Odbor direktora

Odbor direktora ima centralnu ulogu u sistemu korporativnog upravljanja i kolektivno je odgovoran za dugoročni uspeh društva, uključujući i nadzor i definisanje poslovne strategije i poslovnih ciljeva društva.

Nadležnosti Odbora direktora
Imenovanje članova Odbora direktora
Sastav Odbora direktora
Poslovnik o radu
Analiza rada Odbora direktora i komisija odbora direktora
Članovi Odbora direktora
Komisije Odbora direktora
Naknade članovima Odbora direktora i Komisija Odbora direktora
Izveštaji sa sednica Odbora direktora
Nadležnosti Odbora direktora

Efikasan, stručan i nezavisan Odbor direktora suštinski je važan za implementaciju dobre prakse korporativnog upravljanja. U skladu sa Statutom NIS-a, Odbor direktora nadležan je, između ostalog, za donošenje odluka koje se odnose na:

 • sazivanje Skupštine akcionara, utvrđivanje dnevnog reda i predloga odluka Skupštine akcionara;
 • utvrđivanje poslovne strategije i poslovnih ciljeva društva i vođenje poslova društva
 • određivanje unutrašnje organizacije društva;
 • utvrđivanje ili odobravanje poslovnog (biznis) plana;
 • kontrolu tačnosti finansijskih izveštaja društva;
 • usvajanje periodičnih finansijskih izveštaja i periodičnih izveštaja o poslovanju čije usvajanje nije u nadležnosti Skupštine akcionara;
 • imenovanje i razrešenje Generalnog direktora;
 • usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja NIS-a.
Imenovanje članova Odbora direktora

Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad ima 11 članova koje imenuje i razrešava Skupština akcionara. Članovi biraju predsednika Odbora direktora, a funkcije predsednika Odbora direktora i Generalnog direktora su razdvojene. Kandidate za članove Odbora direktora mogu predložiti Komisija za imenovanje i jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa. Mandat članova Odbora direktora prestaje na prvoj narednoj redovnoj sednici Skupštine akcionara (osim u slučaju kooptacije kada prestaje na prvoj narednoj sednici), a svaki član Odbora direktora može biti ponovo imenovan neograničen broj puta.

Sastav Odbora direktora

Odbor direktora u svom sastavu ima jednog izvršnog i deset neizvršnih članova, a od toga dva neizvršna direktora su istovremeno i nezavisni članovi Odbora direktora (kriterijumi nezavisnosti).

Statutom društva određeni su kriterijumi za imenovanje članova Odbora direktora pri čemu se vodi računa o neophodnosti brzog i efikasnog donošenja odluka, ali i o potrebi da se Odbor direktora sastoji od članova koji kao celina imaju potrebna znanja, sposobnosti i profesionalna iskustava neophodna za uspešno obavljanje poslova iz delokruga Odbora direktora i upravljanja društvom.

Poslovnik o radu

Poslovnikom o radu Odbora direktora i komisija odbora direktora uređen je način rada i donošenja odluka Odbora direktora i komisija odbora direktora društva, uključujući i postupak sazivanja i održavanja sednica.

Analiza rada Odbora direktora i komisija odbora direktora

U skladu sa usvojenim principima korporativnog upravljanja Odbor direktora jednom godišnje vrši analizu sopstvenog rada i rada komisija odbora direktora, razmatra mere i aktivnosti za njihovo unapređenje i podnosi izveštaj Skupštini akcionara o ovom pitanju.

Izveštaj o analizi rada Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad za period 16. april 2020. godine – 15. april 2021. godine

Članovi Odbora direktora

Vadim Jakovljev,
predsednik Odbora direktora

 

Zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD Gazprom neft, 
Zamenik generalnog direktora za istraživanje i proizvodnju JAD Gazprom neft, zadužen za pitanja istraživanja i proizvodnje uključujući i ofšor proizvodnju, strateškog planiranja, a takođe i spajanja i akvizicije

Rođen 1970. godine.

Diplomirao je 1993. godine na Moskovskom inženjersko-fizičkom institutu, smer Primenjena nuklearna fizika. Godine 1995. završio je Visoku školu Međunarodnog univerziteta u Moskvi, smer za finansije i kredite. Od 1999. godine poseduje sertifikat Chartered Association of Certified Accountants. Godine 2009. stekao je diplomu Britanskog instituta direktora (ID).

Od 1993. do 1994. godine radio je na Akademiji nauka SSSR, na Uralskom odeljenju Instituta za fiziku i tehniku sa specijalnim projektantskim biroom i eksperimentalnom proizvodnjom, na poziciji v.d. mlađeg naučnog saradnika i mlađeg naučnog saradnika.

Od 1995. do 2001. godine radio je u PricewaterhouseCoopers na raznim dužnostima, od asistenta revizora do menadžera za reviziju. 2001. je radio u ZAD JUKOS EP kao glavni specijalista. Od 2001. do 2003. bio je na dužnosti zamenika rukovodioca finansijsko-ekonomske uprave ZAD JUKOS EP. Od 2003. do 2004. godine radio je kao regionalni finansijski kontrolor, a od 2004. do 2005. godine bio je finansijski direktor Jugansknjeftegasa NK JUKOS. 2005. godine je radio u Sibirsko-uralskoj naftnoj i gasnoj kompaniji, na poziciji zamenika rukovodioca direkcije za ekonomiku i finansije. Od 2005. do 2006. godine bio je zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije SIBUR-Ruske gume. Od 2006. do 2007. godine bio je rukovodilac Departmana za planiranje i budžetiranje Sibnjeft a.d. (od 01.06.2006. – OAD Gazprom neft, a od 13.10.2015. – JAD Gazprom neft).

2007. godine je potpredsednik za finansije JAD Gazprom neft. Od 2007. do 2010. bio je zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD Gazprom neft. Od 2007. godine je član Izvršnog odbora, zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD Gazprom neft. Od 2010. do 2011. bio je na poziciji prvog zamenika generalnog direktora - finansijski direktor JAD Gazprom neft. Od 2011. do 2019. godine godine je bio na poziciji prvog zamenika generalnog direktora JAD Gazprom neft.

Od 2019. godine se nalazi na poziciji zamenika generalnog direktora za istraživanje i proizvodnju JAD Gazprom neft.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 10.02.2009. godine, a na funkciju predsednika Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 31.07.2009. godine.

Članstvo u odborima drugih društava:
- JAD NGK Slavnjeft,
- FGAOU VO „Tjumenski državni univerzitet" (član Nadzornog odbora),
- DOO UT IT Nova industrija (predsednik Odbora direktora).

Kiril Tjurdenjev,
Generalni direktor

 

Generalni direktor NIS a.d. Novi Sad
Član Komisije za imenovanja

Rođen je 1977. godine.

Pohađao je studije na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO), gde je diplomirao na Fakultetu za međunarodne odnose stekavši visoku školsku spremu u oblasti političkih nauka i međunarodnih odnosa (sa počasnim priznanjima) i zatim magistrirao u oblasti međunarodnog prava (sa počasnim priznanjima). Takođe je magistrirao u oblasti prava (LL.M) na Univerzitetu u Mančesteru i završio executive education programe u INSEAD i Londonskoj poslovnoj školi.

Kiril Tjurdenjev je od 2000. do 2004. godine radio u kompanijama A.T.Kearney i Unilever, a 2004. počinje da radi u McKinsey & Co. Od 2007. do 2012. godine, Kiril Tjurdenjev je radio kao zamenik generalnog direktora za Strategiju i korporativni razvoj u kompaniji SIBUR – Mineralna đubriva. Od 2012. godine je radio kao izvršni potpredsednik i član Izvršnog odbora AFK Sistema. Pre dolaska u NIS, Kiril Tjurdenjev je bio na funkciji predsednika i predsedavajućeg Izvršnog odbora OAD Objedinjena naftno-hemijska kompanija koja je tada bila članica grupe kompanija AFK Sistema i na funkciji predsednika Odbora direktora kompanije Ufaorgsintez.

U aprilu 2016. godine počinje sa radom u NIS-u, na poziciji prvog zamenika generalnog direktora za preradu i promet.

Za člana Odbora direktora NIS-a imenovan je u decembru 2016. godine. Na funkciju generalnog direktora NIS-a imenovan je u martu 2017. godine.

Članstvo u odborima drugih društava:
/

Pavel Oderov,
član Odbora direktora

 

 

Član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za spoljnoekonomsko poslovanje JAD Gazprom neft

Rođen 1979. godine.

2000. završio Ruski državni univerzitet za naftu i gas (NIU) „I.M.Gubkin“, fakultet „Ekonomija“. 2002. završio Ruski državni univerzitet za naftu i gas (NIU) „I.M.Gubkin“, fakultet „Menadžment“.

Od oktobra 2002. do jula 2007. radio je na sledećim pozicijama: vodeći stručnjak, načelnik sektora, zamenik načelnika Uprave u oblasti marketinga u kompaniji ZAD Lukoil-Neftehim.

Od septembra 2007. do februara 2020. je radio na rukovodećim pozicijama u kompanijama u okviru Gazprom grupe. Od 2015. do 2020. godine se nalazi na poziciji načelnika Departmana JAD Gazprom.

Od februara 2020. je na poziciji zamenika generalnog direktora za spoljnoekonomsko poslovanje JAD Gazprom neft, Od maja 2020. godine član je Izvršnog odbora JAD Gazprom neft.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 25.03.2020. godine.

Članstvo u odborima drugih društava:
- AD FK Zenit,
- DOO KK Zenit.

Danica Drašković,
član Odbora direktora

 

Rođena je 1945. godine.

Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirala 1968. godine.

Od 1968. do 1990. godine radila je na poslovima finansija u banci, na pravno-ekonomskim poslovima u privredi i kao gradski sudija za prekršaje u Beogradu. Godine 1990. je osnovala izdavačku kuću Srpska reč, čiji je i danas vlasnik. Autor je tri knjige publicistike.

Od 01.04.2009. do 18.06.2013. godine bila je član Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad. Na ovu funkciju ponovo je imenovana 30.06.2014. godine.

Članstvo u odborima drugih društava:
/

Aleksej Jankevič,
član Odbora direktora

 

Predsednik Komisije za naknade
Član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD Gazprom neft

Rođen 1973. godine.

Godine 1997. završio je Državni elektrotehnički Univerzitet u Sankt-Peterburgu V.I.Uljanov (Lenjin) (LETI), smer optički instrumenti i sistemi. Godine 1998. je završio Međunarodnu školu menadžmenta LETI-Lovanium u Sankt-Peterburgu. 2004. godine je stekao kvalifikaciju Certified Management Accountant (CMA).

Od 1998. do 2001. godine radio je u konsultantskoj kući KARANA. Od 2001. do 2005. je radio na poslovima zamenika načelnika Uprave za planiranje, budžet i kontroling ZAD JUKOS RM (deo koji je odgovoran za logistiku, preradu i promet). Od 2005. do 2007. godine je zamenik finansijskog direktora LLK-Internešnl (bavi se proizvodnjom i prodajom ulja i specijalnih naftnih derivata i posluje u okviru LUKOIL grupe). Od 2007. do 2011. godine je direktor Departmana za planiranje i budžet, rukovodilac Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD Gazprom neft.

Od avgusta 2011. godine je v.d. zamenika generalnog direktora JAD Gazprom neft za ekonomiku i finansije. Od marta 2012. godine je član Izvršnog odbora JAD Gazprom neft, zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD Gazprom neft.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 18.06.2013. godine.

Članstvo u odborima drugih društava:
- JAD NGK Slavnjeft.

Vsevolod Vorobjov,
član Odbora direktora

Zamenik načelnika Departmana JAD Gasprom

Rođen je 1973. godine.

1998. godine je završio Rusku akademiju za ekonomiju „Plehanov“ i stekao specijalizaciju u oblasti nacionalne ekonomije.

Od 1999. do 2003. radio je na raznim pozicijama u Gazprom mežregiongas d.o.o., od ekonomiste prve kategorije do zamenika načelnika Departmana u Finansijko-ekonomskom Bloku.

Od 2021. i dalje nalazi se na poziciji zamenika načelnika Departmana JAD Gazprom.

Trenutno se nalazi na poziciji zamenika načelnika Departmana JAD Gazprom, a počev od 2009. godine istovremeno obavlja i funkciju generalnog direktora Gazprom kapital d.o.o.

Članstvo u odborima drugih društava:
- DOO Gazprom kapital (Generalni direktor),
- AD Gazprom bitovije sistemi,
- DOO RISSKO,
- JAD GAZKON,
- AD Achim sbit,
- AD FK Zenit (član Komisije za reviziju),
- DOO Gazprom SPG tehnologii,
- AD Gazenergoservis,
- JAD TM,
- DOO Gazprom neftehim Salavat,
- Gazprom (UK) Limited (predsednik Odbora direktora).

Dejan Radenković,
član Odbora direktora

 

Član Komisije za reviziju

Rođen je 1971. godine.

Osnovno i srednje obrazovanje stekao je u Prištini. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Prištini, a zvanje magistra ekonomskih nauka stekao je na Univerzitetu EDUKONS.

Svoje radno iskustvo počeo je u Preduzeću za trgovinu i usluge Balkan auto u Prištini, a nakon toga prešao je u JP PTT saobraćaja Srbija. U Orbita komunikacije d.o.o. Beograd je od 2005. godine obavljao poslove direktora, a od 2010.godine je radio u Kompaniji Ratko Mitrović a.d., u kojoj je obavljao funkciju generalnog direktora, a zatim izvršnog direktora i člana Upravnog odbora. Bio je član Upravnog odbora Ekonomskog fakulteta u Prištini, kao i asistent generalnog menadžera First Global Brokersa u Beogradu. Obavljao je funkciju predsednika Odbora za praćenje poslovanja i člana Upravnog odbora Dunav banke a.d. Zvečan, a jedno vreme je vršio funkciju predsedavajućeg Upravnog odbora. Od 2013. godine do 2017. godine bio je član Nadzornog odbora SP Lasta a.d. Beograd, a od 2015. do 2021. godine bio je i član Odbora za praćenje poslovanja MTS banke a.d. Beograd.

Član je Socijalističke partije Srbije i za narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije biran je u sazivima 2008, 2012, 2014, 2016. i 2020. godine.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 27.06.2019. godine.

Članstvo u odborima drugih društava:
/

Aleksandar Čepurin,
nezavisni član Odbora direktora

 

Član Komisije za imenovanja

Rođen je 1952. godine.

1975. godine je završio MGIMO MSP SSSR.

Od 1975. je radio u Ministarstvu spoljnih poslova SSSR-a, a zatim u Ministarstvu spoljnih poslova RF.
1986-1992. je bio rukovodilac ekonomske grupe Ambasade SSSR (Rusije) u Italiji.
Od 1994. do 1996. je bio direktor Departmana za kadrove MSP RF.
Od 1994. do 1997. godine je bio član Komisije za međunarodnu civilnu službu UN u Njujorku (ICSC).
Od 1996. do 2000. godine je bio izvanredni i opunomoćeni ambasador RF u Danskoj.
Od 2005. do 2012. godine bio je direktor Departmana za saradnju sa dijasporom pri MSP RF.
Od 2012. do juna 2019. - ambasador Rusije u Srbiji.

Poseduje rang izvanrednog i opunomoćenog ambasadora, kao i niz počasnih državnih odlikovanja i ordena.

Godine 2009. je odbranio disertaciju i stekao zvanje doktora političkih nauka.

Od 2012. do 2019. se bavio pitanjima razvoja odnosa vodećih ruskih energetskih kompanija i Republike Srbije. Sarađivao je sa ruskim i srpskim energetskim kompanijama, baveći se jačanjem poslovne saradnje. Član je Ruskog saveta za međunarodne poslove.

Na funkciju nezavisnog člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 27.06.2019. godine.

Članstvo u odborima drugih društava:
/

Anatolij Černer,
član Odbora direktora

 

Zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD Gazprom neft, zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD Gazprom neft

Rođen 1954. godine.

Godine 1976. završio je Naftni institut u Groznom, odlikovan ordenom Crvene zastave rada, smer hemijske tehnologije prerade nafte i gasa.

Od 1976. do 1993. godine radio je u Rafineriji Šeripov u Groznom, gde je prošao put od operatera do direktora Rafinerije. Godine 1996. počeo je da radi u kompaniji Slavnjeft, na mestu upravnika Odeljenja prometa nafte i naftnih derivata, a kasnije je imenovan za potpredsednika NGK Slavnjeft. U aprilu 2006. godine imenovan je na dužnost potpredsednika za preradu i promet kompanije Sibnjeft (od 01.06.2006. godine – OAD Gazprom neft, od 13.10.2015. godine – JAD Gazprom neft). Od decembra 2007. godine se nalazi na poziciji zamenika predsednika Izvršnog odbora, zamenika generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD Gazprom neft.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 10.02.2009. godine.

Članstvo u odborima drugih društava:
- JAD NGK Slavnjeft,
- JAD Slavnjeft-JANOS (predsednik Odbora direktora), 
- AD SPbMTSB (Sanktpeterburška Međunarodna robno-sirovinska berza).

Olga Visocka,
nezavisni član Odbora direktora

 

Predsednik Komisije za reviziju
Član Komisije za naknade

Rođena je 1961. godine.

Godine 1984. završila je sa pohvalama Lenjingradski državni Univerzitet, odsek za ekonomsku kibernetiku, specijalnost: ekonomista-matematičar, a 1987. postdiplomske studije iz oblasti matematičke kibernetike na Institutu za socijalno-ekonomske studije Akademije nauka SSSR, Lenjingradsko odeljenje. 1998. godine je stekla zvanje MBA Bristolskog Univerziteta. 2009. godine je stekla diplomu Profesionalnog nezavisnog direktora Londonskog direktorskog instituta.

U periodu od 1988. do 1995. godine radila je kao predsednik Odbora direktora (OD), generalni direktor i direktor niza privatnih kompanija. Od 1995. godine do 2003. radi na različitim partnerskim pozicijama u KPMG u Sankt Peterburgu, Njujorku i Moskvi. Počev od 2003. do 2005. godine je rukovodilac Uprave interne revizije u kompaniji Jukos, a od 2005. do 2008. godine izvršni partner u Deloitte&Touche. U periodu od 2006. do 2013. godine nalazila se na pozicijama nezavisnog člana OD, predsednika Komisije za reviziju, člana Komisije za strategiju i člana Komisije za naknade u EM-alijans i KIT-Finans, kao i nezavisnog člana Komisije za reviziju OAD Baltika. Od 2012. do 2013. bila je partner u PricewaterHouseCoopers (PwC), a od 2013. do 2014. godine je nezavisni član OD, predsednik Komisije za reviziju i Komisije za naknade UK NefteTransServis. Od 2013. do 2021. godine bila je na poziciji nezavisnog člana OD DOO INK, a od 2015. do 2018. godine bila je nezavisni član Odbora direktora AD SUEK.

Na funkciju nezavisnog člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovana je 21. juna 2018. godine.

 

Članstvo u odborima drugih društava:
/

 

Dragutin Matanović,
član Odbora direktora

 

Predsednik Komisije za imenovanja

Rođen je 1954. godine.

Diplomirani inženjer elektrotehnike.

Radio je kao elektroničar u Odeljenju razvoja u kompaniji Lola računari, Beograd.

Bio je direktor kompanije Lola računari, Beograd.

Na funkciju člana Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovan je 06.09.2019. godine.

Članstvo u odborima drugih društava:
/

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom