НИС је компанија са највећом тржишном капитализацијом на Београдској берзи

Основни капитал НИС-а износи 81.530.200.000,00 динара и подељен је на укупно 163.060.400 акција номиналне вредности 500,00 динара.

Све емитоване акције су обичне акције и дају својим власницима следећа права:

  • право учешћа и гласања на скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;
  • право на исплату дивиденде у складу са важећом регулативом;
  • право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;
  • право пречег стицања обичних акција и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;
  • друга права у складу са Законом о привредним друштвима и актима друштва.

Подаци о акцијама

Укупан број обичних акција:163.060.400
Номинална вредност:500,00 RSD
CFI:ESVUFR
ISIN:RSNISHE79420
Тicker:NIIS
Листинг:Prime Listing,
Београдска берза а.д. Београд
www.belex.rs

Структура акционарског капитала на дан 30.09.2016.

Акционари по категоријама на дан 30.09.2016.

(број акционара и проценат власништва)

Акционари

Пословно име (име и презиме)Број акција и број гласоваУчешће у основном капиталу (%)
ЈАД Гаспром њефт 91.565.88756,15%
Република Србија48.712.07929,87%
Societe Generale банка Србија а.д. – кастоди рачун885.4860,54%
Unicredit Bank Србија а.д. – кастоди рачун557.0400,34%
Raiffeisen bank а.д. Београд – кастоди рачун328.5150,20%
Актив-фонд д.о.о.229.0830,14%
AWLL Communications д.о.о. Београд227.3520,14%
Unicredit bank Србија а.д. – збирни рачун223.8010,14%
Global Macro Capital Oportunities216.4650,13%
Керамика Јовановић д.о.о. Зрењанин203.8240,12%
Остали акционари19.910.86812,21%
Укупан број акционара на дан 30.09.2016.2.148.356

*Списак акционара на дан 30.09.2016. године

Подаци о акционарима НИС-а се на овој страници ажурирају на крају сваког квартала. Тренутни статистички приказ власништва НИС-а је доступан на интернет страници Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.