуномоћјем или у пуномоћју није наведен било какав рок, у ком случају важи до опозива или
 3. дато за појединачну седницу Скупштине акционара НИС а.д Нови Сад, у ком случају важи и за евентуалну поновљену седницу.

Пуномоћје може бити дато на обрасцу пуномоћја које НИС а.д. Нови Сад објављује на својој интернет страни (www.nis.rs).

Имајући у виду горе наведено, а сходно члану 13. тачка 13.2. Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, молимо акционаре да доставе писано обавештење о личном присуству или, у случају да акционара на седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад представља пуномоћник, да доставе копију одговарајућег пуномоћја. Поменута обавештења, као и евентуалне копије пуномоћја се достављају на следећу адресу: НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад (са обавезном назнаком: за Сектор корпоративног секретара), најкасније 3 (три) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара тј. до 20.06.2012. године. Оригинал или оверена копија пуномоћја и пратећих докумената се доставља Друштву најкасније пре почетка седнице Скупштине акционара.

Заступници могу да поседују неки други доказ о овлашћењу за заступање акционара (нпр. актуелни извод из Регистра привредних субјеката при Агенцији за привредне регистре Републике Србије). У том случају, такав доказ се доставља уз одговарајуће обавештење у горепоменутом року.

Aкционар Друштва, који има право учешћа у раду IV Редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад има право да гласа о сваком питању о коме се гласа на IV Редовној седници Скупштине акционара попуњавањем и упућивањем формулара за гласање у одсуству на следећу адресу: НИС а.д. Нови Сад, улица Народног фронта бр. 12, Нови Сад (са обавезном назнаком: за Сектор корпоративног секретара), који мора бити примљен од стране НИС а.д. Нови Сад најкасније 2 (два) радна дана пре дана одржавања седнице Скупштине акционара тј. до 21.06.2012. године. У случају да путем формулара за гласање у одсуству гласа пуномоћник или заступник акционара, уз формулар за гласање се доставља и пуномоћје, односно извод из надлежног регистра.&nb

Формулар за гласање у одсуству је објављен заједно са овим Позивом и може се преузети на интернет страни Друштва (www.nis.rs).

Потпис акционара Друштва тј. другог лица које потписује формулар за гласање у име акционара мора бити оверен код надлежног органа, односно лица.

Када је акционар правно лице, потпис лица овлашћеног за заступање/пуномоћника се не оверава, с тим да формулар за гласање у одсуству мора бити оверен печатом правног лица.

Сваки акционар који је гласао у одсуству сматра се присутним на седници и рачуна се у кворум приликом одлучивања о тачкама дневног реда по којима је гласао. Његов глас се придодаје гласовима осталих акционара НИС а.д. Нови Сад који су гласали о предметним тачкама дневног реда седнице Скупштине акционара Друштва. Гласови акционара који је гласао у одсуству неће бити рачунати у сврхе кворума и већине за гласање у погледу оних предлога одлука о којима акционар не може гласати у складу са Законом о привредним друштвима (искључење права гласа).

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа може Управном одбору предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу.

Предлог се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, може упутити друштву најкасније 20 (двадесет) дана пре дана одржавања IV Редовне седнице Скупштине акционара, тј. најкасније до 05.06.2012. године.

Достављени предлог Друштво ће објавити на својој интернет страници најкасније наредног радног дана од дана пријема. Уколико Управни одбор прихвати предлог акционара који се односи на додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлаже да се расправља, тј. да Скупштина акционара донесе одлуку, Друштво ће нови дневни ред без одлагања објавити на начин на који је објављен Позив за IV Редовну седницу Скупштине акционара.

Ако Управни одбор не прихвати уредно достављени предлог за допуну дневног реда у року од 3 (три) дана од дана пријема предлога, подносилац предлога има право да у даљем року од 3 (три) дана захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да предложене тачке стави на дневни ред Скупштине акционара.

Акционар који има право на учешће у раду Скупштине акционара има право да Управном одбору, постави питања која се односе на тачке дневног реда седнице, друга питања у вези са Друштвом у мери у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда седнице, као и питања која се односе на пословање повезаних друштава која су укључена у консолидовани финансијски извештај.&nb

Члан Управног одбора дужан је да акционару пружи одговор на постављено питање током седнице. Изузетно, одговор се може ускратити ако:

 • би се разумно могло закључити да би давањем одговора могла бити нанета штета Друштву или са њиме повезаном лицу;
 • би давањем одговора било учињено кривично дело;
 • је одговарајућа информација доступна на интернет страници Друштва у форми питања и одговора најмање седам дана пре дана одржавања седнице Скупштина акционара.

У случају да је по тачки дневног реда у вези са којом је постављено питање на које је ускраћен одговор донета одлука Скупштине акционара, акционар којем је ускраћен одговор има право да у року од 8 (осам) дана од дана одржавања седнице захтева да надлежни суд у ванпарничном поступку наложи Друштву да му достави одговор на постављено питање у року од 8 (осам) дана. Ово право има и сваки други акционар који је на записник изјавио да сматра да је одговор неоправдано ускраћен. Суд је дужан да одлуку по захтеву донесе у року од 8 (осам) дана од дана пријема захтева.

Молимо акционаре, односно њихове пуномоћнике, да се на дан одржавања IV Редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад, због евиденције присутности и осталих припремних радњи, јаве лично на горепоменутом месту одржавања седнице најкасније до 11,00 часова. Такође, неопходно је да, ради идентификације, акционари или њихови пуномоћници код себе имају важећу личну карту или пасош.

* * *

Овај Позив се сматра Обавештењем акционарима о сазивању Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад у смислу члана 65. Закона о тржишту капитала.

Овај Позив објављује се, у складу са Законом о привредним друштвима и Законом о тржишту капитала без прекида на интернет страници НИС а.д. Нови Сад (www.nis.rs), почев од дана 25.05.2012. године до закључења одржавања IV Редовне седнице Скупштине акционара, као и на интернет страници регистра привредних субјеката (www.apr.gov.rs) и на интернет страници Београдске берзе а.д. Београд (www.belex.rs).

 

Срдачан поздрав,

УПРАВНИ ОДБОР НИС а.д. Нови Сад

Вадим Јаковљев, Председник Управног одбора, с.р.

У Београду, дана 18.05.2012. године

ПОГЛЕДАЈ СВЕ НОВОСТИ

Остале новости из месеца: Мај 2012