Regulativa

Osnovni okvir korporativnog upravljanja postavljaju relevantni zakonski i podzakonski propisi. 

Zakon o privrednim društvima utvrđuje osnove korporativnog upravljanja, tako što reguliše pre svega statusna pitanja u vezi sa akcionarskim društvima, odnosno njihovo osnivanje, poslovanje, reorganizaciju i likvidaciju. Poseban značaj za ceo sistem korporativnog upravljanja imaju odredbe koje regulišu organe upravljanja akcionarskih društava, njihove nadležnosti i odgovornosti, njihov sastav i njihov međusobni odnos, kao i pitanje ostvarivanja i zaštite prava akcionara.

Drugi relevantan sistemski zakon jeste Zakon o tržištu kapitala, kojim je regulisano tržište kapitala, odnosno procedure izdavanja i prometa akcija akcionarskih društava (i drugih hartija od vrednosti) na finansijskom tržištu, kao i obavezno objavljivanje informacija koje se odnose na javna društva.

Regulativu u ovoj oblasti upotpunjuju i podzakonski akti koje donosi Komisija za hartije od vrednosti (Pravilnik o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava), kao i opšta akta Beogradske berze a.d. Beograd (pre svega Pravila poslovanja i Pravilnik o listingu). 

Regulatorni okvir korporativnog upravljanja pored elemenata propisanih zakonom i podzakonskim aktima, sadrži i značajno izražene elemente interne regulacije, kao i dobrovoljnog prihvatanja obaveza i načela najbolje prakse korporativnog upravljanja.

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom