Naknade članovima Odbora direktora i komisija

Politika naknada

Skupština akcionara je 2016. godine usvojila aktuelnu Politiku naknada članovima Odbora direktora i članovima komisija Odbora direktora. Politikom naknada predviđeno je da naknade treba da budu atraktivne i konkurentne da privuku i zadrže lica u svojstvu člana Odbora direktora i komisija Odbora direktora koja ispunjavaju stručne i druge kriterijume neophodne društvu, a da istovremeno ne odstupaju značajno od naknada koje se isplaćuju članovima Odbora direktora i članovima komisija Odbora direktora u drugim društvima iste ili slične delatnosti, veličine i obima poslovanja.

Naknade izvršnim direktorima

Politikom naknada predviđeno je da se naknade izvršnim direktorima utvrđuju ugovorom o radu odnosno ugovorom o angažovanju svakog od izvršnih direktora u društvu po drugom osnovu, pri čemu isti ne dobijaju naknade za članstvo u Odboru direktora i komisijama Odbora direktora, osim u delu koji se odnosi na kompenzaciju troškova i na osiguranje od odgovornosti u vezi s članstvom i radom u Odboru direktora i komisijama Odbora direktora.

Struktura naknada

Politikom naknada predviđeno je da se naknada sastoji od:

 • fiksnog (stalnog) dela;
 • kompenzacije troškova;
 • osiguranja od odgovornosti članova Odbora direktora i komisija Odbora direktora.


Fiksni (stalni) deo naknade
sastoji se od godišnjeg fiksnog dela naknade za članstvo u Odboru direktora i godišnjeg fiksnog dela naknade za učešće u radu komisija Odbora direktora. Ovaj vid naknade predstavlja naknadu za vreme i trud člana Odbora direktora tj. člana komisija Odbora direktora u vezi sa njegovom funkcijom i vezan je za pripremu i aktivno učestvovanje na sednicama Odbora direktora tj. komisija Odbora direktora, što od članova zahteva da unapred prostudiraju dokumenta, prisustvuju i aktivno učestvuju na sednici.

Kompenzacija troškova - Članovi Odbora direktora i komisija Odbora direktora imaju pravo na naknadu za sve troškove koji nastaju u vezi sa njihovim članstvom u Odboru direktora, odnosno komisijama Odbora direktora, u granicama normi, koje se utvrđuju unutrašnjim aktima društva.

Osiguranje od odgovornosti članova odbora direktora - Članovi Odbora direktora i komisija Odbora direktora imaju pravo na osiguranje od odgovornosti (Directors & Officers Liability Insurance) na teret društva u skladu sa unutrašnjim aktima društva.

Izmene politike naknada

U cilju održavanja naknade na primerenom nivou, predviđeno je da politika naknada bude predmet periodične ocene i analize i s tim u vezi usklađivanja s potrebama, mogućnostima i interesima društva, te promenama drugih opredeljujućih kriterijuma. Izveštaj Komisije za naknade o oceni iznosa i strukture naknada upućuje se Skupštini akcionara društva.

Izveštaj Komisije za naknade

Komisija za naknade najmanje jednom godišnje sastavlja izveštaj o oceni iznosa i strukture naknada za Skupštinu akcionara Društva. Komisija za naknade u skladu sa svojim nadležnostima vrši ocenu adekvatnosti iznosa i strukture naknada članova Odbora direktora u odnosu na principe, okvire i kriterijume definisane važećom Politikom naknada i sa tim u vezi utvrđuje odgovarajući Izveštaj.

Program dugoročnog stimulisanja

Program dugoročnog stimulisanja neizvršnih direktora i članova tela organa upravljanja je bliže uređen posebnim Pravilnikom o programu dugoročnog stimulisanja neizvršnih direktora i članova tela organa upravljanja koji reguliše osnovne principe i parametre programa.

Program predstavlja jedan od ključnih elemenata sistema stimulisanja neizvršnih direktora i članova tela organa upravljanja društva čiji je cilj stvaranje podsticaja za neizvršne direktore i članove tela organa upravljanja radi realizacije dugoročnih ciljeva društva.

Cilj programa dugoročnog stimulisanja je povezivanje interesa učesnika programa sa dugoročnim interesima društva i akcionara društva, obezbeđivanje stimulacije za učesnike programa koja osigurava dugoročni održivi razvoj društva i realizaciju njegovih strateških ciljeva, a koja je adekvatno usklađena sa mogućnostima i potrebama društva i povezivanje stimulacije za učesnike programa sa pozitivnim rezultatima društva tokom vremenskog perioda koji je dovoljan kako bi se utvrdilo da je stvorena dodatna vrednost za akcionare društva.

Program dugoročnog stimulisanja deli se na uzastopne cikluse, parametri programa su unapred definisani Pravilnikom, a bonusi se isplaćuju nakon završetka svakog punog ciklusa. 

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom