Eksterni revizor

Izbor revizora

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Statutom NIS a.d. Novi Sad, revizora društva imenuje Skupština akcionara na predlog Odbora direktora. Revizor Društva bira se na redovnoj sednici Skupštine akcionara.

Izabrani revizori

2007. godina - Deloitte d.o.o. Beograd
2008. godina - KPMG d.o.o. Beograd
2009. godina - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
2010. godina - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
2011. godina - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
2012. godina - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
2013. godina - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
2014. godina - KPMG d.o.o. Beograd
2015. godina - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
2016. godina - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
2017. godina - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
2018. godina - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
2019. godina - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
2020. godina - KPMG d.o.o. Beograd
2021. godina - PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd
2022. godina - FinExpertiza d.o.o. Beograd

Obavezna promena revizora

Prema Zakonu o tržištu kapitala, imajući u vidu da je NIS a.d. Novi Sad javno akcionarsko društvo, pravno lice koje obavlja reviziju može obaviti najviše pet uzastopnih revizija godišnjih finansijskih izveštaja.

Izveštaji revizora

Izveštaji o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja društva usvajaju se na redovnoj sednici Skupštine akcionara na koju se obavezno poziva i revizor.

Izveštaji nezavisnog revizora 2007.-2021. godine

U ovoj sekciji

 • Grupa

 • Regulativa

 • Opšta akta društva

 • Kodeks korporativnog upravljanja

 • Skupština akcionara

 • Odbor direktora

 • Generalni direktor

 • Savetodavni odbor

 • Odbor skupštine akcionara

 • Eksterni revizor

 • Poslovi sa ličnim interesom