Материјали и одлуке Скупштине акционара

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне. Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године. Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено законом или статутом.

Приликом сазивања седнице НИС на интернет страници објављује позив и материјале за наредну седницу Скупштине акционара. Материјали за седницу Скупштине акционара су такође доступни на увид у седишту Друштва сваком акционару који то захтева или његовом пуномоћнику до дана одржавања седнице.

НИС је, као јавно акционарско друштво, у обавези да најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Датум и место одржавања

29. јун 2022. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на XIV редовној седници Скупштине акционара

Записник

Записник са XIV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 
Извештај Комисије за гласање са XIV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Списак присутних и заступаних акционара
Списак присутних лица

Саопштење за јавност

Одржана XIV редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Позив за XIV редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 30. мај 2022. године)

Усвојене одлуке и материјали

1. Одлука о избору председника на XIV редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину:

2.1. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године
- Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године

2.2. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године
- Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године

2.3. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године

2.4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2021. године

2.5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину са извештајем независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd
- Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину са извештајем независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd

3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

3.1. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
- Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2021. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

3.2. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2021. године – 15. април 2022. године
- Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2021. године – 15. април 2021. године

4. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

5. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

6. Одлука о усвајању Извештаја Одборa Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
- Извештај Одборa Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2021. - мај 2022. године

7. Одлука о поновном избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2022. годину
- Изјава о независности ревизора FinExpertiza d.о.о. Beograd

8. Одлука о расподели добити за 2021. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

9. Одлука о усвајању Списка кључних показатеља који значајно доприносе стратешком развоју Друштва за циклус Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за период 2021-2023. годинe

10. Одлука о измени Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12a од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године и број 70/SA-od/XI-10 од 27.06.2019. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/XI-10a од 27.06.2019. године (пречишћени текст) или Статут)
Статут НИС а.д. Нови Сад (пречишћен текст)

11. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

12. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

13.1. Одлука o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад

13.2. Одлука o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2022. и 2023. годину

Датум и место одржавања

29. јун 2021. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на XIII редовној седници Скупштине акционара

Записник

Записник са XIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 
Извештај Комисије за гласање са XIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Списак присутних и заступаних акционара
Списак присутних лица

Саопштење за јавност

Одржана XIII редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Позив за XIII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 28. мај 2021. године)

Усвојене одлуке и материјали

1. Одлука о избору председника на XIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину:

2.1. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године
- Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године

2.2. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године 
Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године

2.3. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године
- Извештај независног ревизора KPMG d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године

2.4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године
- Извештај независног ревизора KPMG d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2020. године

2.5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину
- Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину

2.6. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину
- Извештај независног ревизора KPMG d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

3.1. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
- Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

3.2. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2020. године – 15. април 2021. године
- Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 16. април 2020. године – 15. април 2021. године

4. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

5. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад 
- Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

6. Одлука о усвајању Извештаја Одборa Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
Извештај Одборa Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период мај 2020. - април 2021. године

7. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за период од 3 године (2021-2023) 
- Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd

8. Одлука о расподели добити ранијих година, покрићу губитка НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

9. Одлука о усвајању резултата Програма дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад за циклус 2018-2020 године

10. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

11. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

12.1. Одлука o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад

12.2. Одлука o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2021. и 2022. годину

Датум и место одржавања

30. јун 2020. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на XII редовној седници Скупштине акционара

Записник

Записник са XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 
Извештај Комисије за гласање са XII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Списак присутних и заступаних акционара
Списак присутних лица

Саопштење за јавност

Одржана XII редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Позив за XII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 29. мај 2020. године)

Усвојене одлуке и материјали

1. Одлука о избору председника на XII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину:

2.1. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године
- Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године

2.2. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године 
Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године

2.3. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године

2.4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2019. године

2.5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину
- Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину

2.6. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

3.1. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
- Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

3.2. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 1. април 2019. године – 15. април 2020. године
- Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период 1. април 2019. године – 15. април 2020. године

4. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

5. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад 
- Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

6. Одлука о усвајању Извештаја Одборa Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
- Извештај Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период јун 2019. године - април 2020. године

7. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2020. годину
- Изјава о независности ревизора KPMG d.о.о. Beograd

8. Одлука о расподели добити за 2019. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

9. Одлука о усвајању Правилника о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзиjа број 4, са Прилогом број 1
- Правилник о Програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад, верзиjа број 4

10. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

11. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- ЈАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор директора

12.1. Одлука o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад
- ЈАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор скупштине акционара

12.2. Одлука o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2020. и 2021. годину

Датум и место одржавања

27. јун 2019. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на XI редовној седници Скупштине акционара

Записник

Записник са XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 
- Извештај Комисије за гласање са XI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
- Списак присутних и заступаних акционара
- Списак присутних лица

Саопштење за јавност

Одржана XI редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Позив за XI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 28. мај 2019. године)

Усвојене одлуке и материјали

1. Одлука о избору председника на XI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину:

2.1. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године
- Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године

2.2. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године 
Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године

2.3. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године

2.4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2018. године

2.5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину
- Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину

2.6. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

3.1. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
- Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

3.2. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2018. године – март 2019. године
- Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2018. године – март 2019. године

4. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у коме постоји лични интерес у периоду април 2018. године – септембар 2018. године

5. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

6. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

7. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
- Извештај Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период април 2018. - мај 2019. године

8. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2019. годину
- Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd

9. Одлука о расподели добити за 2018. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

10. Одлука о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12a од 25.06.2012. године, са изменама и допунама број 70/SA-od/VI-11 од 30.06.2014. године (у даљем тексту: Статут НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-11a од 30.06.2014. године (пречишћени текст) или Статут)

11. Одлука о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године са изменама и допунама број 70/SA-od/VII-10 од 23.06.2015. године и број 70/SA-od/VIII-10 од 28.06.2016. године (у даљем тексту: Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VIII-10a од 28.06.2016. године (пречишћени текст) или Пословник)

12. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

13. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

14.1. Одлука o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад

14.2. Одлука o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2019. и 2020. годину

Датум и место одржавања

21. јун 2018. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на X редовној седници Скупштине акционара

Записник

- Записник са X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
- Извештај Комисије за гласање са X редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
- Списак присутних и заступаних акционара
- Списак присутних лица

Саопштење за јавност

Одржана X редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Позив за X редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 22. мај 2018. године)

Усвојене oдлуке и материјали

1. Одлукa о избору председника на X редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину:

2.1. Одлукa о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године
- Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. годину

2.2. Одлукa о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. годину
- Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. годину

2.3. Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године

2.4. Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2017. године

2.5. Одлукa о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину
- Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину

2.6. Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

3.1. Одлукa о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
- Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

3.2. Одлукa о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2017. – март 2018. године
- Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2017. године – март 2018. године

4. Одлукa о прихватању Информације о одобравању закључења посла у коме постоји лични интерес у периоду април 2017. године – март 2018. године

5. Одлукa о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

6. Одлукa о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

7. Одлукa о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
- Извештај Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период април 2017. - март 2018. године

8. Одлукa о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2018. годину
- Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd

9. Одлукa о расподели добити за 2017. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

10. Одлукa о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

11. Одлукa о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

12.1. Одлукa o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад

12.2. Одлукa o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2018. и 2019. годину

Датум и место одржавања

27. јун 2017. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на IX редовној седници Скупштине акционара

Записник

- Записник са IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Извештај Комисије за гласање са IX редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
- Списак присутних и заступаних акционара
- Списак присутних лица

Саопштење за јавност

Одржана IX редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Позив за IX редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 26. мај 2017. године)

Усвојене oдлуке и материјали

1. Одлука о избору председника на IX редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину:

2.1. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године
- Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. годину

2.2. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. годину
- Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. годину

2.3. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године

2.4. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2016. године

2.5. Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину
- Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину

2.6. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

3.1. Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
- Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

3.2. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2016. – март 2017. године
- Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2016. – март 2017. године

4. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења посла у коме постоји лични интерес у периоду април 2016. године – март 2017. године

5. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

6. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

7. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
- Извештај Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период април 2016. - март 2017. године

8. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2017. годину
- Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd

9. Одлука о расподели добити за 2016. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

10. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

11. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- ЈАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор директора

12.1. Одлука o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад
- ЈАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор скупштине акционара

12.2. Одлука o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2017. и 2018. годину

Датум и место одржавања

28. јун 2016. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на VIII редовној седници Скупштине акционара

Записник

Записник са VIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Извештај Комисије за гласање са VIII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Списак присутних и заступаних акционара
Списак присутних лица

Саопштење за јавност

Одржана VIII редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Позив за VIII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 27. мај 2016. године)

Усвојене oдлуке и материјали

1. Одлукa о избору председника на VIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину:

2.1 Одлукa о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године 
Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. годину 

2.2 Одлукa о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. годину 
Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. годину 

2.3 Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године 
Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године 

2.4 Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године 
Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године 

2.5 Одлукa о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину 
Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину 

2.6 Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину 
Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

3.1 Одлукa о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима 
Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

3.2 Одлукa о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2015. – март 2016. године
Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2015. – март 2016. године

4. Одлукa о прихватању Информације о одобравању закључења посла у коме постоји лични интерес у периоду мај 2015. године - март 2016. године 

5. Одлукa о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад 
Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

6. Одлукa о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад 
Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

7. Одлукa о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад 
Извештај Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период април 2015. - март 2016. године

8. Одлукa о избору и накнади ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину 
Годишња изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd

9. Одлукa о расподели добити за 2015. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

10. Одлукa о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VII-10a од 23.06.2015. године (пречишћени текст) 
Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (пречишћени текст)

11. Одлукa о усвајању Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад

12. Одлукa о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад 
Политикa накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

13. Одлукa о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

14. Одлукa о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад 
ЈАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор директора 
Република Србија - Предлог кандидата за Одбор директора

15.1 Одлукa o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад 
ЈАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор скупштине акционара 
Република Србија - Предлог кандидата за Одбор скупштине акционара 

15.2 Одлукa o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2016. и 2017. годину

Датум и место одржавања

23. јун 2015. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на VII редовној седници Скупштине акционара 

Записник

Записник са VII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Извештај Комисије за гласање са VII редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Списак присутних и заступаних акционара
Списак присутних лица

Саопштење за јавност

Одржана VII редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Позив за VII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 20. мај 2015. године)

Усвојене одлуке и материјали

1. Одлукa о избору председника на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину: 

2.1 Одлукa о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину

2.2 Одлукa о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину

2.3 Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину

2.4 Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину

2.5 Одлукa о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину

2.6 Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад: 

3.1 Одлукa о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима 
Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

3.2 Одлукa о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2014. – март 2015. године 
Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2014. – март 2015. године

4. Одлукa о усвајању прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду новембар 2014. године - април 2015. године

5. Одлукa о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад 
Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

6. Одлукa о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

7. Одлукa о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад 
Извештај Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период јул 2014. - март 2015. године

8. Одлукa о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину 
Годишња изјава о независности ревизора

9. Одлукa о расподели добити за 2014. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

10. Одлукa о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VI-12a од 30.06.2014. године (пречишћени тескт)
Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (пречишћен текст)

11. Одлукa о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

12. Одлукa именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
ОАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор директора

13.1 Одлукa o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
ОАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор скупштине акционара 

13.2 Одлукa o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2015. и 2016. годину

Датум и место одржавања

28. јануар 2015. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на 42 ванредној седници Скупштине акционарa

Записник

Записник са 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Извештај Комисије за гласање са 42. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Списак присутних и заступаних акционара
Списак присутних лица

Позив и дневни ред

Позив за 42. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 31. децембар 2014. године)

Усвојене одлуке и материјали

1. Одлука о избору председника на 42. ванредној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2. Одлука о усвајању Записника са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 30.06.2014. године
Записник са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 30.06.2014. године

3. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2014. - октобар 2014. године

4. Одлука о поновном избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину
Изјава о независности КПМГ д.о.о. Београд

Датум и место одржавања

30. јун 2014. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на VI редовној седници Скупштине акционара

Записник

Записник са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Извештај Комисије за гласање са VI редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Списак присутних и заступаних акционара
Списак учесника и позваних лица

Саопштење за јавност

Одржана VI редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Позив за VI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 30. мај 2014. године)

Усвојене одлуке и материјали

1. Одлука о избору председника на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2. Одлука о усвајању Записника са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 18.06.2013. године
Записник са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 18.06.2013. године

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину:

3.1 Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године
Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године

3.2 Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године
Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године

3.3 Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године
Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године

3.4 Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године
Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године

3.5 Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину
Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину

3.6 Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину
Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад извештај НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

4.1 Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
Извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину

4.2 Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2013. године – март 2014. године
Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2013. године – март 2014. године

5. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. године

6. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад

7. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад 
Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

8. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
Извештај Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад - март 2014. године

9. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину
Годишња изјава о независности

10. Одлука о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

11. Одлука о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године
Статут НИС а.д. Нови Сад (пречишћени текст)

12. Одлука о изменaма и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године
Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (пречишћени текст)

13. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

14. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
ОАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор директора
Република Србија - Предлог кандидата за Одбор директора

15.1 Одлука о разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад
ОАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад
Република Србија - Предлог кандидата за Одбор Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад

15.2 Одлукa о одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2014. и 2015. годину

Датум и место одржавања

18. јун 2013. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на V редовној седници Скупштине акционара

Записник

- Записник са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Извештај Комисије за гласање са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Списак присутних и заступаних акционара
Списак учесника и позваних лица

Саопштење за јавност

Одржана V редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Позив за V редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 17. мај 2013. године)

Усвојене одлуке и материјали

1. Одлука о избору председника на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2. Одлука о усвајању Записника са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 25.06.2012. године
Записник са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 25.06.2012. године

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину: 

3.1 Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године
Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године

3.2 Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године
Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године

3.3 Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године
Извештај независног ревизора Pricewaterhousecoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године

3.4 Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године
Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године

3.5 Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину
Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину

Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

4.1 Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
- Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

4.2 Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012. године – април 2013. године
Извештај о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2012. године – април 2013. године

5. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду мај 2012. - март 2013. године

6. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
Извештај Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад - јун 2013. годину

7. Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину

8. Одлука о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању  укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад

9. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- Политикa накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

10. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

11. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

12.1 Одлука о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад

12.2 Одлука о одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2013. и 2014. годину

Датум и место одржавања

25. јун 2012. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања

Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на IV редовној седници Скупштине акционара

Записник

- Записник са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
- Извештај Комисије за гласање са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
Списак присутних и заступаних акционара
Списак учесника и позваних лица

Саопштење за јавност

Одржана IV редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Позив за IV редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 21. мај 2012. године)

Усвојене одлуке и материјали

1. Одлука о избору председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2. Одука о усвајању Записника са III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад 21.06.2011. године
- Записник са III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржане дана 21.06.2011. године

Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину:

3.1 Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011 године
- Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

3.2 Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31 децембра 2011 године
- Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

3.3 Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године
- Извештај независног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

3.4 Одлука о усвајању извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године
- Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

3.5 Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину
- Годишњи извештај о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину

4. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2011. - април 2012. године
- Извештај о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2011. - април 2012. године

5. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад
- Извештај о раду Надзорног одбора за период април 2011. - април 2012. године

6. Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину

7. Одлука о расподели добити и покрићу губитака НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину

8. Одлука о усвајању Политике дивиденди НИС а.д. Нови Сад
- Политика дивиденди НИС а.д. Нови Сад

9. Одлука о усвајању "Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора НИС а.д. Нови Сад"

10. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2011. - април 2012. године

11. Одлука о усвајању Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад
Оснивачки акт НИС а.д. Нови Сад

12. Одлука о усвајању Статута НИС а.д. Нови Сад
- Статут НИС а.д. Нови Сад

13. Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
- Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

14. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- Политика накнада члановима Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

15. Одлука о разрешењу чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

16. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад

17. Одлука о одобравању Уговора који се закључује са чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад и Уговора који се закључује са независним чланом Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
- Уговор о регулисању међусобних права и обавеза између НИС а.д. Нови Сад и члана Одбора директора
- Уговор о регулисању међусобних права и обавеза између НИС а.д. Нови Сад и независног члана Одбора директора

18. Одлука o именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционарa Друштва и одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора за 2012. и 2013. годину

Датум и место одржавања

21. јун 2011. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Записник

Записник са III редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Саопштење за јавност

Одржана III редовна седница Скупштине акционара НИС-а

Позив и дневни ред

Сазив III годишње седнице Скупштине акционара НИС a.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 16. мај 2011. године)

Усвојене одлуке и материјали

1. Одлука о избору председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2. Одлука о усвајању Дневног реда III годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

3. Одлука о усвајању Записника са II годишње седнице Скупштине акционара од 21.06.2010. године 
- Записник са II Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржане дана 21.06.2010. године 

4a Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године
- Финансијски извештај за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године

4б Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године 
- Консолидовани финансијски извештаји за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године

5a Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године
- Извештај независног ревизора о ревизији финансијских извештаја за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године

5б Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године
- Извештај независног ревизора о ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2010. године 

6. Одлука о усвајању Извештаја о пословању НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину
- Извештај о пословању за 2010. годину

7a Одлука о усвајању Извештаја о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину
- Извештај Надзорног одбора за годишњу Скупштину акционара НИС а.д. Нови Сад

7б Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад о извршењу предрачуна трошкова за 2010. годину и одобравању предрачуна трошкова (Буџета) Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад за 2011. и 2012. годину

8. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду јун 2010 - април 2011. године
- Извештај о анализи рада Управног одбора и комисија Управног одбора НИС а.д. Нови Сад у периоду јун 2010 - април 2011. године

9. Одлука о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2011. годину

10. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес

11. Одлука о усвајању Извештаја о усклађености организације и деловања Друштва са Кодексом корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010 - април 2011. године
- Извештај о усклађености организације и деловања друштва са Кодексом корпоративног управљања НИС а.д. Нови Сад за период јун 2010 - април 2011. године

12a Одлука о разрешењу чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

12б Одлука о избору чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

13. Одлука о разрешењу и избору председника и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад

Датум и место одржавања

21. јун 2010. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Записник

Записник са II редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

Саопштење за јавност

Донета одлука о претварању НИС-а у отворено акционарско друштво

Усвојене одлуке и материјали

1. Одлука о избору председника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

2. Одлука о усвајању Дневног реда редовне Годишње седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

3. Одлука о усвајању Записника са 41. ванредне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад одржане дана 12.01.2010. године

4. Одлука о прихватању Информације o одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес

6. Одлука о усвајању Извештаја Одбора ревизора НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину

7. Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину

8. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину

9. Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину

10. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2009. годину

11. Одлука о избору ревизора финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2010. годину

12. Одлука о претварању НИС а.д. Нови Сад у отворено акционарско друштво

13. Одлука о усвајању измењеног и допуњеног Оснивачког акта НИС а.д. Нови Сад од 10.02.2009, са изменама и допунама бр. 70/37-4 од 17.08.2009. и бр. 70/41-6 од 12.01.2010. г. (пречишћеног текста)

14. Усвајање Статута НИС а.д. Нови Сад

15. Усвајање Пословника о раду Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

16. Усвајање Пословника о раду Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад

17. Одлука о избору председника и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад

18. Одлука о одобравању уговора који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и чланова Надзорног одбора НИС а.д. Нови Сад

19. Одлука о усвајању Политике накнада и награда за чланове Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

20а Одлука о разрешењу чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

20б Одлука о избору чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

21. Одлука о одобравању уговора који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и чланова Управног одбора НИС а.д. Нови Сад

22. Одлука о одобравању уговора који се закључују између НИС а.д. Нови Сад и чланова Извршног одбора НИС а.д. Нови Сад

У овој секцији

 • Група

 • Регулатива

 • Општа акта друштва

 • Кодекс корпоративног управљања

 • Скупштина акционара

 • Одбор директора

 • Генерални директор

 • Саветодавни одбор

 • Одбор скупштине акционара

 • Екстерни ревизор

 • Послови са личним интересом