Kontakt

Pretraži

Poziv za IV redovnu sednicu Skupštine akcionara koja će biti održana 25.6.2012

Maj 25, 2012

Na osnovu članova 335. i 365. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS, br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS, br. 31/2011), člana 12. Osnivačkog akta Društva za istraživanje, proizvodnju, preradu, distribuciju i promet nafte i naftnih derivata i istraživanje i proizvodnju prirodnog gasa “Naftna industrija Srbije” a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Društvo ili NIS a.d. Novi Sad) – prečišćen tekst, br. 70/II-13a od 21.06.2010. godine (u daljem tekstu: “Osnivački akt”) i Odluke Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad o sazivanju IV Redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad, br. 80/45-8 donete dana 18.05.2012. godine, objavljuje se sledeći

 

POZIV

ZA IV REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA NIS A.D. NOVI SAD

(u daljem tekstu: “Poziv“)

 

 

Poštovani akcionari,

Obaveštavamo vas da će se IV Redovna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad održati u ponedeljak, 25.06.2012. godine u zgradi Poslovnog centra NIS, ul. Milentija Popovića br. 1, Beograd, u sali 332 na trećem spratu, sa početkom u 12,00 časova.

Za IV Redovnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad, Upravni odbor NIS a.d. Novi Sad utvrđuje sledeći

Dnevni red: 

 

 1. Izbor predsednika Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad.
 2. Usvajanje Zapisnika sa III godišnje sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad od 21.06.2011. godine.
 3. Usvajanje:
 • Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu;
 • Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu;
 • Izveštaja o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu;
 • Izveštaja o izvršenoj reviziji Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu;
 • Godišnjeg izveštaja o poslovanju NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu.
 1. Usvajanje Izveštaja Upravnog odbora o analizi rada Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad za period maj 2011. – april 2012. godine.
 2. Razmatranje Izveštaja Nadzornog odbora NIS a.d. Novi Sad:
 • Izveštaj o radu za period 2011. – 2012. godine.
 • Izveštaj o izvršenju Predračuna troškova (Budžeta) za 2011. i 2012. godinu.
 1. Usvajanje Odluke o izboru i naknadi revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2012. godinu.
 2. Usvajanje Odluke o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu.
 3. Usvajanje Politike dividendi NIS a.d. Novi Sad.
 4. Usvajanje Pravilnika o programu dugoročnog stimulisanja neizvršnih direktora NIS a.d. Novi Sad.
 5. Usvajanje Odluke Skupštine akcionara o prihvatanju informacije o zaključenju poslova sa ličnim interesom.
 6. Usvajanje Osnivačkog akta NIS a.d. Novi Sad.
 7. Usvajanje Statuta NIS a.d. Novi Sad.
 8. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad.
 9. Usvajanje Politike naknada članovima Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad.
 10. Razrešenje članova Upravnog odbora NIS a.d. Novi Sad.
 11. Imenovanje članova Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad.
 12. Odobravanje Ugovora koji se zaključuje sa članom Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad i Ugovora koji se zaključuje sa nezavisnim članom Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad.
 13. Imenovanje članova Odbora Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad za nadzor nad poslovanjem Društva i postupkom izveštavanja akcionara.
 • Odobravanje Predračuna troškova (Budžet) Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad za 2012. i 2013. godinu.

Skupština akcionara Društva donosi odluke o svim tačkama dnevnog reda o kojima glasaju akcionari Društva, vlasnici običnih akcija NIS a.d. Novi Sad. Ukupan broj akcija koje poseduju akcionari sa pravom glasa o odlukama iz dnevnog reda iznosi 163.060.400.

U skladu sa članom 358. Zakona o privrednim društvima, Odluke Skupštine akcionara se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, uz sledeće izuzetke:

 

 • Odluke iz tačke 3. dnevnog reda koje se odnose na usvajanje finansijskih izveštaja za 2011. godinu, usvajanje konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2011. godinu, usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu i usvajanje izveštaja o izvršenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2011. godinu, kao i Odluku iz tačke 11. dnevnog reda Skupština akcionara donosi običnom većinom glasova prisutnih akcionara Društva sa pravom glasa uz neophodan potvrdan glas Republike Srbije;
 • Odluku iz tačke 12. dnevnog reda Skupština akcionara donosi običnom većinom glasova svih akcionara Društva sa pravom glasa uz neophodan potvrdan glas Republike Srbije.

Na sednici Skupštine akcionara može se raspravljati i odlučivati samo o tačkama na dnevnom redu.

Shodno odredbama člana 335. Zakona o privrednim društvima materijali za sednicu Skupštine akcionara su dostupni akcionarima na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs) od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara. U skladu sa članom 6. tačka 6.2. i članom 12. Poslovnika o radu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad, svaki akcionar ili njegov punomoćnik može izvršiti uvid u materijal za Redovnu sednicu Skupštine akcionara, u Kancelariji za poslove sa manjinskim akcionarima, u prizemlju, Poslovni centar NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta br. 12, Novi Sad, (ulaz iz Podgoričke ulice), svakog radnog dana u periodu od 8:00 do 16:00 časova, od dana objave Poziva do dana održavanja sednice Skupštine akcionara. Imajući u vidu da su materijali za Redovnu sednicu Skupštine akcionara dostupni na internet stranici Društva tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti, NIS a.d. Novi Sad će obezbediti akcionarima i njihovim punomoćnicima kopije materijala za Redovnu sednicu Skupštine akcionara pod uslovom da troškove fotokopiranja snose sami akcionari.

Shodno članu 331. Zakona o privrednim društvima dan utvrđenja spiska akcionara koji imaju pravo na učešće u radu IV Redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad (Dan akcionara) je deseti dan pre dana održavanja sednice Skupštine, tj. 15.06.2012. godine. Spisak akcionara dostupan je u Kancelariji za poslove sa manjinskim akcionarima, u prizemlju, Poslovni centar NIS a.d. Novi Sad, Narodnog fronta br. 12, Novi Sad, (ulaz iz Podgoričke ulice), počev od narednog radnog dana od dana akcionara do radnog dana koji prethodi održavanju IV Redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad, svakog radnog dana u periodu od 8:00 do 16:00 časova, radi ostvarivanja prava uvida. Samo akcionari koji su akcionari NIS a.d. Novi Sad na Dan akcionara imaju pravo učešća u radu Skupštine akcionara.

Shodno članu 328. Zakona o privrednim društvima akcionari imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine, što podrazumeva: (1) pravo da glasaju, (2) pravo da učestvuju u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine akcionara, uključujući pravo na podnošenja predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine akcionara i dobijanja odgovora.

Pravo učešća u radu Skupštine akcionara akcionari mogu ostvarivati lično, preko punomoćnika ili glasanjem u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.&nb

Pravo da lično učestvuje u radu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad ima akcionar koji na Dan akcionara poseduje najmanje 0,1% akcija od ukupnog broja akcija Društva tj. 163.060 akcija, odnosno punomoćnik akcionara koji predstavlja najmanje 163.060 akcija NIS a.d. Novi Sad. 

Akcionari koji pojedinačno poseduju manje od 0,1% od ukupnog broja akcija NIS a.d. Novi Sad, odnosno manje od 163.060 akcija, imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine akcionara preko zajedničkog punomoćnika ili da glasaju u odsustvu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine akcionara, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice Skupštine akcionara kao i akcionar koji ga je ovlastio.

Punomoćnik akcionara može biti svako poslovno sposobno lice izuzev lica za koja je članom 345. Zakona o privrednim društvima predviđeno da ne mogu biti punomoćnici akcionara.&nb

Punomoćje za glasanje se daje u pisanoj formi i naročito sadrži:

 

 1. podatke o akcionaru (tj. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice);
 2. podatke o punomoćniku (tj. ime, jedinstveni matični broj i prebivalište punomoćnika koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište punomoćnika koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište punomoćnika koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište punomoćnika koji je strano pravno lice);
 3. broj, vrstu i klasu posedovanih akcija za koje se daje punomoćje kao i njihov ISIN (ISIN) broj i CFI (CFI) kod; i
 4. potpis akcionara, njegovog zakonskog zastupnika, ili lica ovlašćenog za zastupanje.

Potpis akcionara koji je fizičko lice na punomoćju mora biti overen kod nadležnog organa, odnosno lica.

Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje se ne overava, s tim da punomoćje mora biti dato na memorandumu, overeno pečatom i potpisano od strane lica ovlašćenog za zastupanje.

Ukoliko je punomoćje overeno kod stranog nadležnog organa, potrebno je Društvu dostaviti pored originalnog punomoćja i original prevoda punomoćja koji je sačinio ovlašćeni tumač i/ili prevodilac u Republici Srbiji.

Punomoćje za glasanje nije prenosivo.

Punomoćje koje se daje punomoćniku akcionara NIS a.d. Novi Sad može biti:

 1. dato za određeno vreme, punovažno za prisustvovanje i glasanje (u meri u kojoj je to moguće predvideti) po svim pitanjima za ograničeni vremenski period ili dok ne bude opozvano;
 2. dato na neodređeno vreme, ukoliko je to izričito predviđeno punomoćjem ili u punomoćju nije naveden bilo kakav rok, u kom slučaju važi do opoziva ili
 3. dato za pojedinačnu sednicu Skupštine akcionara NIS a.d Novi Sad, u kom slučaju važi i za eventualnu ponovljenu sednicu.

Punomoćje može biti dato na obrascu punomoćja koje NIS a.d. Novi Sad objavljuje na svojoj internet strani (www.nis.rs).

Imajući u vidu gore navedeno, a shodno članu 13. tačka 13.2. Poslovnika o radu Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad, molimo akcionare da dostave pisano obaveštenje o ličnom prisustvu ili, u slučaju da akcionara na sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad predstavlja punomoćnik, da dostave kopiju odgovarajućeg punomoćja. Pomenuta obaveštenja, kao i eventualne kopije punomoćja se dostavljaju na sledeću adresu: NIS a.d. Novi Sad, ulica Narodnog fronta br. 12, Novi Sad (sa obaveznom naznakom: za Sektor korporativnog sekretara), najkasnije 3 (tri) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara tj. do 20.06.2012. godine. Original ili overena kopija punomoćja i pratećih dokumenata se dostavlja Društvu najkasnije pre početka sednice Skupštine akcionara.

Zastupnici mogu da poseduju neki drugi dokaz o ovlašćenju za zastupanje akcionara (npr. aktuelni izvod iz Registra privrednih subjekata pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije). U tom slučaju, takav dokaz se dostavlja uz odgovarajuće obaveštenje u gorepomenutom roku.

Akcionar Društva, koji ima pravo učešća u radu IV Redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad ima pravo da glasa o svakom pitanju o kome se glasa na IV Redovnoj sednici Skupštine akcionara popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu na sledeću adresu: NIS a.d. Novi Sad, ulica Narodnog fronta br. 12, Novi Sad (sa obaveznom naznakom: za Sektor korporativnog sekretara), koji mora biti primljen od strane NIS a.d. Novi Sad najkasnije 2 (dva) radna dana pre dana održavanja sednice Skupštine akcionara tj. do 21.06.2012. godine. U slučaju da putem formulara za glasanje u odsustvu glasa punomoćnik ili zastupnik akcionara, uz formular za glasanje se dostavlja i punomoćje, odnosno izvod iz nadležnog registra.&nb

Formular za glasanje u odsustvu je objavljen zajedno sa ovim Pozivom i može se preuzeti na internet strani Društva (www.nis.rs).

Potpis akcionara Društva tj. drugog lica koje potpisuje formular za glasanje u ime akcionara mora biti overen kod nadležnog organa, odnosno lica.

Kada je akcionar pravno lice, potpis lica ovlašćenog za zastupanje/punomoćnika se ne overava, s tim da formular za glasanje u odsustvu mora biti overen pečatom pravnog lica.

Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Njegov glas se pridodaje glasovima ostalih akcionara NIS a.d. Novi Sad koji su glasali o predmetnim tačkama dnevnog reda sednice Skupštine akcionara Društva. Glasovi akcionara koji je glasao u odsustvu neće biti računati u svrhe kvoruma i većine za glasanje u pogledu onih predloga odluka o kojima akcionar ne može glasati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima (isključenje prava glasa).

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Upravnom odboru predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština akcionara donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, može uputiti društvu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja IV Redovne sednice Skupštine akcionara, tj. najkasnije do 05.06.2012. godine.&nb

Dostavljeni predlog Društvo će objaviti na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana od dana prijema. Ukoliko Upravni odbor prihvati predlog akcionara koji se odnosi na dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlaže da se raspravlja, tj. da Skupština akcionara donese odluku, Društvo će novi dnevni red bez odlaganja objaviti na način na koji je objavljen Poziv za IV Redovnu sednicu Skupštine akcionara.

Ako Upravni odbor ne prihvati uredno dostavljeni predlog za dopunu dnevnog reda u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 (tri) dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine akcionara.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine akcionara ima pravo da Upravnom odboru, postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, druga pitanja u vezi sa Društvom u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i pitanja koja se odnose na poslovanje povezanih društava koja su uključena u konsolidovani finansijski izveštaj.

Član Upravnog odbora dužan je da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice. Izuzetno, odgovor se može uskratiti ako:

 • bi se razumno moglo zaključiti da bi davanjem odgovora mogla biti naneta šteta Društvu ili sa njime povezanom licu;
 • bi davanjem odgovora bilo učinjeno krivično delo;
 • je odgovarajuća informacija dostupna na internet stranici Društva u formi pitanja i odgovora najmanje sedam dana pre dana održavanja sednice Skupština akcionara.

U slučaju da je po tački dnevnog reda u vezi sa kojom je postavljeno pitanje na koje je uskraćen odgovor doneta odluka Skupštine akcionara, akcionar kojem je uskraćen odgovor ima pravo da u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja sednice zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da mu dostavi odgovor na postavljeno pitanje u roku od 8 (osam) dana. Ovo pravo ima i svaki drugi akcionar koji je na zapisnik izjavio da smatra da je odgovor neopravdano uskraćen. Sud je dužan da odluku po zahtevu donese u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahteva.

Molimo akcionare, odnosno njihove punomoćnike, da se na dan održavanja IV Redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad, zbog evidencije prisutnosti i ostalih pripremnih radnji, jave lično na gorepomenutom mestu održavanja sednice najkasnije do 11,00 časova. Takođe, neophodno je da, radi identifikacije, akcionari ili njihovi punomoćnici kod sebe imaju važeću ličnu kartu ili pasoš.

* * *

Ovaj Poziv se smatra Obaveštenjem akcionarima o sazivanju Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad u smislu člana 65. Zakona o tržištu kapitala.

Ovaj Poziv objavljuje se, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala bez prekida na internet stranici NIS a.d. Novi Sad (www.nis.rs), počev od dana 25.05.2012. godine do zaključenja održavanja IV Redovne sednice Skupštine akcionara, kao i na internet stranici registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs) i na internet stranici Beogradske berze a.d. Beograd (www.belex.rs).

Srdačan pozdrav,

 

UPRAVNI ODBOR NIS a.d. Novi Sad

Vadim Jakovljev, Predsednik Upravnog odbora, s.r.

 

U Beogradu, dana 18.05.2012. godine

POGLEDAJ SVE NOVOSTI