Kontakt

Pretraži

Održana IV Redovna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

Jun 25, 2012

Održana IV Redovna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi SadSkupština akcionara NIS a.d. Novi Sad, koja je održana 25. juna 2012. godine u Beogradu, izabrala je g-dina Petra Škundrića za predsednika Skupštine.

Na četvrtoj po redu sednici Skupštine akcionara, usvojeni su Finansijski izveštaji NIS-a za 2011. godinu, Konsolidovani finansijski izveštaji za 2011. godinu, kao i Izveštaj nezavisnog revizora – kompanije PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja kompanije za proteklu poslovnu godinu.

Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad donela je odluku da se dobit ostvarena u 2011. godini u visini od 40,6 milijardi dinara raspodeli na pokrivanje gubitaka prenesenih iz prethodnih godina. Osim toga, Skupština akcionara je usvojila dugoročnu Politiku dividendi koja predviđa da je dugoročna politika dividendi Komapnije da isplaćuje dividende akcionarima u ukupnom iznosu od najmanje 15 odsto od neto dobiti.

Na sednici Skupštine akcionara imenovani su članovi Odbora direktora NIS-a. U Odbor direktora su izabrani: Vadim Jakovljev, Kiril Kravčenko, Anatolij Černer, Igor Antonov, Danica Drašković, Aleksandar Krilov, Nikola Martinović, Vladislav Barišnjikov, Stanislav Šekšnja, Slobodan Milosavljević i Volfgang Rutenštorfer.

Za revizora finansijskih izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2012. godinu Skupština akcionara izabrala je kompaniju PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd.

Na sednici je takođe usvojeno niz dokumenata, potrebnih za usklađivanje poslovanja kompanije sa novim Zakonom o privrednim društvima: novi Osnivački akt NIS a.d. Novi Sad, Statut kompanije i Poslovnik o radu Skupštine akcionara.

Istog dana održana je u Beogradu sednica Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad, i prva je po redu sednica Odbora direktora u novom mandatu.

Za predsednika Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad ponovo je izabran g-din Vadim Jakovljev, dok je g-din Kiril Kravčenko ponovo imenovan za generalnog direktora Kompanije.

Tom prilikom, na sednici je usvojen Poslovnik o radu Odbora direktora i komisija Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad.

POGLEDAJ SVE NOVOSTI