Материјали и одлуке Скупштине акционара

Седнице скупштине могу бити редовне и ванредне. Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године. Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено законом или статутом.

Приликом сазивања седнице НИС на интернет страници објављује позив и материјале за наредну седницу Скупштине акционара. Материјали за седницу Скупштине акционара су такође доступни на увид у седишту Друштва сваком акционару који то захтева или његовом пуномоћнику до дана одржавања седнице.

НИС је, као јавно акционарско друштво, у обавези да најкасније у року од три дана од дана одржане седнице на својој интернет страници објави донете одлуке и резултате гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали.

Време и место одржавања

28. јун 2016. године у 12 часова
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на VIII редовној седници Скупштине акционара
Записник
Саопштење за јавност
Одржана VIII редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред

Позив за VIII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 27. мај 2016. године)

Усвојене одлуке и материјали
 1. Одлукa о избору председника на VIII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
 2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину:
  2.1 Одлукa о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године 
        - Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. годину
  2.2 Одлукa о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. годину 
        - Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.децембра 2015. годину
  2.3 Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године
        - Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године
  2.4 Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године 
        - Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31. децембра 2015. године
  2.5 Одлукa о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину 
        - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину
  2.6 Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину
        - Извештај независног ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину
 3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
  3.1 Одлукa о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
        - Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
  3.2 Одлукa о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2015. – март 2016. године
        - Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду април 2015. – март 2016. године
 4. Одлукa о прихватању Информације о одобравању закључења посла у коме постоји лични интерес у периоду мај 2015. године - март 2016. године
        - Информација о одобравању закључења посла у коме постоји лични интерес у периоду мај 2015. године - март 2016. године
 5. Одлукa о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад 
        - Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
 6. Одлукa о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
        - Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
 7. Одлукa о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад 
        - Извештај Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за период март 2015. - април 2016. године
 8. Одлукa о избору и накнади ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2016. годину 
        - Изјава о независности ревизора PricewaterhouseCoopers d.о.о. Beograd
 9. Одлукa о расподели добити за 2015. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
 10. Одлукa о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/SA-od/VII-10a од 23.06.2015. године (пречишћени текст)
        - Пословник Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (пречишћени текст)
 11. Одлукa о усвајању Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора и чланова тела органа управљања НИС а.д. Нови Сад
 12. Одлукa о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
       - Политикa накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
 13. Одлукa о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
 14. Одлукa о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
        - ЈАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор директора
        - Република Србија - Предлог кандидата за Одбор директора
 15. 1. Одлукa o o разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад
        - ЈАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор скупштине акционара
        - Република Србија - Предлог кандидата за Одбор скупштине акционара
  2. Одлукa o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2016. и 2017. годину
Датум и место одржавања

23. јун 2015. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на VII редовној седници Скупштине акционара 
Записник
Саопштење за јавност
Одржана VII редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред

Позив за VII редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 20. мај 2015. године)

Усвојене одлуке и материјали
 1. Одлукa о избору председника на VII редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
 2. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину:
  2.1 Одлукa о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
        - Финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину
  2.2 Одлукa о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
        - Консолидовани финансијски извештаји НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину
  2.3 Одлукa о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
        - Извештај о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину
  2.4 Одлукa о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
        - Извештај о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину
  2.5 Одлукa о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
        - Годишњи извештај НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину
  2.6 Одлукa о усвајању Извештаја независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину 
        - Извештај независног ревизора KPMG d.o.o. Београд о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину
 3. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:
  3.1 Одлукa о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима 
        - Годишњи извештај Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима
  3.2 Одлукa о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период април 2014. – март 2015. године 
        - Извештај о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период април 2014. – март 2015. године
 4. Одлукa о усвајању прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду новембар 2014. - април 2015. године
 5. Одлукa о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад 
        - Извештај о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
 6. Одлукa о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
       - Извештај о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
 7. Одлукa о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад 
        - Извештај Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
 8. Одлукa о избору и накнади ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2015. годину 
        - Годишња изјава о независности ревизора
 9. Одлукa о расподели добити за 2014. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
 10. Одлукa о изменама и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
        - Предлог Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад (пречишћен текст)
 11. Одлукa о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
 12. Одлукa именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
        - ОАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор директора
 13. 1. Одлукa o разрешењу и именовању чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад;
        - ОАД "Гаспром Њефт" - Предлог кандидата за Одбор скупштине акционара 
  2. Одлукa o одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за 2015. и 2016. годину
Датум и место одржавања

28. јануар 2015. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на 42 ванредној седници Скупштине акционарa
Записник
Позив и дневни ред

Позив за 42. ванредну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
(датум објаве позива: 31. децембар 2014. године)

Донете одлуке и материјали
Датум и место одржавања

30. јун 2014. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на VI редовној седници Скупштине акционара
Записник
Саопштење за јавност
Одржана VI редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред
Позив за VI редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

(датум објаве позива: 30. мај 2014. године)

Донете одлуке и материјали
 1. Одлука о избору председника на VI редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
 2. Одлука о усвајању Записника са V редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 18.06.2013. године
 3. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину: 

  3.1 Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године
  3.2 Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године
  3.3 Одлука о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године
  3.4 Одлука о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2013. године
  3.5 Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину
  3.6 Одлука о усвајању извештаја о извршеној ревизији Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину
 4. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

  4.1 Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

  4.2 Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора и комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад у периоду мај 2013. године – март 2014. године
 5. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2013. - март 2014. године
 6. Одлука о усвајању Извештаја о примерености састава Одбора директора и броја чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад потребама НИС а.д. Нови Сад
 7. Одлука о усвајању Извештаја о процени износа и структуре накнада за чланове Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
 8. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
 9. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2014. годину
 10. Одлука о расподели добити за 2013. годину, исплати дивиденди и утврђивању укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
 11. Одлука о изменама и допунама Статута НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-12а од 25.06.2012. године
 12. Одлука о изменма и допунама Пословника Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад број 70/IV-13а од 25.06.2012. године
 13. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
 14. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
 15. Одлука о разрешењу и именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционарa НИС а.д. Нови Сад
Датум и место одржавања

18. јун 2013. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на V редовној седници Скупштине акционара
Записник
Саопштење за јавност
Одржана V редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред
Позив за V редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

(датум објаве позива: 17. мај 2013. године)

Донете одлуке и материјали
 1. Одлука о избору председника на V редовној седници Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад
 2. Одлука о усвајању Записника са IV редовне седнице Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад од 25.06.2012. године
 3. Усвајање Извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину: 

  3.1 Одлука о усвајању Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године
  3.2 Одлука о усвајању Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године
  3.3 Одлука о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године
  3.4 Одлука о усвајању Извештаја о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за годину која се завршила на дан 31.12.2012. године
  3.5 Одлука о усвајању Годишњег извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2012. годину
 4. Усвајање Извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад:

  4.1 Одлука о усвајању Годишњег извештаја Одбора директора НИС а.д. Нови Сад о рачуноводственoj пракси, пракси финансијског извештавања и усклађености пословања са законом и другим прописима

  4.2 Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Одбора директора НИС а.д. Нови Сад за период мај 2012. године – април 2013. године
 5. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду мај 2012. - март 2013. године
 6. Одлука о усвајању Извештаја Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
 7. Одлука о избору и накнади ревизора Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја НИС а.д. Нови Сад за 2013. годину
 8. Одлука о расподели добити за 2012. годину, исплати дивиденди и утврђивању  укупног износа нераспоређене добити НИС а.д. Нови Сад
 9. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора и члановима комисија Одбора директора НИС а.д. Нови Сад;
 10. Одлука о разрешењу чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
 11. Одлука о именовању чланова Одбора директора НИС а.д. Нови Сад
 12. Одлука о разрешењу и именовању председника и чланова Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад
  • Одлука о одобравању Предрачунa трошкова (Буџет) Одбора Скупштине акционара за надзор над пословањем и поступком извештавања акционара НИС а.д. Нови Сад за  2013. и 2014. годину

Датум и место одржавања

25. јун 2012. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Резултати гласања
Извештај Комисије за гласање о резултатима гласања на IV редовној седници Скупштине акционара
Записник
Саопштење за јавност
Одржана IV редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред
Позив за IV редовну седницу Скупштине акционара НИС а.д. Нови Сад

(датум објаве позива: 21. мај 2012. године)

Донете одлуке и материјали
 1. Одлуке о усвајању:
 2. 3.1.  Финансијских извештаја за годину која се завршила на дан 31.12.2011.

  3.2. Консолидованих финансијских извештаја за годину која се завршила на дан 31.12.2011.

  3.3.  Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Финансијских извештаја  за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

  3.4.  Извештаја независног ревизора о извршеној ревизији Консолидованих финансијских извештаја  за годину која се завршила на дан 31. децембра 2011. године

  3.5.  Годишњег извештаја о пословању  за 2011. годину

 1. Одлука о усвајању Извештаја о анализи рада Управног одбора и Комисија Управног одбора  у периоду мај 2011. - април 2012. године
 1. Одлука о усвајању Извештаја Надзорног одбора
 1. Одлуку о избору ревизора Финансијских извештаја и Консолидованих финансијских извештаја  за 2012. годину
 1. Одлука о расподели добити и покрићу губитака  за 2011. годину
 1. Одлука о усвајању Политике дивиденди
 1. Одлука о усвајању "Правилника о програму дугорочног стимулисања неизвршних директора "
 1. Одлука о прихватању Информације о одобравању закључења послова у којима постоји лични интерес у периоду април 2011. - април 2012. Године
 1. Одлука о усвајању Оснивачког акта
 1. Одлука о усвајању Статута
 1. Одлука о усвајању Пословника о раду Скупштине акционара
 1. Одлука о усвајању Политике накнада члановима Одбора директора
 1. Одлука о разрешењу чланова Управног одбора
 1. Одлука о именовању чланова Одбора директора
 1. Одлука о одобравању Уговора који се закључује са чланом Одбора директора  и Уговора који се закључује са независним чланом Одбора директора 
 1. Одлука o именовању Председника и чланова Одбора Скупштине акционара  за надзор над пословањем Друштва и поступком извештавања акционарa Друштва и одобравању Предрачунa трошкова (Буџета) Одбора за 2012. и 2013. годину
Датум и место одржавања

21. јун 2011. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Саопштење за јавност
Одржана III редовна седница Скупштине акционара НИС-а
Позив и дневни ред
Сазив III годишње седнице Скупштине акционара

(датум објаве позива: 16. мај 2011. године)

Донете одлуке и материјали
Датум и место одржавања

21. јун 2010. године
Пословни центар НИС
Милентија Поповића бр.1
Београд

Саопштење за јавност
Донета одлука о претварању НИС-а у отворено акционарско друштво
Донете одлуке и материјали