Akcije

Akcije NIS-a su i u 2012. godini najprivlačnija hartija na Beogradskoj berzi

22%
 godišnji rast cene akcija
8% ukupnog prometa na berzi
45% ukupnog broja transakcija

Osnovni kapital NIS-a iznosi 81.530.200.000,00 dinara i podeljen je na ukupno 163.060.400 akcija nominalne vrednosti 500,00 dinara.

Sve emitovane akcije su obične akcije i daju svojim vlasnicima sledeća prava:

  • pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
  • pravo na isplatu dividende u skladu sa važećom regulativom;
  • pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
  • pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
  • druga prava u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i aktima društva.

Podaci o akcijama

Ukupan broj običnih akcija:163.060.400
Nominalna vrednost:500,00 RSD
CFI:ESVUFR
ISIN:RSNISHE79420
TickerNIIS
ListingPrime Listing,
Beogradska berza a.d. Beograd
www.belex.rs

Struktura akcionarskog kapitala na dan 31.03.2014.

Akcionari po kategorijama na dan 31.03.2014.

(broj akcionara i procenat vlasništva)

Akcionari

Poslovno ime (ime i prezime)Broj akcijaUčešće u osnovnom kapitalu (%)
Gazprom neft91.565.88756,15%
Republika Srbija48.712.15929,87%
Unicredit Bank Srbija a.d. – kastodi račun 664.3540,41%
East Capital (Lux) - Balkan fund428.9890,26%
Raiffeisen Bank a.d. Beograd – kastodi račun 269.8310,17%
Unicredit Bank Srbija a.d. – zbirni račun 194.5380,12%
Erste banka – kastodi račun185.8040,11%
Keramika Jovanović d.o.o. Zrenjanin181.2430,11%
Societe Generale banka Srbija a.d. – kastodi račun178.6820,11%
AWLL Communications d.o.o. Beograd158.0560,10%
Ostali akcionari20.520.85712,58%
Ukupan broj akcionara na dan 31.03.2014.2.289.855

*Spisak akcionara na dan 31.03.2014. godine

Statistički prikaz vlasništva NIS-a dostupan je na internet stranici Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.