Општа акта Друштва

Основна начела корпоративног управљања утврђена законском регулативом, као и добровољно прихваћени највиши стандарди у овој области реализују се кроз интерна акта НИС-а, која на свеобухватан начин регулишу питања у вези са пословањем друштва и успостављањем система корпоративног управљања.

Статут НИС а.д. Нови Сад


(pdf 3,4Mb)

Статут је од кључне важности за систем корпоративног управљања јер уређује основна питања везана за корпоративно управљање у друштву и у том смислу обезбеђује основе заштите и равноправног третмана акционара, расподелу овлашћења између корпоративних органа, као и јавност и транспарентност пословања друштва.
Оснивачки акт НИС а.д. Нови Сад


(pdf 835Kb)

Оснивачки акт представља конститутивни акт који садржи основне податке о друштву и који се након усвајања од стране Скупштине акционара касније не мења.

Уговор о куповини и продаји акција
Нафтне индустрије Србијe а.д. Нови Сад


(pdf 1,25Mb)

Уговор о продаји и куповини акција Нафтне индустрије Србије а.д. Нови Сад закључен између Републике Србије и Гаспром Њефт-а 24. децембра 2008. године такође утврђује обавезне смернице за формирање и начин рада појединих корпоративних органа које су имплементиране у Статут НИС-а.

Други акти друштва
  • Кодекс пословне етике - Беспрекорна репутација нема цену. Усвојили смо Кодекс пословне етике наше компаније – документ који уређује етичке норме НИС-а у свим областима пословања.
  • Политика у области борбе против корупције и превара усвојена је са циљем спречавања корупцијског понашања и превара и спровођења забране укључивања у било који облик коруптивног понашања или преварних радњи.