Dividende

Politika dividendi NIS a.d. Novi Sad

Naša dugoročna politika dividendi je da isplaćujemo dividende u ukupnom iznosu od najmanje 15 procenata od neto dobiti.

Naša politika dividendi je zasnovana na izbalansiranom pristupu koji uzima u obzir neophodnost zadržavanja dobiti za potrebe finansiranja budućih investicija, kao i stopu povraćaja na uloženi kapital i iznos isplate dividendi.

Pri utvrđivanju predloga odluke o raspodeli dobiti i isplati dividende, menadžment društva uzima u obzir niz faktora, uključujući finansijsku situaciju, planove za investicije, obaveze za otplatu kredita, makroekonomsko okruženje i zakonske propise. Svaki od ovih faktora, zasebno ili u kombinaciji, ukoliko je dovoljno značajan, može da utiče na predloženu isplatu dividende.

Odluku o raspodeli dobiti i isplati dividende donosi Skupština akcionara na redovnoj godišnjoj sednici.

Dividenda se isplaćuje jedanput godišnje u novcu i plativa je u srpskim dinarima (RSD).

Politika dividendi NIS a.d. Novi Sad usvojena je Odlukom Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad na IV redovnoj sednici održanoj 25.06.2012. godine.

Podaci o isplaćenim dividendama za prethodne godine

 Preuzmite pregled (xlsx, 17kb)

 

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Na XIV Redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2022. godine odlučeno je da se za isplatu dividendi izdvoji 25% neto dobiti ostvarene u 2021. godini. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćeno 5,8 milijardi dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 35,46 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara XIV redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 19. juna 2022. godine.

Dividenda za 2021. godinu je isplaćena akcionarima 22.08.2022. godine.

Za dodatne informacije molimo Vas da posetite stranicu Isplata dividende za 2021. godinu.

Društvo je poslovalo sa gubitkom.

Na XIII Redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 29.06.2021. godine odlučeno je da se deo dobiti ranijih godina izdvoji za isplatu dividendi. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćenа 1 milijarda dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 6,14 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara XIII redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 19. juna 2021. godine.

Dividenda za 2020. godinu je isplaćena akcionarima 31.08.2021. godine.

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Na XII Redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 30.06.2020. godine odlučeno je da se za isplatu dividendi izdvoji 25% neto dobiti ostvarene u 2019. godini. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćeno 4,4 milijardi dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 27,14 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara XII redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 20. juna 2020. godine.

Dividenda za 2019. godinu je isplaćena akcionarima 27.11.2020. godine.

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Na XI Redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 27.06.2019. godine odlučeno je da se za isplatu dividendi izdvoji 25% neto dobiti ostvarene u 2018. godini. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćeno 6,5 milijardi dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 39,97 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara XI redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 17. juna 2019. godine.

Dividenda za 2018. godinu je isplaćena akcionarima 17.09.2019. godine.

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Na X Redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 21.06.2018. godine odlučeno je da se za isplatu dividendi izdvoji 25% neto dobiti ostvarene u 2017. godini. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćeno 6,9 milijardi dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 42,61 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara X redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 11. juna 2018. godine.

Dividenda za 2017. godinu je isplaćena akcionarima 27. avgusta 2018. godine.

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Na IX Redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 27.06.2017. godine odlučeno je da se za isplatu dividendi izdvoji 25% neto dobiti ostvarene u 2016. godini. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćeno 4,0 milijardi dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 24,66 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara IX redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 17. juna 2017. godine.

Dividenda za 2016. godinu je isplaćena akcionarima 18. avgusta 2017. godine.

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Na VIII Redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 28.06.2016. godine odlučeno je da se za isplatu dividendi izdvoji 25% neto dobiti ostvarene u 2015. godini. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćeno 4,0 milijardi dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 24,69 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara VIII redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 18. juna 2016. godine.

Dividenda za 2015. godinu je isplaćena akcionarima 19. septembra 2016. godine.

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Na VII Redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 23.06.2015. godine odlučeno je da se za isplatu dividendi izdvoji 25% neto dobiti ostvarene u 2014. godini. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćeno 7,6 milijardi dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 46,85 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara VII redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 13. juna 2015. godine.

Dividenda za 2014. godinu je isplaćena akcionarima 31. avgusta 2015. godine.

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Na VI Redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 30.06.2014. godine odlučeno je da se za isplatu dividendi izdvoji 25% neto dobiti ostvarene u 2013. godini. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćeno 13,1 milijarde dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 80,22 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara VI redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 20. juna 2014. godine.

Dividenda za 2013. godinu je isplaćena akcionarima 25. novembra 2014. godine.

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Na V Redovnoj sednici Skupštine akcionara koja je održana 18.06.2013. godine odlučeno je da se za isplatu dividendi izdvoji 25% neto dobiti ostvarene u 2012. godini. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćeno 12,4 milijarde dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 75,83 dinara.

Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su bili upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara V redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 8. juna 2013. godine.

Dividenda za 2012. godinu je isplaćena akcionarima 20. avgusta 2013. godine.

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Skupština akcionara je 25. juna 2012. godine donela Odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka za 2011. godinu prema kojoj se celokupna ostvarena dobit raspoređuje na pokrivanje gubitaka prenesenih iz ranijih godina, i stoga nije bilo isplate dividende.

Društvo je poslovalo sa dobitkom.

Upravni odbor* je 27. jula 2011. godine doneo Odluku o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka za 2010. godinu prema kojoj se celokupna ostvarena dobit raspoređuje na pokrivanje gubitaka prenesenih iz ranijih godina, i stoga nije bilo isplate dividende.

*U skladu sa Osnivačkim aktom NIS-a koji je važio u vreme donošenja predmetne odluke, odlučivanje o raspodeli dobiti i pokriću gubitaka bilo je u nadležnosti Upravnog odbora

Društvo je poslovalo sa gubitkom i nije bilo isplate dividende.

Društvo je poslovalo sa gubitkom i nije bilo isplate dividende.

Potvrda o plaćenom porezu

Za potvrdu o plaćenom porezu po odbitku na osnovu isplate dividende akcionarima fizičkim licima i potvrdu na PPP-PO obrascu molimo Vas da se obratite Sektoru za poslove sa manjinskim akcionarima na adresu servis.akcionara@nis.rs.

Dividenda za 2018. i 2019. godinu

Prema propisima koji su važili u vreme isplate dividende za 2018. i 2019. godinu, dividenda koja nije uplaćena na račun akcionara u roku od 15 radnih dana od dana isplate je vraćena NIS-u. Isplatu ove dividende vrši NIS na osnovu podnetog Zahteva za isplatu dividende koja je vraćena isplatiocu (docx, 24kB)

Zahtev akcionari mogu podneti lično u Beogradu ili Novom Sadu ili slanjem putem pošte.

Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate Sektor za poslove sa manjinskim akcionarima.

U ovoj sekciji

  • Akcije i vlasnička struktura

  • Grafikon

  • Kalkulator za investitore

  • Dividende