Opšta akta Društva

Osnovna načela korporativnog upravljanja utvrđena zakonskom regulativom, kao i dobrovoljno prihvaćeni najviši standardi u ovoj oblasti realizuju se kroz interna akta NIS-a, koja na sveobuhvatan način regulišu pitanja u vezi sa poslovanjem društva i uspostavljanjem sistema korporativnog upravljanja.

Statut NIS a.d. Novi Sad

(pdf 3,4Mb)

Statut je od ključne važnosti za sistem korporativnog upravljanja jer uređuje osnovna pitanja vezana za korporativno upravljanje u društvu i u tom smislu obezbeđuje osnove zaštite i ravnopravnog tretmana akcionara, raspodelu ovlašćenja između korporativnih organa, kao i javnost i transparentnost poslovanja društva.

Osnivački akt NIS a.d. Novi Sad

(pdf 835Kb)

Osnivački akt predstavlja konstitutivni akt koji sadrži osnovne podatke o društvu i koji se nakon usvajanja od strane Skupštine akcionara kasnije ne menja.

Drugi akti društva

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom