Isplata dividende za 2021. godinu

Iznos dividende

Na sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad koja je održana 29. juna 2022. godine usvojena je Odluka o raspodeli za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad.

Ovom odlukom određeno je da dividenda akcionarima NIS a.d. Novi Sad bude isplaćena u novcu, u ukupnom bruto iznosu od 5.782.121.784 dinara. Bruto iznos dividende za 2021. godinu iznosi 35,46 dinara po akciji.

Od ovog iznosa prilikom isplate biće odbijen odgovarajući iznos poreza (za fizička lica rezidente Republike Srbije stopa poreza iznosi 15%). Iznos poreza za akcionare obračunava i uplaćuje NIS tako da akcionari nisu u obavezi da se u vezi poreza na dividendu obraćaju Poreskoj upravi.

Dan dividende

U skladu sa odlukom Skupštine akcionara, akcionari koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti kao zakoniti imaoci akcija NIS a.d. Novi Sad na dan dividende tj. na dan 19. jun 2022. godine imaju pravo na isplatu dividende, prema broju akcija koje su posedovali na taj dan.

Datum isplate dividende

Dividenda za 2021. godinu je isplaćena akcionarima 22. avgusta 2022. godine.

Postupak isplate dividende

U vezi sa isplatom dividende, rezidenti Republike Srbije ne treba NIS-u pre isplate dividende da dostavljaju podatke (ne odnosi se na zbirne i kastodi račune) jer se isplata manjinskim akcionarima vrši preko Centralnog registra hartija od vrednosti i to na sledeći način:

- Akcionarima koji imaju aktivan račun finansijskih instrumenata, dividenda je isplaćena na novčani račun koji koriste za trgovanje akcijama. U slučaju da dividenda nije uplaćena na novčani račun akcionara u roku od 15 radnih dana od dana isplate dividende, akcionar može dividendu podići lično na šalteru OTP banke Srbija a.d. Novi Sad uz ličnu kartu;

- Akcionari koji više nemaju aktivan račun finansijskih instrumenata s obzirom da im je račun ugašen nakon dana dividende, mogu do dana koji prethodi danu obračuna dividende da dostave korporativnom agentu NIS-a tj. OTP banci Srbija a.d. Novi Sad instrukcije za prijem sredstava po osnovu isplate dividende. Ukoliko to ne učine u predviđenom roku, nakon dana isplate dividende iznos dividende mogu da podignu lično na šalteru OTP banke Srbija a.d. Novi Sad uz ličnu kartu;

- Akcionari koji su akcije dobili kao zaposleni ili bivši zaposleni, a koji nisu do dana dividende otvorili račun finansijskih instrumenata iznos dividende mogu da podignu lično na šalteru OTP banke Srbija a.d. Novi Sad uz ličnu kartu;

- Akcionari koji su dobili po 5 akcija NIS-a kao građani iznos dividende mogu da podignu sa novčanog računa koji su naveli prilikom prijavljivanja za besplatne akcije (o eventualnim promenama u vezi sa prijavljenim računom potrebno je obavestiti Banku Poštanska štedionica). Ukoliko je akcionar prijavio račun otvoren u Banci Poštanska štedionica, iznos dividende može podići na šalterima Pošte uz ličnu kartu.

NAPOMENA
u vezi dividende za 2018. i 2019. godinu
Prema propisima koji su važili u vreme isplate dividende za 2018. i 2019. godinu, dividenda koja nije uplaćena na račun akcionara u roku od 15 radnih dana od dana isplate je vraćena NIS-u. Isplatu ove dividende vrši NIS na osnovu podnetog Zahteva za isplatu dividende koja je vraćena isplatiocu (docx, 24kB)

Zahtev akcionari mogu podneti lično u Beogradu ili Novom Sadu ili slanjem putem pošte.

Odluke i obaveštenja
19.08.2022.Obaveštenje o isplati dividende za 2021. godinu (pdf, 411KB)
10.08.2022.Obaveštenje o nameri isplate dividende za 2021. godinu (pdf, 380KB)
11.07.2022.Obaveštenje članovima Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (dostava POR-2 obrasca i podataka o stvarnim vlasnicima prihoda)(pdf, 88KB)
29.06.2022.     Odluka Skupštine akcionara o raspodeli dobiti za 2021. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti NIS a.d. Novi Sad (pdf, 341KB)
Potvrda o plaćenom porezu

Za potvrdu o plaćenom porezu po odbitku na osnovu isplate dividende akcionarima fizičkim licima i potvrdu na PPP-PO obrascu molimo Vas da se obratite Sektoru za poslove sa manjinskim akcionarima na adresu servis.akcionara@nis.rs.

Kontakt

Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate Sektor za poslove sa manjinskim akcionarima.

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Dividende